Лъэпкъым и зэчийхэр

Лъэпкъым и зэчийхэр
Мыдаущ, мыкIийхэ,
КъулыкъущIэ шэнтым хуеIэу зэрымыкъу,
Е зи гупкIэ исым
Щытхъу уэрэд хуаусу,
Къэзылъхуа я лъэпкъым къыхуамыхь емыкIу.
Ахэр бегъымбару
Хэт игъэхъыбарми,
Хэт игъэцIыху Iейми – иремыхъу фи фIэщ:
Ахэм уасэу яIэр
Я хьилымырщ, я Iэрщ,
Я псэм и къабзагъырщ ахэр зыщIыр лъэщ.
Лъэпкъым и зэчийхэм
Шхын емых я джийхэм,
КъыщIадза лэжьыгъэр ямыщIау зэтес,
ЛIыгъэкIэ, уэрэдкIэ,

УсэкIэ, сурэткIэ
Е акъылкIэ гъащIэм пемыхьам къандес.
Пэжу, ахэм гъащIэр
ЯхуэмыгумащIэ –
Лъэпкъ зэчийр нэхъыбэм мэхъу игъуэ нэмыс.
Е къигъащIэ тIэкIури
ПфIэщIу щихь мэз дэгум,
Къохъу закъуагъэм мыхъумэ,
зы къащылъымыс.
Ауэ лъэпкъ зэчийхэм
Гъэхэр яхуэткIийми,
Ахэм я гъерэтырщ лъэпкъым и асур,
Ахэм къапыкI гуащIэрщ
ЗыщIыр щыз мы гъащIэр,
Хэт сыт и захуагъми хуэхъур джынасу.
Бемырзэ Мухьэдин

ИлъэсыщIэ псейр

ГуфIэгъуэ дауэдапщэ иным щIэту мы махуэхэм республикэ къалащхьэм и купсэ утыкум къыщызэIуахащ хэгъуэгум и ёлкэ нэхъыщхьэр. Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. — Си фIэщI мэхъу къихьэну 2019 гъэм ехъулIэныгъэфIхэр къызэрытпэплъэр. Сыхуейщ къытхуеблагъэ илъэсыщIэм гуфIэгъуэ, дэрэжэгъуэ къыфхуихьыну, бын куэду къыфщIэхъуэну, фи нэхъыжьхэр узыншэу фхуэпсэуну, дэри ди лэжьыгъэр хэгъуэгуми къэралми сэбэп хуэхъуну. Республикэ къалащхьэр зыгъэщIэрэщIа мы псей гъэщIэгъуэныр, ар зэрыгъэдэха хьэпшыпхэр саугъэту къыдэзыта «ЕВРОЦЕМЕНТ» компанием и унафэщIхэм фIыщIэ ин яхузощI! ИкIи, мы саугъэтыр къызыбгъэдэкIахэмкIэ нэхъыфI дыдэ фIыщIэр – нобэ гуфIэгъуэ зэрыслъагъуэ фи нэгухэмрэ сабийхэм я нэм къыщIих нэхугъэмрэщ, — жиIащ Темрезов Рэшид. КъыкIэлъыкIуэу хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ ЩIыIэ Дадэмрэ кнопкэм тракъузэкIэрэ, Псей жыгыр, Правительствэм и Унэ блыныр уэздыгъэ цIыкIу зэмыфэгъу-зэщIэлыдэхэмкIэ щIагъэнащ. А сыхьэтым купсэ утыкур къэщIэрэщIащ, нэху хъуащ. СыхьэтитIым къриубыдэу екIуэкIа концертым хэтащ хэгъуэгум щыцIэрыIуэ уэрэджыIэхэр, къэфакIуэ гупхэр. МахуэщIым и хьэщIэ нэхъыщхьэ ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ республикэм щыпсэухэм яхъуэхъуащ гуфIэгъуэ махуэхэр куэду яIэну, хъыбарыфIхэр къаIэрыхьэну, унагъуэхэм насып илъыну, ехъулIэныгъэ ягъуэтыну. Республикэ къалащхьэм щагъэува IэрыщI ёлкэм и лъагагъыр метр 22-рэ, и хьэлъагъыр тонни 4-м ноблагъэ. ЗэрытщIэжщи, илъэс блэкIахэм псей жыгыр Архъыз щIыналъэм къраупщIыкIт. Ныбжьрэ щIыуэпс и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ псейхэр иупщIыкIыныр куэдым ягъэзахуэтэкъым. Гуапэ зэрыхъущи, а лъэпощхьэпор IугъэкIуэта хъуащ.

