Социальнэ хуэIухуэщIэхэр

Къэрэшей — Черкесым и Правительствэр премьер-министр Уэз Аслъэн и унафэм щIэту хэплъащ мыхьэнэ зиIэ социальнэ Iуэху 17 — м.

Правительствэм хэтхэм зэдэарэзыуэ къащтащ «Об установлении в КарачаевоЧеркесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно на 2019 год» хабзэм и проектыр. Зи № 442 Федеральнэ хабзэм и 31-нэ статьям и 5-нэ Iыхьэм къызэрыщыгъэлъэгъуам ипкъ иту, цIыхум социальнэ хуэIухуэщIэхэр пщIэншэу хузэфIагъэкIын щхьэкIэ, социально — демографическэ гуп нэхъыщхьэхэм папщIэ Урысей Федерацэм и хэгъуэгум щыгъэува, зы цIыхум хуэзэ хэхъуэ нэхъыбэр цIыхур ирипсэуну зыхуэныкъуэ нэхъ мащIэм (прожиточный минимум) хуэдэрэ ныкъуэм и лъащIэ къех хъунукъым.
Къэрэшей — Черкесым гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Щай Мадинэ зэрыжиIамкIэ, Къэрэшей — Черкес Республикэм деж социальнэ хуэIухуэщIэхэр пщIэншэу хузэфIагъэкIын папщIэ цIыхум иIэпхъэ ику ит хэхъуэм и инагъыр сом 11296,5 -у ягъэуващ.
Социальнэ хуэIухуэщIэхэр ялъысы нущ зи хэхъуэр сом 11296, 5-м фIэмыкI цIыху хэкIуэтахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ (инвалиды).
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм хэтхэм апхуэдэ къабзэу къахьащ «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019-2021 годы на территории КарачаевоЧеркесской Республики» унафэр.
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министрым и къуэдзэ Батчаевэ Зульфирэ и псалъэхэм къызэрыхэщымкIэ, мы проектымкIэ ягъэув Къэрэшей-Черкесым и щIыналъэм 2019-2021 гъэхэм щекIуэкIыну капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм щхьэкIэ фэтэр куэд хъу унэхэм щыпсэу цIыхухэм зы метр зэбгъузэнатIэм хуэзэу соми 5,8-рэ ятыну. Къыхэдгъэщынщи, мы
IуэхумкIэ нэхъ мащIэу ятым илъэс зыбжанэ хъуауэ зихъуэжакъым.
Абы къинэмыщIауэ, къащтащ «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» унафэр.
Апхуэдэ къабзэу, Правительствэм хэтхэм къащтащ «Об утверждении Положения об организации общественных работ в 2019 году» унафэм и проектыр.
КъЧР-м цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и къэрал къулыкъум и унафэщIым и къуэдзэм и псалъэхэм къызэрыхигъэщам тепщIыхьмэ, унафэр къащтащ социальнэ — сэбэп унэтIыныгъэ зиIэ жылагъуэ Iуэху лIэужьыгъуэхэр белджылы ящIын, лэжьапIэншэхэр, лэжьапIэ лъыхъуэ цIыхухэр IэнатIэкIэ пIалъэкIэ къызэрагъэпэщын, мылъку дэщтэныгъэ ятын,
лэжьапIэ куэд щIауэ зимыIэ е гъащIэ зэхэщIыкI зыхуримыкъу цIыхухэр лэжьэным драгъэхьэхын, щIалэгъуалэм гуащIэдэкI лъэкIыныгъэхэр къыхузэрагъэпэщын, пIалъэкIэ лэжьакIуэ хуэныкъуэ щIыналъэхэмрэ организацэхэмрэ зыщIэупщIэхэмкIэ ирагъэкъун, гъатхэ — гъэмахуэ пIалъэм предприятэхэм сезон лэжьакIуэхэмкIэ яIэ щыщIагъэр
ягъэмэщIэн щхьэкIэ.

