Зы лъэпкъыу дызэхэтщ

Къэрэшей-Черкес Республикэм къеблэгъащ Урысейм и Президент Путин Владимир и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Белавенцев Олег. Япэ щIыкIэ ар екIуэлIащ Прикубан районым хыхьэ Кавказскэ жылагъуэм дэт мэжджытымрэ члисэмрэ. Абы и гъусащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу муслъымэнхэм я координационнэ Купсэм и тхьэмадэ Бердиев хьэжы Исмэхьил, Пятигорскрэ Черкесскрэ я архиепископ Феофилакт сымэ.

Белавенцев Олег мэжджытым и Iимамым КъурIэн, члисэм и настоятелым Библие тхылъхэр яритащ. КъинэмыщIауэ, Кавказскэ жылагъуэм щыпсэу цIыхухэм яхъуэхъуащ я Хэкумрэ республикэм щыIэ, лъэпкъхэм я зэхущытыкIэ дахэмрэ дяпэкIи яхъумэну. КъыкIэлъыкIуэу, ахэр щыIащ Черкесск къалэм дэт «хытIыгу ЩхъуантIэ» зыгъэпсэхупIэм. Абдеж хьэщIэхэм зрагъэлъэгъуащ ЩIыхьым и Аллеер, паркым щрагъэкIуэкIа зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр.

ИужькIэ абыхэм зауэлIхэм я фэеплъ сыным удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ. Белавенцев Олег жиIащ зыгъэпсэхупIэ паркыр игу зэрырихьар, абдеж къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ зыщагъэпсэхун папщIэ фIыуэ къызэрызэгъэпэщар. ИужькIэ Белавенцев Олегрэ Темрезов Рэшидрэ яунэтIащ ди щIыналъэм ит, цым зделэжь «Квест А» фабрикэм. Республикэм и Iэтащхьэм жиIащ цым, цыхэкI хьэпшыпхэм елэжьынымкIэ фабрикэр инвест проектым ипкъ иту зэраухуар, абы къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэригъуэтар. IуэхущIапIэм и унафэщI Халкечев Марат хьэщIэхэр зэрыщигъэгъуэзамкIэ, фабрикэм къыщIигъэкI продукцэр иужьрей илъэситIым нэхъыбэ хъуащ.

— Илъэсым щагъэу (пряжа) тонн мини 2,5-м нэс къыщIыдогъэкI. Ахэр здыпхырыдгъэкIын, здэтщэн тучанхэм зэгурыIуэныгъэ ядэтщIащи, гугъу демыхьу ди Iуэху догъэкIуэтэф. Апхуэдэу, ди продукцэр ди къэралым и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм ящтэ. Куэд щIакъым Кърымыр къыддэлэжьэну хуейуэ зыкъызэрытхуигъазэрэ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ проектым и фIыгъэкIэ, цIыхухэм лэжьапIэ къазэрыхукъуэкIар. Апхуэдэу, мыбдеж цIыху 400-м нэс щолажьэ, — жиIащ Халкечев Марат. КъинэмыщIауэ, ар къытепсэлъыхьащ цыр здыраIэ цех къызэрагъэпэщын зэрамурадым. Абы ехьэлIа проектыр зэхагъэувагъэххэщ. Белавенцев Олег мы IуэхугъуэмкIэ закъыщIигъэкъуэну зэрыхьэзырыр жиIащ.

Полпредыр щIэупщIащ фабрикэм щылажьэхэм я гуащIэдэкI лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщам. Темрезов Рэшид жиIащ лэжьакIуэхэм гулъытэ нэс зэрыхуащIыр, абыхэм гуащIэдэкI щытыкIэфIхэр къызэрыхузэрагъэпэщар. ИужькIэ Белавенцев Олег, Темрезов Рэшид, Иванов Александр, Бердиев хьэжы Исмэхьил, Феофилакт сымэ Ищхъэрэ-Архъызым щыIэ тхыдэ-щэнхабзэ къулъшы рыфым щыIащ. «Аланский христианский центр на Северном Кавказе» республикэ къэрал IуэхущIапIэу мы комплексым зегъэужьыным ехьэлIауэ Темрезов Рэшид къыхилъхьа унафэр Белавенцев Олег дищтащ.

— Ди лъэпкъхэмкIэ уасэ зимыIэ апхуэдэ щIэинхэр къэгъэщIэрэщIэжын хуейщ. Пэжщ, ахэр ди къэралымкIэ, республикэм щыпсэухэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ щIыпIэхэщ. Рэшид Бориспиевич апхуэдэ унафэ къызэрихьар тэрэзщ. Си фIэщ мэхъу, цIыхухэри, къэрал унафэщIхэри, динырылажьэхэри дызэкъуэувэу мы Iуэхугъуэм делэжьмэ, зэрызиужьынур. Ищхъэрэ Кавказым, зэры-Урысейуэ щыпсэу лъэпкъхэр зэкъуэгъэувэным ехьэлIауэ сыт хуэдэ Iэмалри къэдгъэсэбэпын хуейщ. Си гуапэщ Къэрэшей-Черкесым, зэры-Ищхъэрэ Кавказу дин зэхэгъэж зэрыщымыIэр. Ди къэралым и къарур — зы лъэпкъым хуэдэу дызэрызэкъуэтращ. Абы и лъэныкъуэкIэ дэри, Бердиев хьэжы Исмэхьили, Феофилакти зыуэ догупсысэ икIи гъуэгу тэрэз дытету къызолъытэ, — жиIащ Белавенцев Олег.

Темрезов Рэшид Белавенцев Олег фIыщIэ хуищIащ тхыдэ-щэнхабзэ комплексым зегъэужьынымкIэ унафэ къихьар къызэрыдищтам папщIэ

— Нобэ комплексым дыкъызэрыкIуам мыхьэнэшхуэ иIэщ. «Аланский христианский центр на Северном Кавказе» фIэщыгъэцIэр зэттыну IуэхущIапIэм Ищхъэрэ-Архъызым щыIэ члисэм къинэмыщIауэ, Шоанинскэ, Сентинскэ члисэхэри хыхьэнущ. Олег Евгеньевич фIыщIэ хузощI си къыхэлъхьэныгъэр къызэрыздищтам папщIэ. Члисэхэр хъума, зегъэужьа хъун папщIэ тщIэнуми длэжьынуми фIыуэ дыщыгъуазэщ, — жиIащ Темрезов Рэшид.

Абы къыхигъэщащ купсэм и Iэхэлъахэр зэрагъэзэхуэжмэ, ар здэщыIэ Зеленчук районри зэрефIэкIуэнур, цIыхухэм лэжьапIэ зэрагъуэтынур. Республикэм и Iэтащхьэм и унафэр дащтащ Бердиев хьэжы Исмэхьили Феофилакти. Абыхэм жаIащ мы члисэхэр ди зэхуэдэ тхыдэу зэрыщытыр, япэм хуэдэу мыбы цIыхухэр нэхъыбэу къекIуэлIэн папщIэ, ахэр къэгъэщIэрэщIэжын зэрыхуейр.

ИужькIэ Ильинскэ члисэм Белавенцев Олег пщы Владимир и тхьэнапэр тыгъэ яхуищIащ.

ЕЗАУЭ Маринэ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.