* * *

Черкесск къалэм и илъэсыщIэ нагъыщэ нэхъыщхьэри Первомайскэ миниАрбат уэрамым къыщызэIуахащ. Мы гъэм илъэс ещанэ мэхъу мы IэрыщI илъэсыщIэ жыгыр Москва кърашу ди республикэ къалащхьэм зэрыщагъэуврэ. Къалэ илъэсыщIэ псейр зэщIэгъэблэным къалэдэсми, хьэщIэми —нэрыбгэ мини 2-м нэс хэтащ. «Сэлам, ИлъэсыщIэ!» зи фIэщыгъэцIэ махуэщI Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ къалэ мэриер. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пшыхьым и лIыхъужь нэхъыщхьэу утыкум имыкIыу итар ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэщ. «Я и мама-Снегурочки», «Я и папа — Деды Морозы» флешмоб зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм куэд зэригъэубыдащ. Утыкум къихьа сабийхэри, абыхэм гъусэ яхуэхъуа, къалэ еджапIэхэм къикIахэри, псори зэхэту еджакIуэ 300-м нэс флешмобым хэтащ. Къа-лэм и артистхэм концертыр пащащ. Первомайскэ уэрамым и кIыхьагъыххэкIэ щагъэуващ еджакIуэхэмрэ еджапIэм и пэ къихуэ къулыкъущIапIэхэмрэ ягъэхьэзыра илъэсыщIэ хьэпшыпхэр. ИкIи апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэм хэлэжьыхьа псоми мэрием къыбгъэдэкIыу щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ. Республикэ, къалэ псей нэхъыщхьэхэм къинэмыщIауэ, апхуэдэхэр щагъэуващ Петрусевич и цIэр зезыхьэ утыкум, Доватор уэрамым, Покровскэ паркым ит жыг зыбжани ягъэдэхащ.

 ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ,

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Зэкъуэтыныгъэм и нур

Иджыблагъэ Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грозный щекIуэкIащ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ  хэгъуэгум и хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я VI Форумыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ властым, хьэрычэтым,
щIэныгъэ купсэхэм я лIыкIуэу, журналисту цIыху миным нэблагъэ. Еханэу екIуэкIа форумри, ипэкIэ щыIахэм хуэдэу, хуэгъэзат Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум щыпсэу, щылажьэ журналистхэр нэхъыфIу зэрыгъэцIыхуным, гъунэгъуу къадэпсэу лъэпкъхэм фIыкIэ ятепсэлъыхькIэрэ, нэхъ благъэ зызэхуэщIыным. ИкIи, шэч хэмылъу, а мурад нэхъыщхьэхэр къызэгъэпэщакIуэхэм къазэрехъулIам и щыхьэтщ гъэ къэс форумым и пщIэм зэрыхэхъуэр, цIыху нэхъыбэ къызэрекIуалIэр, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр утыку къызэрырахьэр.
Псалъэм папщIэ, Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм щекIуэкIа япэ зэхуэсиплIыр къызэгъэпэщыныгъэмрэ
медиа лъагъуэщIэ хэшынымрэ нэхъ хуэунэтIауэ щытамэ, иджырей форумым IупщI щыхъуащ гъуэгу
захуэ зэрытетыр, мыбы хуэдэ зэхыхьэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр. Хэгъуэгу гъунэгъухэм щыщ, зи лэжьыгъэкIэ
нэIуасэ зэхуэхъуа, нэIуасэ зэхущытыкIэр зэныбжьэгъугъэм хуэкIуэжа журналистхэр зэрызэхуэгуапэм гур
хигъахъуэт, мастер – класс зэхуэмыдэхэм гукъыдэж къыуатт.

