ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэс щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Щамым (Сирием), Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм щыIэ хасэхэм, Къэбэрдей- Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Черкес, Краснодар, Ставрополь, Ищхъэрэ Осетие — Алание щIыналъэхэм щылажьэ хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэр, лIыкIуэхэр.

Апхуэдэу абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмрэкIэ и Управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, ДАХ-м и нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ, тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, советым хэтхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр. ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. БлэкIа зэхуэсым иужь лъандэрэ Хасэшхуэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэм тепсэлъыхьыжащ тхьэмадэр. Къызэхуэсахэр нэхъ убгъуауэ къытеувыIащ Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ абыхэм ящыщу хэкум къэзыгъэзэжахэмрэ я Iуэху зыIутым; ДАХ-мрэ КАФФЕД-мрэ я зэдэлэжьэныгъэр егъэфIэкIуэным; Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъу махуэм ехьэлIа дауэдапщэхэр адыгэ щыпсэу хэгъуэгухэм, къэралхэм зэрыщрагъэкIуэкIам; хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я бынхэр Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щегъэджэным, сабийхэр хэкум зыгъэпсэхуакIуэ къэгъэкIуэным, нэгъуэщIхэми. Ставрополь щылажьэ «Адыгэ» щэнхабзэ купсэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Юрэ Ставрополь къалэм и администрацэм и Iэтащхьэ Джатдоев Андрей къыбгъэдэкI щIыхь тхылъыр ДАХ-м и президент Сэхъурокъуэ Хьэутий иритыжащ лъэпкъ зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэным и гуащIэ зэрыхилъхьэм папщIэ.

Зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.