Стадион нэхъыщхьэр

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и стадион нэхъыщхьэм щыIащ. Абы зригъэлъэгъуащ «Нарт» стадионым щекIуэкI зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр здынэсар. Спорт IуэхущIапIэр зэраухуэрэ илъэс 40 мэхъури, абы лъандэрэ ремонт лэжьыгъэ мыбдеж щрагъэкIуэкIакъым.

Темрезов Рэшид и унафэкIэ, республикэм и Правительствэм мы спорт IуэхущIапIэр «Развитие физкультуры и спорта РФ» федеральнэ программэм хигъыхьэн папщIэ лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ. Программэм ипкъ иту «Нарт» стадионыр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ республикэм мылъку къыхуаутIыпщынущ.

Республикэм и стадион нэхъыщхьэм лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIынущ. Апхуэдэу, цIыху мини 10-м нэс зытехуэну тIысыпIэхэм (трибуны) къыщыщIэдзауэ спортсменхэм зыздагъэсэну спортзалым щыщIэкIыжу зэрагъэзэхуэнущ. Футбол джэгупIэр мы зэманым тегъэпсыхьауэ ящIынущ. Абы и хъуреягъыр спортсменхэр здызэдэжэну гъуэгуу ягъэпсынущ. КъинэмыщIауэ, стадион кIуэцIым баскетбол, волейбол утыкухэр къыщызэрагъэпэщынущ.

«Нарт» стадионыр къиплъыхьа нэужь, Темрезов Рэшид мыбдеж щекIуэкI IуэхугъуэхэмкIэ жэуаплыгъэ зыхь, Правительствэм хэтхэм пщэрылъ зэхуэмыдэхэр яхуищIащ.

 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.