   №97 13,12,2018

Что нужно для приема цифрового эфирного телевидения?

 Как принимать сигнал и смотреть T2?

Цифровое эфирное телевидение медленно, но уверено заменяет аналоговое телевидение. Вот в Украине уже с осени 2018 до весны 2019 года планируют полностью отключить аналоговое телевидение. Насколько мне известно, то в России так же планируют отключать аналоговое ТВ в начале 2019 года. И несмотря на то, что многие смотрят спутниковое ТВ, кабельное, или IPTV – многим жителям придется искать альтернативные варианты. Иначе телевизор в один момент просто перестанет работать и принимать сигнал. И вместо любимого телеканала мы увидим шипение телевизора.

Конечно же, вместо аналогового телевидения уже давно неплохо работает цифровое эфирное телевидение, которое каждый может смотреть абсолютно бесплатно (в России вроде как есть отдельный платный пакет). Для бесплатного просмотра доступны все популярные каналы, которые мы смотрели раньше. Более того, каналов стало больше, а качество картинки и звука намного лучше. В связи с переходом на T2, у многих появился вопрос, что нужно для приема цифрового эфирного телевидения. Как принимать сигнал T2 и какие устройства для этого нужны? Какой должен быть телевизор? Обязательно ли покупать T2 приставку (тюнер)? Какая антенна подойдет? Таких вопросов очень много. В этой статье я постараюсь ответить на самые популярные из них.

Цифровое эфирное телевидение – что это, какие преимущества и в чем отличие?

Постараюсь объяснить все простыми словами. Эфирное телевидение, это то телевидение, которое передается с помощью сигнала, который транслируется с помощью телевышек.

Эфирное телевидение можно разделить на:

 • Аналоговое. Старый формат, который сейчас уже активно отключают во многих странах. В том числе в Украине и России.
 • Цифровое. Новый формат, который позволяет принимать и смотреть каналы в лучшем качестве. Цифровой формат менее чувствительный к помехам. Может транслировать большее количество каналов.

До недавней поры наши телевизор с помощью обычной антенны принимали аналоговое телевидение (возможно и сейчас принимают, если его еще не отключили в вашей стране). Так как технологии развиваются, то аналоговое телевидение уже просто устарело. Поэтому, уже давно начался плавный переход на цифровое телевидение формата DVB-T2.

DVB – набор стандартов цифрового телевидения. DVB-T – устаревший формат. DVB-T2 – новый формат.

У цифрового ТВ много преимуществ по сравнению с аналоговым. Первый и очень большой плюс – сжатие сигнала. Благодаря чему, увеличилось максимальное количество эфирных каналов, которые можно транслировать. Вместе с этим улучшилось качество изображения и звука, что просто необходимо для современных, больших телевизоров. Так же появилась возможность передавать информацию о телепередаче, информацию о следующих программах и т. д.

В зависимости от страны, трансляция каналов делится на пакеты. В Украине, например, можно бесплатно смотреть 32 канала в цифровом качестве. Это 4 пакета (мультиплекса) по 8 каналов. У меня, например, из-за плохого сигнала ловит только 2 пакета (16 каналов). В России есть два бесплатных пакета. В каждом транслируется по 10 каналов.

Как бы вариантов не много. Если мы хотим смотреть эфирное телевидение, то нам придется переходит на T2. Или же устанавливать спутниковую антенну, подключать IPTV, или кабельное телевидение. В селах и небольших городах, скорее всего остается только два варианта: спутниковое ТВ, или эфирное T2. Какое лучше – решать вам. Возможно, позже напишу статью на эту тему.

Что нужно для приема сигнала DVB-T2?

Возвращаемся к теме статьи – оборудованию, которое необходимо для приема цифрового эфирного телевидения.

