Я махуэщIым къыпэкIуа хъуэхъу гуапэхэр

ШыщхьэIум (августым) и 15-м Къэрэшей-Черкес къэрал лъэпкъ библиотекэм махуэщIитI игъэлъэпIащ: IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрырикъуамрэ абы зи цIэр зэрихьэ, КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ Байрамуковэ Хьэлимэт къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъумрэ.

Апхуэдэ юбилей махуэщIхэм я щIыхькIэ, дауэдапщэм щIэту библиотекэм и щIыхьэпIэм къыщызэIуахащ Байрамуковэ Хьэлимэт и фэеплъ сын. КъинэмыщIауэ, мы махуэм Президент библиотекэм и электроннэ ресурсхэм, Лъэпкъ электроннэ библиотекэм и фондым здыщызыпыпщIэфын купсэхэри къызэIуахащ. «УзыфIэмыкIыжыну IуэхуфIщ нобэ дгъэлъапIэ юбилей махуэщIхэр, ахэр Къэрэшей-Черкес Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум зэрытехуэр.

Си гуапэу фIыщIэ ин хузощI Президент библиотекэм и унафэщI Вершинин Александр, ди ЗэгурыIуэныгъэр гъэзэщIэным жэуаплыгъэ хэлъу зэрыбгъэдыхьам папщIэ. Сывохъуэхъу фи махуэщI лъапIэхэмкIэ! Библиотекэ Iуэхум фызэрыхуэщыпкъэм, Iуэху зэхэщIыкI ин вбгъэдэлъу фи лэжьыгъэр зэрывгъэзащIэм папщIэ Хапчаев Салыхь зи пашэ гупым фIыщIэ ин фхузощI!

Къапщтэмэ, псэемыблэжу фи лэжьыгъэм фызэрыбгъэдэтым и щыхьэтщ тхылъым и пщIэр ноби зэремыкIурэхыр, щIэныгъэ къихыпIэу зэрыщытыр. НасыпкIэ, узыншагъэкIэ, зэIузэпэщыныгъэрэ ехъулIэныгъэрэкIэ сывохъуэхъу библиотекэм и лэжьакIуэхэм», — «Instagram» социальнэ зэпыщIэныгъэм щиIэ напэкIуэцIым деж щитхащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. МахуэщIыр щагъэлъэпIа гуфIэгъуэ пшыхьым къекIуэлIащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Кроман Валерие, Правительствэм хэтхэр, депутатхэр, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр, творческэ интеллигенцэр.

Пшыхьым къеблэгъахэм, библиотекэм и лэжьакIуэхэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ Уэз Аслъэн.

— Гуапэу сывохъуэхъу лъэпкъ библиотекэм нобэ игъэлъапIэ махуэщIхэмкIэ! КъикIуа илъэс 95-рэ гъуэгуанэм библиотекэр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэдым пхыкIащ. Республикэм щыпсэухэмкIэ, къэрал лъэпкъ библиотекэр — щэнхабзэ, узэщIыныгъэ, щIэныгъэ, щIалэгъуалэм хэкупсагъэ здыщагъуэт купсэу сыт щыгъуи щытащ, ноби къонэж. Библиотекэм щрагъэкIуэкI жылагъуэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ купщIафIэ. Апхуэдэщ, щIалэгъуалэм я зауэ-хэкупсагъэ, интернациональнэ гъэсэныгъэм хуэунэтIа зэIущIэхэр, фэеплъ, гукъэкIыж пшыхьхэр, — къыхигъэщащ Уэз Аслъэн.

Пшыхьым къыщыпсэлъащ, къызэхуэсахэми псалъэ гуапэкIи захуигъэзащ Байрамуковхэ я лъэпкъым и нэхъыжь Исмэхьил. ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, мы махуэм къызэIуаха, Президент библиотекэм и электроннэ ресурсхэм, Лъэпкъ электроннэ библиотекэм и фондым здыщызыпыпщIэфын купсэр къэгъэщIынымкIэ ди республикэм игъуэта лъэкIыныгъэр зи фIыщIэр КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ Президент библиотекэм и генеральнэ унафэщI Вершинин Александррэщ, абыхэм я зэгурыIуэныгъэращ. Мы махуэм лъэпкъ библиотекэм къыщызэIуаха купсэр — республикэм деж ещанэ IуэхущIапIэщ. АтIэ, мыпхуэдэ купсэхэр щолажьэ Ищхъэрэ-Кавказ гу-манитар-технологие академием, «Архыз-24» теле- каналым я хэщIапIэхэм деж. Куэд мыщIэу, апхуэдэ купсэ Никулин С. и цIэр зезыхьэ республикэ сабий библиотекэм дежи къыщызэрагъэпэщынущ.

— Си фIэщ мэхъу мы купсэр республикэм и жылагъуэ-щэнхабзэ, хъыбарегъащIэ-егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ ин зэрыхъунур. ФIыщIэ ин худощI Урысейм и хэгъуэгухэм купщIафIэу къадэлажьэ, библиотекэ лэжьыгъэр иджырей зэманым тегъэпсыхьауэ щытынымкIэ бгъэдыхьэкIэщIэхэр къызэзыгъэпэщ Президент библиотекэм, — жиIащ Иванов Александр.

ВидеозэпыщIэныгъэм ипкъ иту зи махуэщIыр зыгъэлъапIэ республикэ лъэпкъ библиотекэм хъуэхъукIэ закъыхуигъэзащ Вершинин Александр, икIи Къэрэшей-Черкесым деж иджыри зы купсэ къызэрагъэпэщыну лъэкIыныгъэ зэрагъуэтар гуапэ зэрыщыхъуар къыхигъэщащ. Фыщыдгъэгъуэзэнщи, Президент библиотекэр — Урысей Федерацэм и Лъэпкъ библиотекэ щэджащэхэм, электронно-цифровой Iэмалым тету тхыдэ мыхьэнэшхуэ зиIэ дэфтэрхэр зыхъумэхэм, зэхуэзыхьэсхэм ящыщщ. АтIэ, Урысей къэралыгъуэм и тхыдэм епха, электроннэ Iэмалым тету дэфтэр 450 000-рэ мы IуэхущIапIэм щахъумэ.

Языныкъуэ дэфтэрхэр хуиту щыбгъуэтыфынущ Президент библиотекэм и порталым деж. Библиотекэм ихъумэ тхыдэ дэфтэру хъуар электроннэ еджапIэ пэшхэм уихьэкIэрэ щыбгъуэтынущ. Апхуэдэщ Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм къыщызэIуаха купсэм игъэзэщIэну къалэнри.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.