Псэм и гупсысэ хэIэтыкIар

Театрым и Дунейпсо Махуэм Черкесск къалэм дэт къэрал филармонием щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, продюсер цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ ЕмкIуж Андзор и творчествэм теухуа пшыхь. ГуфIэгъуэ дауэдапщэр къызэрагъэпэщащ мы гъэм Урысейм деж театрым и Илъэсу зэрыщытым, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ КъэрэшейЧеркесымрэ я зэкъуэшыныгъэр нэхъри гъэбыдэным, зыр-зым игъэлъэпIэным мы гъэр зэрытраухуам ипкъ иту. Зэкъуэш республикэхэм яхуэгъэза унафэхэр къахьащ хэгъуэгуитIым я Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Пшыхьыр ягъэхьэзыращ Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьакIуэхэм, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и Министерствэр я щIэгъэкъуэну. ЕмкIужым и творчествэм хуэгъэпса пшыхьым къеблэгъащ КъБР, КъЧР, АР-м къикIа лIыкIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, ди хэгъуэгум щыIэ театрхэм щылажьэхэр, режиссёрым и творчествэр фIыуэ зылъагъу театреплъхэр. Шэчыншэу, ЕмкIуж Андзор лъэпкъ театрым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI режиссёр ныбжьыщIэщ. Абы игъэува спектаклхэм сыт щыгъуи нагъыщэ лъагэхэр къалъэщ, ахэр цIыхубэм я гум дохьэ, гукъинэж ящохъу. ЕмкIужым и спектаклхэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес, Кърым Республикэхэм, Краснодар къалэм щагъэлъэгъуащ. Дэнэ дежи абыхэм цIыхухэр куэду зэхуашэс, залым щIэмыхуэу кърашалIэ. Уеблэмэ, тIэу, щэ зы гъэлъэгъуэныгъэм къытрагъэзэжурэ еплъахэри мащIэкъым. Нэхъыщхьэр аращи, спектаклхэр адыгэбзэкIэ гъэуващ.

№ 25 4.04.2019

Цифровой нэтыным теухуауэ

Урысейм и телевиденэ, радио зэпыщIэныгъэхэм я къудамэу КъЧР-м щыIэ «Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики» жыхуиIэ IуэхущIапIэм мы гъэм, щэкIуэгъуэм
и 22-м иутIыпщащ передатчикыу 44-рэ. Абыхэм я фIыгъэкIэ а купсэм и лъэкIыныгъэм хэхъуэнущ икIи каналипщIыр:
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-З»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ»-хэр
игъэлэжьэфынущ.
«Второй мультиплекс» жыхуиIэм и передатчикхэр зэраутIыпщар цифровой нэтыныр хэгъуэгуми къэралми зэлъэщIысынымкIэ зыужьыныгъэшхуэщ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди республикэм щыпсэу къуажэдэсхэм къаIэрыхьэу щытар каналищ—плIыт зэрыхъур. Иджы ахэр тIощIым зэрынэхьэсащ, нэхъыфIи хъуащ. ТехнологиещIэ къагъэсэбэпхэм я фIыщIэкIэ, ди хэгъуэгум щыпсэу псоми лъэкIыныгъэ ягъуэтащ зыхуэныкъуэ хъыбархэр зыIэрагъыхьэну.

Абы и мызакъуэу, щэкIуэгъуэм и 22-м щыщIэдзауэ «Карачаево-Черкесия» ГТРК-м и студием сигналхэр еутIыпщ цифровой щIыкIэм тету. Абы куэдкIэ нэхъ IупщI ещI «Россия-1» каналым къигъэлъагъуэхэр.
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ищIа унафэм щIэту, мы зэманым гурыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэ драгъэкIуэкI ди хэгъуэгум щыпсэухэм. Абыхэм жраIэ зэпыт 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ди республикэм щыпсэу, телевизор еплъ псори цифровой гъэпсыкIэм зэрытехьэжыпхъэр. Абы къыхэкIыу
ди республикэм щылажьэ СМИ-хэм IэщIагъэлI щхьэхуэхэм я чэнджэщхэр ирахьэлIэ къуажэдэсхэм

Цифровое эфирное телевидение

Литерой «А» сейчас промаркированы семь федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ), трансляция которых идет в аналоговом формате. В цифровой версии этих каналов литера отсутствует. Другими словами, «А» на экране означает, что вы смотрите телевизор, который настроен на прием аналогового телевизионного сигнала. С 2019 года объемы аналогового телевещания будут значительно сокращены, на первый план выйдет цифровое вещание, которое в перспективе полностью заменит аналог.

Чтобы не остаться без эфирного телевидения, перейти на «цифру» лучше всего уже сейчас. Как это сделать? Если у вас телевизор, выпущенный после 2012 года, скорее всего, в него уже встроен приемник стандарта DVB-T2, позволяющий принимать цифровые каналы (уточнить это можно в инструкции к телевизору или на сайте производителя). В таком случае, вам нужно вручную перенастроить телевизор с «аналога» на «цифру». А к «старому» телевизору – такому, который «не умеет» принимать цифровые телеканалы, – нужно будет купить внешнюю приставку стандарта DVB-T2. И в первом, и во втором случае комплект для приема «цифры» должна дополнить дециметровая антенна.