 • Либо телевизор с поддержкой DVB-T2.
 • Либо специальная T2 приставка (тюнер).
 • Антенна.

Здесь все просто. Если у нас старый телевизор, в котором нет встроенного тюнера с поддержкой формата DVB-T2, то нужно покупать отдельную приставку, которая будет принимать сигнал T2, обрабатывать его и передавать на телевизор готовую картинку. Саму приставку можно подключить практически к любому телевизору. Даже к «пузатому».

Телевизор с поддержкой DVB-T2

Возможно, ваш телевизор может принимать сигнал T2. В таком случае не нужно покупать отдельную приставку. А можно подключить антенну напрямую к телевизору, запустить поиск цифровых каналов и наслаждаться просмотром.

В наших странах телевизоры с поддержкой DVB-T2 начали появляться где-то примерно после 2012 года. Поэтому, если у вас телевизор куплен до 2012 года, то в нем вряд ли есть поддержка T2. Нужно смотреть характеристики и проверять. Информация о наличии поддержки DVB-T2 может быть указана на коробке, или в документации. Если там вы ничего не нашли, то просто наберите модель своего телевизора в поисковой системе, откройте какой-то популярный интернет-магазин (а лучше официальный сайт производителя) и посмотрите, какие цифровые стандарты поддерживает тюнер в вашем телевизоре.

Выглядит это примерно вот так:

 

Смотрим характеристики телевизора LG на официальном сайте (система вещания):

Или зайдите в настройки своего телевизора и в меню выберите настройку каналов (поиск). Он должен спросить у вас, какие каналы искать: цифровые, или цифровые и аналоговые. Перед этим скорее всего понадобится выбрать тип антенны: Кабель (DVB-C), или Антенна (DVB-T).

Приема цифрового эфирного телевидения на телевизоре (без приставки)

Вот если в настройках есть что-то о поиске цифровых каналов, то скорее всего есть поддержка T2.

Мне кажется, что возможен вариант, когда в телевизоре есть поддержка только DVB-T, а DVB-T2 – нет. Поэтому, лучше смотреть характеристики конкретной модели.

T2 приставка для просмотра цифрового эфирного телевидения

Если телевизор не может напрямую принимать сигнал T2, то придется покупать специальную приставку. Многие называют ее ресивер. Это такая небольшая коробочка, которая подключается к телевизору. К приставке подключается антенна. Дальше выполняем несложную настройку (поиск каналов) и смотрим цифровое ТВ.

Таких приставок есть очень много. Есть даже отдельные интернет-магазины, которые продают только оборудование для приема сигнала T2. Продаются даже наборы для приема цифрового телевидения (приставка + антенна). Выбор очень большой, так же как и отличие в цене. И тут у вас наверное возник вопрос: а чем же отличаются эти приставки? Отличие в функционале, размере, дизайне, операционной системе, производительности т. д.

 • Все эти приставки умеют принимать сигнал T2. Это как бы основная их задача.
 • В большинстве ресиверов (даже в самых дешевых) есть USB-порт, в который можно подключить USB-накопитель и смотреть видео, фото, или слушать музыку.
 • Функция записи эфирного телевидения.
 • Есть много моделей, которые можно подключать к интернету (по LAN или Wi-Fi, обычно с помощью отдельного USB-адаптера). Это дает возможность смотреть видео на YouTube, или других сервисах. Смотреть IPTV, пользоваться браузером и т. д.
 • Есть T2 приставки, которые работают на Android. Там уже доступен весь функционал этой операционной системы. С помощью такого устройства можно превратить свой обычный телевизор в Smart TV.

Отличий очень много. Нужно всегда внимательно смотреть и изучать характеристики конкретного ресивера. Я вот когда покупал T2 приемник, не разобрался во всех нюансах. Потом когда купил, выяснилось, что в телевизоре есть встроенный приемник T2. Ну ничего, позже к другому телевизору подключил. У меня, кстати, Strong SRT 8204. Вроде как один из самых бюджетных. Но ничего, работает.

