ЗэхъуэкIыныгъэхэм къару хэлъхьэн

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсым ипкъ иту, жыджэру зи лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ муниципалитетхэм КъЧР-м и Iэтащхьэм и грантыр хуагъэфэщэнущ.
Мы махуэхэм Зеленчук муниципальнэ районым лэжьыгъэ IуэхукIэ еблэгъащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

№4 20.01.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.