Дополнительная информация – на сайте http://cherkessk.rtrs.ru/ или по круглосуточному бесплатному телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

В Карачаево-Черкесской Республике на все вопросы о цифровом телевидении готовы ответить и объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование, специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00

Социальнэ лъэныкъуэм щIагъэхуэбжьэнущ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм хабзэ хъуауэ хуигъакIуэ Зыхуэгъэзэныгъэр Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мазаем (февралым) и 20-м ищIащ. Къэралым и Президентым гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуищIар цIыхухэм я хьэлэмэтхэр, псэукIэр, социальнэ гъащIэр хъумэнращ, егъэфIэкIуэнращ, абыхэм яхуэгъэза Iэмалхэр лэжьыгъэм къыхэлъытэнращ.

Къэралым и социальноэкономикэ зыужьыныгъэм хуэгъэзауэ УФ-м и Президентым игъэува къалэн нэхъыщхьэхэр:

Социальнэ лъэныкъуэмкIэ:

— ЦIыхухэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэм хуэгъэзауэ ялэжь Iуэхухэм адэкIи пыщэн, 2024 гъэм ехъулIэу.

— Сабийхэм папщIэ ахъшэ зратхэр (къызэщIиубыдэ гупхэр) нэхъыбэ щIын — унагъуэм щIэс зы цIыхум и хэхъуэр «прожиточный минимум»-м нэхъыбэ мыхъумэ, абыхэм щегъэжьауэ «прожиточный минимум»-м хуэдитI нэхърэ нэхъ мащIэ къэзыхьхэм (зы цIыхум) деж щыщIэкIыжу.

—Сабий зэрыс унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэхэмкIэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр япэ илъэсхэм къыщымыувыIэу, ипотекэ пIалъэм зэрыщыту къыхалъытэу гъэпсын.

— Сабий сэкъатхэм, зэрыцIыкIу лъандэрэ япэ ныкъуэдыкъуагъ группэ зиIэ сабийхэм зэракIэлъыплъым папщIэ ят ахъшэр хуэдитIкIэ хэгъэхъуэн.

— ЩIыгум техуэу ят хьэкълыкъыр зэрыхэхъуэр зы гъунапкъэм (проценти 10 — м) щыIэу гъэпсын.

—Сабиищ е нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэр ирапшынын щхьэкIэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мин 450-рэ ятын, ямыгъэIэпхъуэ мылъкум (недвижимое имущество) техуэ хьэкълыкъымкIэ хуэгъэкIуэтэныгъэр нэхъыбэ щIын, соти 6-м нэс щIыгу кIапэ зиIэхэм я хьэкълыкъыр ящхьэщыхын.

—Пенсэхэмрэ мазэ къэс ят ахъшэхэмрэ зэрыхагъахъуэр (индексацэ) пенсионерыр ирипсэун папщIэ зыхуэныкъуэ нэхъ мащIэм (прожиточный минимум) щхьэдэхыу щытын хуейщ. — Гулъытэ егъэгъуэтын тхьэмыщкIагъэр щымыгъыIэжыным, хэхъуэ зи мащIэхэм ядэIэпыкъунымкIэ социальнэ контракт Iэмалыр зыгъэIэрыхуэ хэгъуэгухэм ядэщтэн.

— ЗэхэтыкIэ тэрэз щызэфIэгъэувэн щIыхуэ мыинхэр здат (микрокредитование) утыкум. — Ипотекэ каникулхэр къахузэгъэпэщын хэхъуэ зимыIэж унагъуэхэм.

— Уней псэупIэ ухуэныгъэхэм ядэзыщтэ программэ зэхэлъхьэн.

— Хэгъуэгухэм медицинэ IэщIагъэлIхэр къызэрыкIуэр щIэгъэхуэбжьэным хуэунэтIа «Земский доктор» программэм хыхьэхэм яхуэгъэзауэ щыIа ныбжь пыбзыкIыныгъэхэр гъэкIуэдыжын, дохутырхэм сом 1 мелуан, фельдшерхэм сом мин 500 ятын. —«Земский учитель» программэр зэхэлъхьэн.

—Паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэм теухуа Хабзэр Iэмал зэриIэкIэ нэхъ щIэх къэщтэн. — Гъунэгъу илъэси 6-м къриубыдэу онкологие узыфэхэм пэщIэтыным сом зы триллион мынэхъ мащIэу хуэутIыпщын.

— ЕджапIэхэр гъэплъынымрэ псыкIэ къызэгъэпэщынымрэ япха Iуэхухэр илъэситI пIалъэкIэ зэфIэхын.

