Политикэ хъыбар нэхъыщхьэр

Иджыблагъэ УФ-м и Президент Путин Владимир видео-зэпыщIэныгъэ иригъэкIуэкIам деж къыщихьа унафэм ипкъ иткIэрэ,  Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа Iэ Iэт махуэр мы гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м ирагъэхъулIэнущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ипэкIэ Путин Владимир Iэпэ щIидзауэ щытащ мэлыжьыхьым (апрелым) и 22-м Iэ Iэтыныр ирагъэкIуэкIыну. АрщхьэкIэ, коронавирус  узым къыздихьа  щытыкIэ шынагъуэм къыхэкIыу, а махуэр ягъэкIуэтэн хуей хъуащ. Иджы, мазэрэ ныкъуэрэ текIа нэужь, мы Iуэхур зи нэIэ щIэт рабочэ группэм  къыхэлъхьэныгъэщIэ ищIащ икIи абы Президентыр арэзы техъуащ.

—Урысейпсо Iэ Iэт кампанэр дгъэкIуэтэн хуей хъуащ цIыхубэм и гъащIэм, и узыншагъэм я шынагъуэншагъэм дегупсыскIэрэ,—жиIащ Путин Владимир.

Урысейм и санитар дохутыр нэхъыщхьэ Поповэ Аннэ  къыхигъэщащ бадзэуэгъуэм и 1-р эпидемиологическэ шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ мыпхуэдэ Iуэхум нэхъ  тегъэпсыхьауэ къызэрилъытэр.

—АтIэ, бадзэуэгъуэм и 1-м нэгъунэ иджыри  тхьэмахуэ зыбжанэ диIэщ, Iуэхухэр нэхъри зэIубз хъужынущ,—щIигъужащ абы.

Шынагъуэншагъэ  щытыкIэр къызэгъэпэщыныр и лъабжьэу, Iэ Iэтыныр зы махуэ закъуэкъым зэрекIуэкIынур. АтIэ, ар бадзэуэгъуэм и 1-м  зы тхьэмахуэ  и пэ къихуэу щIадзэнущ. Е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, Iэ IэтыпIэхэр мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ, бадзэуэгъуэм и 1-м нэгъунэ лэжьэнущ.

—Апхуэдэщи, конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэм папщIэ Iэ Iэтыныр махуи 7-кIэ екIуэкIынущ, коронавирус пандемием цIыхухэр щыхъума хъун, я шынагъуэншагъэр къызэдгъэпэщыным папщIэ,—жиIащ УФ-м и Купсэ ХэхакIуэ комиссэм и пашэ Памфиловэ Эллэ.—Апхуэдэ Iэмалым и фIыщIэкIэ, хэхыпIэ участкэхэм чэзухэр щыIэнукъым, цIыху куэд щызэтехъуэнукъым,—къыхигъэщащ абы.

Урысейпсо Iэ Iэтыгъуэ махуэм ехьэлIауэ и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ «Адыэ Хасэ (ЩIалэгъуалэ Адыгэ Парламентым)» хэгъуэгузэпх  жылагъуэ зэухьэныгъэм и тхьэмадэ Чырбыж Артур.

—Урысей Федерацэм щыпсэу дэтхэнэми мы Iуэхум хуиIэ и еплъыкIэмрэ и гупсысэмрэ IупщI ищIу, мы гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м Iэ Iэтым хэтыпхъэу къызолъытэ. ЗэхъуэкIыныгъэхэр дэтхэнэми ехьэлIащ, сыту жыпIэмэ Урысейр—псоми ди зэхуэдэ ди къэралщ, абы и хабзэ нэхъыщхьэр—Конституцэр—апхуэдэ къабзэу, псоми къыттеухуа, къытлъэIэс хабзэщ.

Я узыншагъэм тешыныхькIэрэ, мы Урысейпсо Iуэхум хэмыхьэни щыIэщ. Ауэ, псори дызэрыщагъэгъуэзащи, шынагъуэншагъэ Iэмалхэр хэхыпIэ участкэхэм куэду къыщызэрагъэпэщынущ.  Апхуэдэу:  Iэ IэтыпIэм деж дэтхэнэми нэкIуIулъхьэхэр, хьэфэ Iэлъэхэр хуагуэшынущ,  уеблэмэ зэ къэгъэсэбэпыгъуэ ручкэхэр иратынущ.

Iэ Iэтыным щIадзэным и пэ къихуэу, комиссэм хэтхэр шынагъуэншагъэ, лэжьэкIэ зэкIэлъыкIуэкIэхэм щызу щагъэгъуэзэнущ,—жеIэ  жылагъуэ IуэхущIэм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.