T2 приставка для просмотра цифрового телевидения

Такую приставку можно подключить практически к любому телевизору. Если у вас старый телевизор, то приставку можно подключить с помощью кабеля «тройной тюльпан». Если на телевизоре есть HDMI, то конечно же нужно использовать для подключения HDMI-кабель. Качество изображения будет намного лучше. HDMI-кабель, как правило, нужно покупать отдельно.

Антенна для приема DVB-T2

Принимать цифровое эфирное телевидение можно практически любой антенной. Какая-то специальная антенна для этого не нужна. Можно без проблем использовать ту антенну, которая у вас установлена, через которую вы до этой поры смотрели аналоговое телевидение. Без проблем будет работать любая дециметровая антенна. Так называемая «польская антенна» для T2 так же подойдет.

Конечно, все зависит от того, насколько далеко от вас находится вышка и какой рельеф на вашей местности. Если вы живете в городе где установлена вышка, то скорее всего все будет работать даже без антенны. Но кусок проволоки, я думаю, понадобится. В таком случае можно использовать комнатную антенну без усилителя.

Антенна для приема T2

Если же вышка далеко, то понадобится антенна с усилителем. Или же придется ставить внешнюю дециметровую антенну для приема цифрового эфирного телевидения. Они так же бывают без усилителей, или с усилителями. В случае плохого приема возможно понадобится поднять антенну на мачту.

Обратите внимание, что если антенна с усилителем, то блок питания может не понадобится, так как большинство T2 приемников может подавать питание на антенну. Обычно, эта функция включается в настройках приемника. Нужно смотреть характеристики, или инструкцию. Возможно, в вашем ресивере такой функции нет.

Антенна должна быть правильно подключена и направлена строго в сторону вышки. Информацию по размещению передатчиков сигнала DVB-T2 в своей стране и регионе вы можете без проблем найти в интернете.

Выводы

Чтобы начать смотреть T2, обычно нужен только приемник. Так как антенна у вас скорее всего уже есть. Если у вас телевизор не очень старый (особенно, если в нем есть Smart TV), то возможно вам вообще ничего не нужно покупать. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор DVB-T2. Как это сделать, я уже рассказывал.

Если в телевизоре нет T2 приемника, то придется покупать приставку. Выбор большой, думаю, что-то подберете. Ну а дальше подключаем антенну и телевизор к приставке, и в настройках запускаем поиск каналов. Если каналы не найдены, то проверьте все контакты на антенне, направьте антенну в сторону вышки (посмотрев перед этим расположение вышки). Возможно, вам понадобится более мощная антенна, или усилитель.

Фи фIыгъэкIэ допсэу

Черкесск къалэм щэнхабзэмкIэ Унэм Анэхэм я Махуэм хуэгъэза гуфIэгъуэ зэIущIэ щекIуэкIащ. Республикэм щыпсэу анэхэм яхъуэхъуну къекIуэлIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов Джанибек, Правительствэм хэтхэр, къалэхэм, район муниципальнэ къэхъугъэхэм я Iэтащхьэхэр.

Анэхэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ Темрезов Рэшид:

—ЩIыхь зыхуэтщI ди бзылъхугъэхэ, ди анэхэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу фи махуэщIымкIэ! Дэтхэнэ анэми фIыщIэ лей хуэфащэщ. Фэ фи къарур ивохьэлIэ щIыхь зыхуэфащэ цIыхуфIхэр дунейм лъэ быдэкIэ щыгъэувыным. Ди республикэми, ди къэралми и къэкIуэнур фэ вгъэса цIыхухэращ зэлъытар. ИкIи ахэр нэхъ къуэфIу, пхъуфIу щыIэхэращ. ФIыщIэ фхузощI махуэ къэскIэ псэемыблэжу фызыпэрыт гуащIэм папщIэ. ДэркIэ фэ фхуэдэ щыIэкъым. Фэ фи фIыгъэкIэ допсэу, дыщIэпсэури фэращ. ФIыщIи, щхьэщи фхузощI! ФIыщэу фызолъагъу!—жиIащ абы.