—ПIалъэншэу хьэкълыкъыр ящхьэщыхын медицинэ, егъэджэныгъэ организацэхэм я хэхъуэхэм (апхуэдэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр щыIэххэщ, ауэ абы и пIалъэр 2020 гъэм еух).

—УхуакIуэхэм я хэхъуэмрэ НДС-мрэ ятехуэ хьэкълыкъыр ящхьэщыхын, абыхэм къэралым е муниципалитетхэм иратыну социальнэ псэуалъэхэр яухуэмэ.

— ИлъэситIым къриубыдэу зэхуащIыжу ягъэкъэбзэжын (рекультивировать ящIыжын) хуейщ къалэхэм хиубыдэ икIи Iуэхугъуэ хьэлъэхэр зыпыщIа пхъэнкIий идзыпIэ ин 30 — р, илъэсихым къриубыдэу — адрей къэнэжахэр. ЗэхэтыкIэ тэрэз щыгъэпсын пхъэнкIийм зэрелэжьымрэ ар зэрыхыфIадзэмрэ. ЩIыуэпсым къыхуахь хэщIыныгъэхэр гъэмэщIэнымкIэ жэуаплыгъэм егъэзын промышленнэ предприятэхэр икIи къэрал Думэм и гъатхэ сессием деж Хабзэ къэщтэн зэран къэзыхь пхъэнкIийуэ ирадзыр зы жыпхъэм игъэувэным теухуауэ.

— Урысей щIыуэпс продукцэ къабзэм и бренд хъума къэгъэщIын.

— Къэрал компаниехэр щыщахуэкIэ (закупки), нэхъапэу гу лъатэн хуейщ Урысей предприятэхэм.

— Лъэпкъ хьэрш купсэ къызэгъэпэщын икIи спутник гупхэм я лъэкIыныгъэхэр хуэдэ бжыгъэкIэ хэгъэхъуэн. ХыхьэхэкI Iуэхум (бизнесым):

—Бизнес тэмэмыр хабзэ «статьям щIэту» къикIухьын хуейкъым. Нэхъ мащIэ щIын хуейщ экономикэ ущхьэгъукIэ яубыдахэм я Iуэхухэр зэрызэхагъэкIымрэ зэраIыгъымрэ пIалъэкIэ зэрагъэкIыхьыр.

— 2021 гъэм щегъэжьауэ «существующие нормативные акты в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу» щытыкIэр Iуахыжын хуейщ. — Бжыгъэм тещIыхьа (цифровой) платформэ къызэгъэпэщын, хыхьэхэкIым зэрытракъузэм теухуа хъыбархэр хэIущIыIу щащIу.

—Хабзэ зэхэтыкIэр зэрыщыту тегъэпсыхьын хуейщ технологие щытыкIэщIэм, бжыгъэ (цифровой) экономикэм и IэнатIэр зыхуэныкъуэ хабзэ проектхэр щIэгъэпсынщIауэ къэщтэн… Аращ нэхъыщхьэу УФ-м и Президентым къыхигъэща лъэныкъуэхэр. Мы зэIущIэм щыIа делегацэм я пашэу УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм щIэдэIуащ Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. ИкIи, УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм хэгъуэгум и Iэтащхьэр къытеувыIащ. Зыхуэгъэзэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа щытыкIэхэр гъэзэщIэным набдзэгубдзаплъэу, гумызагъэу, Iуэху зэхэщIыкI ин хэлъу бгъэдыхьэн хуейуи къилъытащ.

— Зы лъэныкъуи къэнакъым ди къэралым и Iэтащхьэр къытемыувыIауэ. Мыбы нэхъ мыхьэнэ иIэщ жыпIэу зыгуэр къыпхухэгъэщхьэхукIынукъым.

Гулъытэ куэд лъигъэсащ демографие щытыкIэр егъэфIэкIуэным, сабий зэрыс унагъуэхэм ядэIэпыкъуным. Лъэпкъ проектхэм я къэухьхэм иту дгъэзэщIэну Iуэху куэдым къинэмыщIауэ, Президентым аргуэру къалэн зыбжанэ къытхуигъэуващ къэралым сабийуэ къыщыхъум и бжыгъэм хэгъэхъуэным хуэгъэзауэ. Абы хохьэ пособэхэр ин щIыныр, хьэкълыкъ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэр яхуэпшыныныр, сабий IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ ухуэныр.

