Пщэрылъхэр яхуещI

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ
абы и къуэдзэхэмрэ иджыблагъэ яIущIащ. Темрезов Рэшид абыхэм пщэрылъ яхуищIащ къалэхэмрэ район-
хэмрэ зыхуей зэрыхуагъэзэнымкIэ план зэхагъэувэну.

— 2018 гъэр республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсу согъэбелджылы. Абы
папщIэ, мы Iуэхугъуэм ехьэлIауэ фызэрылэжьэну планыр зэхэвгъэувэу си пащхьэ къифлъхьэну мазэ
пIалъэ фызот. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ планыр щызэхэвгъэувэкIэ щIыпIэ самоуправленэм и Iэтащхьэхэм
купщIафIэу фазэрыдэлэжьапхъэр. Мы лъэныкъуэмкIэ ди лэжьыгъэр зэхуэдэу, зы бгъэдыхьэкIэу щытын хуейщ икIи нэхъ лъэпощхьэпохэр къыхэлъытауэ щытыпхъэщ.
Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, уэрамхэр къэгъэнэхуныр, цIыху зекIуапIэхэр, гъуэгу нэхъыщхьэхэр, паркхэр зэгъэзэхуэныр, — жиIащ Темрезов Рэшид.
КъинэмыщIауэ, Темрезов Рэшид Уэз Аслъэн пщэрылъ хуищIащ и лэжьэгъухэмрэ щIыпIэ самоуправленэм и
Iэтащхьэхэмрэ бюджет дисциплинэм ткIийуэ зэрыкIэлъыплъынум хуиунэтIынхэу. Апхуэдэщи, унафэ ищIащ
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу еджакIуэ, студент нэхъыфIхэм ират стипендиер
кърагъэжьэжыну.

ЕЗАУЭ Маринэ

 №2 13.01.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.