ЩIыхь утыкум

Иджыблагъэ КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэм къипщытэжащ терроризмымрэ экстремизмымрэ пэщIэтыным, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм теухуа республикэ журналист зэхьэзэхуэхэр. Абыхэм щытекIуа журналистхэр ягъэлъэпIащ, щIыхь тхылъхэри хуагъэфэщащ.

ЖыIэпхъэщи, мы гъэм мыпхуэдэ зэхьэзэхуэм зэхъуэкIыныгъэ гуапэхэр халъхьащ. Апхуэдэу, къапщытэжащ оператор, район СМИ, Интернет зэпыщIэныгъэ СМИ-хэм я лэжьыгъэхэр. Абдежми нэхъыфIхэр къыщыхагъэщащ. Псори зэхэту номинацэ 12-кIэ зэхьэзэхуэр къапщытэжащ.

Терроризмым, экстремизмым пэщIэтыным теухуа лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къызыбгъэдэкIахэр щагъэлъэпIа пшыхьым къеблэгъащ КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и министр Къумыкъу Альберт.

—Мы гъэр гъэунэхуныгъэ илъэс тхуэхъуащ псоми. Арами, илъэс къэси едгъэкIуэкI журналист  зэхьэзэхуэм, абы къыхэжаныкIахэр гъэлъэпIэн хабзэфIым дытекIакъым.

Терроризмымрэ экстремизмымрэ теухуа зэхьэзэхуэ Iыхьэм мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ лъэпкъ куэду зэхэт ди республикэм дежкIэ. Абыхэм пэщIэтынымкIэ республикэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI. Журналист лэжьыгъэхэри абыхэм ящыщ Iыхьэщ.

Си гуапэщ къыхэзгъэщыну илъэс къэси зэхьэзэхуэхэм хэлэжьыхьым я бжыгъэр нэхъыбэ зэрыхъури лэжьыгъэхэр нэхъ къазэрехъулIэри,  —жиIащ министрым.

Иужьым министрым щIыхь тхылъхэр яхуигъэфэщащ мы зэхьэзэхуэ Iыхьэм къыщыхэщахэм.

«Газет тхыгъэ нэхъыфI» номинацэм ди лэжьэгъу, «Черкес хэку» газетым илъэс куэд хъуауэ щылажьэ журналист гуащIафIэ Дэбагъуэ Хьэтызэ къыщыхагъэщащ.

Хьэбэз районым къыщыдэкI «События и люди» газетыр, абы и лIыкIуэу зэхьэзэхуэм хэта Дэбагъуэ Михаили щIыхь утыкум ирашащ.

Пшыхьым и кIэм министрым аргуэру зэ журналистхэм захуигъэзащ, узыншагъэ быдэ, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ, тхэн, къэгъэщIын гукъыдэж щымыщIэну яхъуэхъуу.

КъыкIэлъыкIуэ махуэм ягъэлъэпIащ «Межнациональные, межконфессиональные отношения» зэхьэзэхуэм щытекIуа журналистхэр, республикэм и печать, электроннэ СМИ-хэм я лэжьакIуэхэр.

Пшыхьым и къызэгъэпэщакIуэу щытар КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэращ.

Министерствэм къыбгъэдэкIыу, къызэхуэсахэм хъуэхъу псалъэхэмкIэ захуигъэзащ СМИ-хэм, жылагъуэм, дин зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымкIэ Министерствэм и къудамэм  и унафэщIхэм—Жантемыр Зурабрэ Коркмазов Артуррэ.

—Мы илъэсыр хьэлъэурэ йокIуэкI. Абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр, псоми къызэрыдгурыIуэщи, коронавирус пандемиеращ. Апхуэдэ зэфIэзэрыхьыгъуэ пIалъэм нэхъри мыхьэнэ ин иIэщ лъэпкъхэр зэгурыIуэным, дин зэлъыкъуэтыныгъэм. КъинэмыщIауэ, лъэпкъ куэду зэхэт ди республикэмкIэ лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэм куэд елъытащ. ПщIэ зэхуэщIыныр, зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр нэхъри гъэбыдэнымкIэ журналистхэм къалэнышхуэ яхь. Зэхьэзэхуэм къыщыфгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэри я купщIэкIэ зытеухуар аращ.

ДяпэкIи нэхъри фи Iуэхухэм заузэщIыну, гуащIэдэкI ехъулIэныгъэхэр хэвгъэхъуэну дывохъуэхъу! ИлъэсыщIэм узыншагъэ быдэкIэ, фIэщхъуныгъэрэ гукъыдэжрэкIэ фыпежьэну!—жиIащ Министерствэм и IэщIагъэлIхэм.

Лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэм теухуауэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыхагъэщащ пшыхьым. Апхуэдэу, щIыхь утыкум ирашащ «Черкес хэку» газетым жэуаплыгъэ зыхь и секретарь Абидокъуэ Люсанэ, газетым и журналист Туаршы Ирэ, штатым хэмыт, газетым и журналист Бемырзэ Зураб сымэ. Я цIэ ираIуащ лъэпкъыбзэхэмкIэ республикэм къыщыдэкI газет къэскIэ я журналистхэм, телевиденэм щылажьэхэм, операторхэм я цIэхэр. «ГТРК КЧР» телевиденэм и журналист Даур Фатими, а пшыхьым хэта дэтхэнэми и гуащIэдэкI ехъулIэныгъэ гуфIэгъуэр дыдогуэш, дяпэкIи нэхъри ефIэкIуэну дохъуэхъу!

КъинэмыщIауэ, фIыщIэ псалъэхэр яхудогъэфащэ пшыхь хьэлэмэтхэм я къызэгъэпэщакIуэу щыта Министерствэм.

ЖыIэпхъэщи, пшыхьхэр санитар-эпидемиологие шынагъуэншагъэ мардэхэм иту ирагъэкIуэкIащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ.

Сурэтхэр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.