Ди хэгъуэгум деж дэ нэгъэсауэ къыдгуроIуэ сыт хуэдэ социальнэ, инфраструктурэ IуэхущIапIэ дэнэ деж щыдухуэнуми, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм сыт хуэдэ IэмалхэмкIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ ялъыдгъэсынуми. Ауэ

Президентым мы Iуэхухэм я деж пыбзыкIыныгъэ щищIакъым. Апхуэдэу, анагъэмрэ сабиигъуэмрэ зэрызыщIагъакъуэ Iэмалхэр нэхъри фабгъуэу къыщагъэсэбэпынущ федеральнэ утыкуми, хэгъуэгухэм дежи. Президентым къызэрыхигъэщащи, ар дыдэр яхужыпIэ хъунущ узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм епха IэнатIэхэми, щIыуэпсым, псэупIэ — коммунальнэ хъызмэтыр модернизацэ щIыным. Абы хуэунэтIащ лъэпкъ проектхэр.

КъызытеувыIар щIигъэбыдэж щIыкIэу, къэралым и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ федеральнэ, хэгъуэгу къэрал унафэщIхэр, щIыпIэ унафэщIхэмрэ жылагъуэ организацэхэмрэ зэгурыIуэныгъэ яку дэлъыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Урысейм и Президентым пщэрылъ къытхуищIар — ди лэжьыгъэр зэрыдгъэзэщIэным и унафэщ. ИкIи, абы дытемыкIыу дылэжьэнущ, — жиIащ Темрезов Рэшид. Тхыгъэр зыгъэхьэзырар

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

 

«Сбережение народа и поддержка семей»

Президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию.  Это послание стало 15-м для Путина. В основном Глава государства затронул темы демографии, здравоохранения, образования, борьбы с бедностью и другие актуальные темы.

Поддержка семьи, демография

 

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть простой : больше детей — меньше налогов»

 

 • Ввести новые правила выплат за рождение первого и второго ребёнка – планка поднимается до 2-х прожиточных минимумов на членов семьи. Этим смогут воспользоваться 70 процентов семей.
 • Пособия по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля увеличить с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц
 • Увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога 6 соток
 • Государство будет субсидировать ипотеку не первые 5 лет, а весь срок кредита
 • Государство напрямую поможет с выплатой ипотеки семьям, которых рождается третий или последующий ребёнок – выплата составит 450 тысяч рублей. Вводится задним числом – уже с 1 января 2019 года!
 • До конца 2021 года в стране будет полностью решена проблема с яслями. Запись в ясли и получение льгот будет осуществляться по запросу, из документов – только свидетельство о рождении

 

Преодоление бедности и помощь по ипотеке

«Среди тех, кто часто сталкивается с бедностью—многодетные, неполные семьи, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Оной из мер такой поддержки может стать социальный контракт»

 

 • Впервые в России ввести понятие «социальный контракт» – единовременная помощь от государства при обязательстве повысить квалификацию и устроиться на работу.
 • Ввести в России «ипотечные каникулы», для граждан с единственным жильем, которые временно лишились дохода.
 • Банкам и коллекторам запретят отбирать у людей весь доход
 • Льготы перестанут считать за доход. Социальная доплата к пенсии должна назначаться без учёта индексаций и ежемесячных денежных выплат. Будут пересчитаны пенсии и льготы с 1 января 2019 года!
 • Организации медико-санитарной экспертизы будут включены в цифровую сеть – это позволит избавить инвалидов от ежегодных унизительных собираний справок

 

Здравоохранение  

«Нужно обеспечить все гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте»

 

 • К 2020 году медицинская помощь должна быть доступной для жителей всех без исключения населённых пунктов России
 • Формат «Бережливых поликлиник» будет внедрён во все учреждения первичного звена здравоохранения
 • Снимаются возрастные ограничения по программе «Земский доктор». Специалисты старше 50 лет смогут получить «подъёмные»: фельдшеры – 500 тысяч, врачи – 1 млн рублей, и работать в сельской местности или малых городах

 

Образование

«Порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Все слова о справедливости, равных возможностях просто раздражают»

 

 • Все школы должны соответствовать современным условиям обучения. Эта проблема должна быть решена за 2 года
 • Все школы России будут обеспечены высокоскоростным интернетом
 • С 2020 года по принципу программы «Земский доктор» будет запущена программа «Земский учитель». Педагоги будут получать 1 миллион рублей подъемных при переезде в сёла и малые города
 • Не только медицинские и образовательные организации будут освобождены от уплаты налога на прибыль, но и региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Сэкономленные средства пойдут на повышение зарплат работникам.
 • Доходы заработной платы бюджетников должны расти темпами не ниже инфляции
 • Создаются Научно-образовательные центры в регионах – на очереди ещё 12
 • В 2021 году в 2 раза увеличится количество колледжей и техникумов.