ГуфIэгъуэ зэIущIэм ипкъ иту КъЧР-м и Iэтащхьэм «Материнская слава» нагъыщэ 23-рэ яхуигъэфэщащ сабиитху, е нэхъыбэ зиIэ анэхэм. Къэралым и цIыху щыпкъэхэр гъэсэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIымкIэ къэрал нагъыщэхэр иратащ ди республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ къикIа анэхэм. Абыхэм яхэтащ Хьэбэз районым щыщу Къардэн Хавэрэ Щхьэгуэш Джульетэрэ. АнитIми сабий тхурытху япI. Анэ быныфIэу ущытыныр Тхьэм къабгъэдилъхьа насыпу зэрыщытыр къыджаIащ бзылъхугъэхэм.

Абыхэм къащыхъукъым бын куэд уиIэныр хэхуагъэ гуэру, Iуэху къызэрымыкIуэу. Гугъуехьхэм пэщIэхуэми, гурыфIыгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ къахэзылъхьэжри я бынхэращ.

— Пхъуитху сиIэщи, срогушхуэ бынунагъуэшхуэу дызэрыщытым. Абыхэм гушхуэныгъэ къысхалъхьэ, насып къызат. Унагъуэ къэс гугъуехь гуэрым пэщIохуэри, а цIыкIухэм я фIыгъэкIэ псори къызыбонэкIыф. Си сабийхэр зэщхькъым, дэзыхьэх Iуэхугъуэхэри зэхуэмыдэщ. Зы хъыджэбзыр къафэм, адрейр фортопианом, ещанэр тхеквондом макIуэ. НэхъыщIэхэр иджыри цIыкIущи къыхахаIакъым,—къыджиIащ Къардэн Хавэ.

—Пэжу жыпIэмэ, мы зэманым сабиитхум уарианэу ущытыныр тынш дыдэу пхужыIэнукъым. Ар, анэхэм, дэ ди пщэм дэтлъхьэж гугъуехьщ, икIи зэрытхузэфIэкIкIэ ар дохь, бынунагъуэшхуэм фIыгъуэу хэлъыр къэтлъытэурэ. Къапщтэмэ, анэм IэщIагъэ куэд дыдэ ицIыхун хуейщ. Ар икIи психологщ, егъэджакIуэщ, дакIуэщ, дохутырщ. НэгъуэщI лъэныкъуэ куэди зэригъэзэхуэн къыхудохуэ. Ди гуапэщ мыпхуэдэ гулъытэ къызэрытхуащIар,—къыпидзащ Щхьэгуэш Джульетэ.

Бын куэд яIэми, я лэжьапIэри IэщIыб ящIкъым анитIми. Декрет пIалъэр иухри я IэщIагъэхэм пэрыувэжащи, унагъуэри лэжьапIэри хьэлэмэту зэдахь. «Материнская слава» къэрал нагъыщэри яхуэфащэу а махуэм къратащ. БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Особенности приема цифрового ТВ

Переход на цифровое эфирное телевизионное вещание планируется осуществить до января 2019 года. Главная цель нововведений, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», — прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во всех населенных пунктах России.
Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Карачаево-Черкесской Республике готовы ответить на все вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить
приемное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно
круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей
линии: 8-800-220-2002.

Театральный сезон открыт!

Посмотрев спектакль Черкесского театра, хочется сказать, что родная земля на которой мы родились, росли, любили — это и есть наше всё. Именно об этом говориться в спектакле словами героя пьесы, когда он оказался на чужбине.  Он засыпал перед смертью в рот горсть родной земли, потому что понял,  что в этой горсти есть всё, что ему дорого.

 

Таким образом, мы смело можем сказать, что тема патриотизма, благородства, мужества, любви, неравнодушия, дружбы, тема противостояния добрых и злых сил всегда будет оставаться в центре внимания сценических постановок, как черкесского, так и других театров.

