ПщIэ зыхуэтщI Арэшыкъуэ Къанщауэ!

Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ.
ГуащIафIэу, лъэужьыфIэу а гъуэгуанэ дахэр къызэзынэкIа лэжьакIуэшхуэм зэфIэкI ин хилъхьащ ди къуэш республикэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, и мэкъумэш IэнатIэр къэIэтыным, зегъэужьыным, жылагъуэ Iуэхухэр зыхуей хуэзэу дэгъэкIыным. Дэ дыщыгъуазэщ зэрылэжьа илъэс 70-м и кIуэцIкIэ Къанщауэ и жэрдэмкIэ IуэхуфI куэд зэрызэфIэкIам, комсомол, парт, жылагъуэ, мэкъумэш IэнатIэхэм ехъулIэныгъэ къызыпэкIуа лэжьыгъэхэр зэрыщыдигъэкIам. Апхуэдэ псэемыблэж Iуэхухэращ абы нобэ иIэ пщIэ лъагэр къызыпэкIуари, къэралым, республикэм къабгъэдэкI орденхэр, медалхэр, цIэ лъапIэхэр къыхуэзыхьари.
Нобэ, и махуэшхуэр щигъэлъапIэм ирихьэлIэу Къанщауэ дохъуэхъу и гуащIэдэкIым къыпэкIуа хъерым иригушхуэу, нэхъыщIэхэм ди гъуэгугъэлъагъуэрэ и гъащIэр гъуазэ тхуэхъуу иджыри куэдрэ дяпэ итыну! Уи жьэгупащхьэр хьэщIэ етIысэхыпIэрэ унапIэ махуэу, уи узыншагъэр быдэрэ уи лъэр жану, уи щIыхь лъагэ хъу зэпытрэ уи цIэм лъэпкъыр ирипагэу Тхьэм илъэс куэдкIэ иджыри укъытхигъэт!

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
Дунейпсо Адыгэ Хасэм
и тхьэмадэ

 

№12 17.02.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.