 

Экология

«Мусорными проблемами не занимались, может быть сто лет, то есть никогда, на самом деле не занимались. Многие полигоны переполнены. Долю обработки отходов надо повысить с 8-9 до 60 процентов»

 • Реформа обращения с ТКО поставлены на жёсткий контроль. Недопустимость роста тарифов при отсутствии улучшения качества услуг. Причины проблемы, планы по закрытию мусорных полигонов.
 • Снижение выбросов в атмосферу не менее чем на 20 процентов и введение чёткой ответственности для нарушителей
 • Открытие новых национальных парков и новые правила эксплуатации заповедников

Бизнес

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей»

 

 • Строительные компании освободят от уплаты налога на прибыль и НДС за передаваемые государству и муниципалитетам инфраструктурные и социальные проекты
 • Поставлена задача сформировать особые условия для развития стартапов в сфере АйТи
 • В России появится собственный защищённый бренд отечественной «зелёной» продукции
 • Новые меры прекращения административного давления на бизнес. Создание специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес. С 1 января 2021 года прекратят своё действие все старые нормативные акты в сфере контроля и надзора.

 

Инфраструктурные проекты,

 развитие Дальнего Востока, технологии

 

 • В 2019 году на полной мощности заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург. Это новые рабочие места для регионов
 • Все регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского
 • Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и 5G
 • Подписан Указ о генетических исследований. Такая же программа будет запущена и в сфере искусственного интеллекта

 

«Россия – страна возможностей»

 

 • Система самореализации школьников. «Сириус», «Мой первый бизнес», «Билет в будущее», Кванториумы. Они должны стать доступными для всех. Создание миллиона новых мест в системе дополнительного образования.

 

Патриотизм и целостность страны

 

 • Новые виды вооружения прошли успешные испытания

 

ССЫЛКА

 

Лъэпкъым и зэчийхэр

Лъэпкъым и зэчийхэр
Мыдаущ, мыкIийхэ,
КъулыкъущIэ шэнтым хуеIэу зэрымыкъу,
Е зи гупкIэ исым
Щытхъу уэрэд хуаусу,
Къэзылъхуа я лъэпкъым къыхуамыхь емыкIу.
Ахэр бегъымбару
Хэт игъэхъыбарми,
Хэт игъэцIыху Iейми – иремыхъу фи фIэщ:
Ахэм уасэу яIэр
Я хьилымырщ, я Iэрщ,
Я псэм и къабзагъырщ ахэр зыщIыр лъэщ.
Лъэпкъым и зэчийхэм
Шхын емых я джийхэм,
КъыщIадза лэжьыгъэр ямыщIау зэтес,
ЛIыгъэкIэ, уэрэдкIэ,

УсэкIэ, сурэткIэ
Е акъылкIэ гъащIэм пемыхьам къандес.
Пэжу, ахэм гъащIэр
ЯхуэмыгумащIэ –
Лъэпкъ зэчийр нэхъыбэм мэхъу игъуэ нэмыс.
Е къигъащIэ тIэкIури
ПфIэщIу щихь мэз дэгум,
Къохъу закъуагъэм мыхъумэ,
зы къащылъымыс.
Ауэ лъэпкъ зэчийхэм
Гъэхэр яхуэткIийми,
Ахэм я гъерэтырщ лъэпкъым и асур,
Ахэм къапыкI гуащIэрщ
ЗыщIыр щыз мы гъащIэр,
Хэт сыт и захуагъми хуэхъур джынасу.
Бемырзэ Мухьэдин

