СКФО-м зеужь

Ищхъэрэ Кавказ

Мы гъэм и кIэм нэгъунэ Ищхъэрэ Кавказым и курыт еджапIэ 13-м еджакIуэхэм щIыпIэщIэ къыхузэрагъэпэщынущ. Абы папщIэ Урысейм и Правительствэм и резерв фондым сом меларди 3,7-рэ къыхагъэкIащ.

№№96 25.1.2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ

Урысейм и Президент Путин Владимир и УнафэкIэ, ди къэралым перинатальнэ IуэхущIапIэу 32-рэ щаухуэну траухуащ. 18-р нэгъабэ лъандэрэ мэлажьэ, мы гъэм апхуэдэ купсэ Налшык къалэм къыщызэIуахащ. Гектари 8-м тращIыхьа купсэшхуэр метр зэбгъузэнатIэ мин 35-рэ мэхъу, зэуэ бзылъхугъи 150-м Iуэхутхьэбзэ щагъуэтынущ, республикэм и дохутыр нэхъ Iэзэ дыдэхэр щылэжьэнущ. Мы IуэхущIапIэм нэхъ ин Ищхъэрэ Кавказым иткъым.

№№96 25.1.2017

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.