Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Тхыгъэхэр

Хьэшыр Чылар

Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ щыгу япэ дыдэ иува цIыхуу зэрыщытыр зымыщIэ щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. Ауэ а лъэхъэнэм Урысей къэралым и цIыху Iуащхьэмахуэ дэмыкI мыхъуу щIэхъуам и щхьэусыгъуэм цIыху куэд щыгъуазэу къыщIэкIынкъым. 1827 гъэм Урысейм и Правительствэм къыдигъэкI дыщэ сомым и уасэр нэхъ лъапIэ ищIын и мураду, платинэм къыхэщIыкIа ахъшэ (сом) къыдигъэкIмэ фIэфI хъуащ. А лъэхъэнэм Урысей къэралым и чысэ нэхъыщхьэм и унафэщI (министр финансов),...

Еджэн

МахуэщI хэщхьэжыр – Москва къалэм

Москва къалэм Поклоннэ джабэм тет Мемориальнэ мэжджытым накъыгъэм и 30-м, «Шатер Рамадана» псапащIэ проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Махуэ щекIуэкIащ. МахуэщI пшыхьхэщхьэжым къриубыдэу республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ, хабзэ фIыгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.    №42...

Еджэн

Адыгэ газетым – редакторыщIэ

Накъыгъэм (майм) и 22-м Къэрэшей-Черкес Республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и министр Хапиштов Мурат къихьа унафэм ипкъ иту, «Черкес хэку» газетым редакторыщIэ трагъыхьащ. Ар зыхуагъэфэщар адыгэ газетым жэуап зыхь и секретарь IэнатIэм илъэси 10-м нэблагъэкIэ пэрыта Абидокъуэ Люсанэщ.  №39...

Еджэн