ИлъэсыщIэ псейр

ГуфIэгъуэ дауэдапщэ иным щIэту мы махуэхэм республикэ къалащхьэм и купсэ утыкум къыщызэIуахащ хэгъуэгум и ёлкэ нэхъыщхьэр. Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. — Си фIэщI мэхъу къихьэну 2019 гъэм ехъулIэныгъэфIхэр къызэрытпэплъэр. Сыхуейщ къытхуеблагъэ илъэсыщIэм гуфIэгъуэ, дэрэжэгъуэ къыфхуихьыну, бын куэду къыфщIэхъуэну, фи нэхъыжьхэр узыншэу фхуэпсэуну, дэри ди лэжьыгъэр хэгъуэгуми къэралми сэбэп хуэхъуну. Республикэ къалащхьэр зыгъэщIэрэщIа мы псей гъэщIэгъуэныр, ар зэрыгъэдэха хьэпшыпхэр саугъэту къыдэзыта «ЕВРОЦЕМЕНТ» компанием и унафэщIхэм фIыщIэ ин яхузощI! ИкIи, мы саугъэтыр къызыбгъэдэкIахэмкIэ нэхъыфI дыдэ фIыщIэр – нобэ гуфIэгъуэ зэрыслъагъуэ фи нэгухэмрэ сабийхэм я нэм къыщIих нэхугъэмрэщ, — жиIащ Темрезов Рэшид. КъыкIэлъыкIуэу хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ ЩIыIэ Дадэмрэ кнопкэм тракъузэкIэрэ, Псей жыгыр, Правительствэм и Унэ блыныр уэздыгъэ цIыкIу зэмыфэгъу-зэщIэлыдэхэмкIэ щIагъэнащ. А сыхьэтым купсэ утыкур къэщIэрэщIащ, нэху хъуащ. СыхьэтитIым къриубыдэу екIуэкIа концертым хэтащ хэгъуэгум щыцIэрыIуэ уэрэджыIэхэр, къэфакIуэ гупхэр. МахуэщIым и хьэщIэ нэхъыщхьэ ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ республикэм щыпсэухэм яхъуэхъуащ гуфIэгъуэ махуэхэр куэду яIэну, хъыбарыфIхэр къаIэрыхьэну, унагъуэхэм насып илъыну, ехъулIэныгъэ ягъуэтыну. Республикэ къалащхьэм щагъэува IэрыщI ёлкэм и лъагагъыр метр 22-рэ, и хьэлъагъыр тонни 4-м ноблагъэ. ЗэрытщIэжщи, илъэс блэкIахэм псей жыгыр Архъыз щIыналъэм къраупщIыкIт. Ныбжьрэ щIыуэпс и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ псейхэр иупщIыкIыныр куэдым ягъэзахуэтэкъым. Гуапэ зэрыхъущи, а лъэпощхьэпор IугъэкIуэта хъуащ.

* * *

Черкесск къалэм и илъэсыщIэ нагъыщэ нэхъыщхьэри Первомайскэ миниАрбат уэрамым къыщызэIуахащ. Мы гъэм илъэс ещанэ мэхъу мы IэрыщI илъэсыщIэ жыгыр Москва кърашу ди республикэ къалащхьэм зэрыщагъэуврэ. Къалэ илъэсыщIэ псейр зэщIэгъэблэным къалэдэсми, хьэщIэми —нэрыбгэ мини 2-м нэс хэтащ. «Сэлам, ИлъэсыщIэ!» зи фIэщыгъэцIэ махуэщI Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ къалэ мэриер. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пшыхьым и лIыхъужь нэхъыщхьэу утыкум имыкIыу итар ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэщ. «Я и мама-Снегурочки», «Я и папа — Деды Морозы» флешмоб зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм куэд зэригъэубыдащ. Утыкум къихьа сабийхэри, абыхэм гъусэ яхуэхъуа, къалэ еджапIэхэм къикIахэри, псори зэхэту еджакIуэ 300-м нэс флешмобым хэтащ. Къа-лэм и артистхэм концертыр пащащ. Первомайскэ уэрамым и кIыхьагъыххэкIэ щагъэуващ еджакIуэхэмрэ еджапIэм и пэ къихуэ къулыкъущIапIэхэмрэ ягъэхьэзыра илъэсыщIэ хьэпшыпхэр. ИкIи апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэм хэлэжьыхьа псоми мэрием къыбгъэдэкIыу щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ. Республикэ, къалэ псей нэхъыщхьэхэм къинэмыщIауэ, апхуэдэхэр щагъэуващ Петрусевич и цIэр зезыхьэ утыкум, Доватор уэрамым, Покровскэ паркым ит жыг зыбжани ягъэдэхащ.

 ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ,

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Зэкъуэтыныгъэм и нур

Иджыблагъэ Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грозный щекIуэкIащ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ  хэгъуэгум и хъыбарегъащIэ Iэмалхэм я VI Форумыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ властым, хьэрычэтым,
щIэныгъэ купсэхэм я лIыкIуэу, журналисту цIыху миным нэблагъэ. Еханэу екIуэкIа форумри, ипэкIэ щыIахэм хуэдэу, хуэгъэзат Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум щыпсэу, щылажьэ журналистхэр нэхъыфIу зэрыгъэцIыхуным, гъунэгъуу къадэпсэу лъэпкъхэм фIыкIэ ятепсэлъыхькIэрэ, нэхъ благъэ зызэхуэщIыным. ИкIи, шэч хэмылъу, а мурад нэхъыщхьэхэр къызэгъэпэщакIуэхэм къазэрехъулIам и щыхьэтщ гъэ къэс форумым и пщIэм зэрыхэхъуэр, цIыху нэхъыбэ къызэрекIуалIэр, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр утыку къызэрырахьэр.
Псалъэм папщIэ, Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм щекIуэкIа япэ зэхуэсиплIыр къызэгъэпэщыныгъэмрэ
медиа лъагъуэщIэ хэшынымрэ нэхъ хуэунэтIауэ щытамэ, иджырей форумым IупщI щыхъуащ гъуэгу
захуэ зэрытетыр, мыбы хуэдэ зэхыхьэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр. Хэгъуэгу гъунэгъухэм щыщ, зи лэжьыгъэкIэ
нэIуасэ зэхуэхъуа, нэIуасэ зэхущытыкIэр зэныбжьэгъугъэм хуэкIуэжа журналистхэр зэрызэхуэгуапэм гур
хигъахъуэт, мастер – класс зэхуэмыдэхэм гукъыдэж къыуатт.