Спектакль рассчитан как на взрослого зрителя, так и на юношескую аудиторию. Его необходимо посмотреть, так как, к сожалению в наше время легко теряют свои корни и вечные человеческие ценности.

Ира Бубенцова

Читать далее Театральный сезон открыт!

ГуфIэгъуэ IуэхугъуитI – зы махуэм

«Медовые водопады» турист-этнографическэ комплексым ухуэзышэ гъуэгъущIэ Къэрэшей-Черкес  Республикэм щаутIыпщащ. Километр 7,53-рэ зи кIыхьагъ «Конзавод-Коммунстрой-Медовые водопады» гъуэгущIэр гуфIэгъуэкIэ иджыблагъэ къызэIуахащ. А Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, туризмымкIэ Федеральнэ агенствэм и унафэщIым и къуэдзэ Королев Николай,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, нэгъуэщIхэри.
ГъуэгущIэр ухуэнымкIэ лэжьыгъэфI зэрырагъэкIуэкIам папщIэ, Темрезов Рэшид фIыщIэшхуэ хуищIащ
Королев Николаи, ар къызыбгъэдэкIа агенствэм и унафэщIхэми. — Илъэс кIуам «Медовые водопады» зыгъэпсэхупIэм цIыху мини 100-м щIигъу къекIуэлIащ. КъэкIуэну илъэсым а бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбэну дыпоплъэ. Къапщтэмэ, 2017 гъэм ди республикэм туристу зы мелуанрэ мин 200-рэ щыхьэщIащ, — жиIащ Темрезов Рэшид.

КъинэмыщIауэ, республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ яухуа гъуэгур зэманыщIэм къигъэув щытыкIэхэм техуэу зэрыщытыр.

   №91 22.11.2018

 

Обучающий семинар для специалистов сферы туризма, прошел на днях в республике.

15 ноября 2018 года в конференц-зале ТРК «Медовые Водопады» Карачаево-Черкесской Республики, Малокарачаевский муниципальный район состоялся обучающий семинар для специалистов сферы туризма по вопросам реализации туристских инвестиционных проектов, в рамках которого обсуждались вопросы реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 года)», в том числе с учетом опыта реализации проектов туристско-рекреационных кластеров / авто-туристических кластеров в рамках данной программы в регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также выступления экспертов по теме реализации инвестиционных проектов в
сфере туризма в регионах Северного Кавказа и общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. Организатор мероприятия — Федеральное агентство по туризму (г. Москва).
С приветственным словом к участникам обратились: Королев Н.В., заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (г. Москва), Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства КЧР, Эркенов А.Н., министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР, Тамбиев А.Н., генеральный директор АО Корпорация развития КЧР. В рамках данного мероприятия 16 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Конзавод-Коммунстрой-Медовые водопады» в Малокарачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесской
Республики, которая обеспечит доступностью объекта туристического показа «Медовые водопады».

Чтобы подключить цифровое ТВ вам потребуется

 • Телевизор;
 • Приставка (ресивер);
 • Антенна.

У вашего телевизора при этом должен быть вход, в который можно будет вставить антенну, разъем типа «тюльпан», а также вход с видеовыходом (scart). Если же вместе разъема scart у вас вход hdmi, то не стоит беспокоиться. Он также подойдет для подключения ресивера. Просто ваша модель более новая.

Перед тем как покупать ресивер, следует разобраться в том, какой из них лучше и выяснить на какие параметры следует обратить внимание, чтобы выбрать наиболее оптимальную модель. Если вы мало что понимаете в технике, а тратить свое свободное время на изучение всех этих нюансов не желаете, то можете обратиться в компанию, которая предоставляет услуги телевещания в вашем городе и получить консультацию у их специалистов. Кроме того, вы можете воспользоваться акционными предложениями от поставщика услуг. Нередко при условии подключения к их услугам вы можете получить ресивер в подарок.

Газета издается с 12 октября 1924 года