ЩIыхькIэ гъэнщIа гъуэгу

ЩIыхькIэ гъэнщIа гъуэгу

Урысейм и ФАС-м и къудамэу КъЧР-м щыIэм и унафэщI Уракчиев Iэмин республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я журналистхэм илъэс икIам и кIэ махуэхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. Уракчиев Iэмин зэIущIэм и пэублэу журналистхэр щигъэгъуэзащ и IэнатIэм зэрытекIым. Абы и щхьэусыгъуэр Москва нэгъуэщI къулыкъу зэрыкIуэращ. ЖыIэпхъэщи, ари антимонопольнэ къулыкъущ. УФАС-м и хэгъуэгу къудамэр КъэрэшейЧеркесым къызэрыщагъэщIрэ, илъэс 28-рэ хъуауэ, абы и пашэу лэжьащ Уракчиевыр икIи и цIэ жаригъэIащ и лэжьэкIэфIкIэ, и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэмкIэ. —Пэжыр жыпIэмэ, лэжьэн щыщIэздзам сэркIэ иджыри гурыIуэгъуэтэкъым си къалэнхэр, лэжьыгъэм и щытыкIэ псори. Апщыгъуэм хэгъуэгу 75-м къыщагъэщIа антимонопольнэ къулыкъухэм я унафэщIхэм тхьэмахуитIым къриубыдэу егъэджэныгъэ къыддрагъэкIуэкIауэ щытащ Сорбонэ, Гарвард щыщ IэщIагъэлIхэм. Еджэныгъэ нэужьым зачет дагъэтыжащ. ЖыIэпхъэщи, зэ щхьэкIэ абы псори пэлъэщакъым. Срогушхуэ апщыгъуэм зачетыр зэ тыгъуэкIэ зэрысхузэфIэкIам,—жеIэ Уракчиев Iэмин, лэжьэн щыщIидза илъэсхэр игу къигъэкIыжкIэрэ. Иужьым къулыкъум щылэжьэну цIыхухэр къищтащ. Илъэс 28-м къриубыдэу хэти IукIыжащ, хэти лэжьыгъэм хэзэгъащ, хэти къыгурыIуакъым. Ауэ, дауэ щымытми, Iэмин зэрыжиIащи, и насып къихьащ цIыху лэжьакIуэхэм, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыцIыхукIхэм ядэлэжьэн икIи дэтхэнэми фIыщIэ хуещI. —И пэжыпIэкIэ, ФАС-р властым телъэщIыхь къулыкъукъым, езыхэри дэ къыттелъэщIыхькъым. АбыхэмкIэ дэ—дышынагъуэщ. Апхуэдэу далъытэныр антимонопольнэ къулыкъумкIэ—щIыхьщ икIи си ужькIэ къытехьэным апхуэдэ щIыхьыцIэр ихъумэну, абы хуэфащэу лэжьэну согугъэ,—жиIащ Уракчиевым. Иужьрейуэ хэгъуэгу антимонопольнэ къулыкъур нэхъ тегъэчынауэ зи ужь ита Iуэхугъуэхэм, къайхъулIам, иджыри зытелэжьапхъэхэм къытепсэлъыхьащ, Уракчиевыр икIи журналистхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. —Антимонопольнэ къулыкъум узэрыщылажьэ илъэс бжыгъэм къриубыдэу, сыт хужыпIэфын, ар сыт хуэдэ? —Антимонопольнэ лэжьыгъэр—текIуэныгъэхэм, утыку зыщыгъэфIэнхэм, зыгъэлъэгъуэныгъэхэм я къулыкъукъым. Махуэ Хэку зауэшхуэм хэта, Черкесск къалэм щIыхь зиIэ и цIыху Къуныжь Зэмэхъшэрий и фэеплъу республикэ къалащхьэм дэт е 7-нэ курыт еджапIэм «ЛIыхъужьым и партэ» («Парта героя») къыщызэIуахащ. А дауэдапщэр хэIэтыкIауэ еджапIэм щрагъэкIуэкIащ. Абы кърагъэблэгъащ щIалэгъуалэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ республикэ Купсэм и методист Псху Зое, «Зыуэ щыт Урысей» бэдаущ партым и хэгъуэгу исполкомым и унафэщIым и къуэдзэ Дзугаев Альберт, Черкъэс, сыхьэт къэс урысей сату экономикэм, сату зэныкъуэкъуныгъэм, хыхьэхэкIым, рекламэ Iуэхум, нэгъуэщIхэми хабзэр щыхъумэн, пэжыгъэр щызэфIэгъэувэн… Аращ ди лэжьыгъэр. Ар зыгуэрхэм ягу иримыхьми, захуагъэм дрителъхьэу ди лъэр дгъэуващи, дяпэкIи апхуэдэу щытыну согугъэ. —Зы лъэныкъуэкIэ—Къэрэшей-Черкесым и антимонопольнэ къулыкъур къызэрагъэщIрэ узэрылэжьа илъэс куэдыр, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ—Москва. А хэдэхэплъэм сыт хуэдэ щытыкIэ узыригъэувэр, сыт нэхъ къыхэпхыр? —Пэжыр жысIэнщи, си къулыкъур згъэтIылъын хуей щыхъунум сыпэплъащ, сыхуэхьэзырт. АтIэ, пэ зиIэм кIэ гуэри иIэн хуейщ. Зэгуэр ар къэхъун хуейт. Си ныбжькIи, хабзэм къызэригъэувым тепщIыхьмэ, уеблэмэ блэсхуащ мы къулыкъум и унафэщIу сыщытынымкIэ пIалъэр. Ауэ, сыхагъэдамэ, къыхэсхынур Москва сыщылэжьэнрат, пцIым сыт и фIагъ?! Антимонопольнэ къулыкъур си гъащIэм щыщ Iыхьэ зэрыхъуамкIэ сыарэзыщ,—жиIащ Уракчиевым. ЖыIэпхъэщи, Уракчиев Iэмин зэрылэжьа илъэс бжыгъэм къриубыдэу щIыхь утыку куэдым ихьащ, къэралым и нагъыщэ мащIэкъым къыхуагъэфэщар. Иужьрейхэм ящыщщ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хуигъэфэща, «Къэрэшей-Черкес Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIагъэхэм папщIэ» нагъыщэр. Ар Уракчиев Iэмин къилъэщащ и илъэс куэд гуащIэдэкIкIэ, абы щызыIэригъыхьэфа ехъулIэныгъэхэмкIэ, республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмкIэ. Журналистхэр Уракчиевым ехъуэхъуащ IэнатIэщIэм дежи гуащIэдэкI ехъулIэныгъэрэ зэхэщIыкIыныгъэрэ щымыщIэну.

ТУАРШЫ Ирэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.