Ухуэныгъэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Салпагаров Ахъмэт, Правительствэм хэтхэмрэ Черкесск къалэм и мэр Тамбиев Русланрэ «Нарт» стадионым щекIуэкI ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр, хытIыгу ЩхъуантIэм и спорт ухуэныгъэхэр къаплъыхьащ, лэжьыгъэхэр здынэсар къалъытащ.
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэм ухуакIуэхэми, къалэм и мэрми къалэн наIуэхэр яхуигъэувауэ  щытащ: спорт ухуэныгъэхэр зы теплъэм тету, зы унэтIыныгъэм хуэлажьэу, зы спорт комплексышхуэу ягъэпсыну.

Щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмрэ я паркым щекIуэкIа зэгъэзэхуэжыныгъэ, ухуэныгъэхэм къинэмыщIауэ, «Юбилейнэ» ФОК-р мэлэжьэххэ.  Абы хэтщ есыпIэ, зыпсыхьыпIэ пэшышхуэ. Теннисымрэ футболымрэ я Академием зэхьэзэхуэхэр щокIуэкI зэпыт. Спорт IуэхущIапIэ нэхъыщхьэр, зэрыгурыIуэгъуэ щи, «Нарт» стадионращ. Метр зэбгъузэнатIэ мини 7,5-рэ зи инагъ стадионыщIэр нэгъабэ гъэмахуэм яухуэн щIадзащ. Ар хьэзыр щыхъуну щыхуагъэфащэр мы гъэм и кIэращ. ТIысыпIэ мини 10 хъу трибунэхэр хьэзырыххэщ. Абыхэм я лъабжьэм спортзали 3, атлетикэ псынщIэмкIэ зыщагъэхьэзырын манеж зэхуэщIа щаухуащ.

 №51 5.06.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.