   №97 13,12,2018

Что нужно для приема цифрового эфирного телевидения?

 Как принимать сигнал и смотреть T2?

Цифровое эфирное телевидение медленно, но уверено заменяет аналоговое телевидение. Вот в Украине уже с осени 2018 до весны 2019 года планируют полностью отключить аналоговое телевидение. Насколько мне известно, то в России так же планируют отключать аналоговое ТВ в начале 2019 года. И несмотря на то, что многие смотрят спутниковое ТВ, кабельное, или IPTV – многим жителям придется искать альтернативные варианты. Иначе телевизор в один момент просто перестанет работать и принимать сигнал. И вместо любимого телеканала мы увидим шипение телевизора.

Конечно же, вместо аналогового телевидения уже давно неплохо работает цифровое эфирное телевидение, которое каждый может смотреть абсолютно бесплатно (в России вроде как есть отдельный платный пакет). Для бесплатного просмотра доступны все популярные каналы, которые мы смотрели раньше. Более того, каналов стало больше, а качество картинки и звука намного лучше. В связи с переходом на T2, у многих появился вопрос, что нужно для приема цифрового эфирного телевидения. Как принимать сигнал T2 и какие устройства для этого нужны? Какой должен быть телевизор? Обязательно ли покупать T2 приставку (тюнер)? Какая антенна подойдет? Таких вопросов очень много. В этой статье я постараюсь ответить на самые популярные из них.

Цифровое эфирное телевидение – что это, какие преимущества и в чем отличие?

Постараюсь объяснить все простыми словами. Эфирное телевидение, это то телевидение, которое передается с помощью сигнала, который транслируется с помощью телевышек.

Эфирное телевидение можно разделить на:

 • Аналоговое. Старый формат, который сейчас уже активно отключают во многих странах. В том числе в Украине и России.
 • Цифровое. Новый формат, который позволяет принимать и смотреть каналы в лучшем качестве. Цифровой формат менее чувствительный к помехам. Может транслировать большее количество каналов.

До недавней поры наши телевизор с помощью обычной антенны принимали аналоговое телевидение (возможно и сейчас принимают, если его еще не отключили в вашей стране). Так как технологии развиваются, то аналоговое телевидение уже просто устарело. Поэтому, уже давно начался плавный переход на цифровое телевидение формата DVB-T2.

DVB – набор стандартов цифрового телевидения. DVB-T – устаревший формат. DVB-T2 – новый формат.

У цифрового ТВ много преимуществ по сравнению с аналоговым. Первый и очень большой плюс – сжатие сигнала. Благодаря чему, увеличилось максимальное количество эфирных каналов, которые можно транслировать. Вместе с этим улучшилось качество изображения и звука, что просто необходимо для современных, больших телевизоров. Так же появилась возможность передавать информацию о телепередаче, информацию о следующих программах и т. д.

В зависимости от страны, трансляция каналов делится на пакеты. В Украине, например, можно бесплатно смотреть 32 канала в цифровом качестве. Это 4 пакета (мультиплекса) по 8 каналов. У меня, например, из-за плохого сигнала ловит только 2 пакета (16 каналов). В России есть два бесплатных пакета. В каждом транслируется по 10 каналов.

Как бы вариантов не много. Если мы хотим смотреть эфирное телевидение, то нам придется переходит на T2. Или же устанавливать спутниковую антенну, подключать IPTV, или кабельное телевидение. В селах и небольших городах, скорее всего остается только два варианта: спутниковое ТВ, или эфирное T2. Какое лучше – решать вам. Возможно, позже напишу статью на эту тему.

Что нужно для приема сигнала DVB-T2?

Возвращаемся к теме статьи – оборудованию, которое необходимо для приема цифрового эфирного телевидения.

 • Либо телевизор с поддержкой DVB-T2.
 • Либо специальная T2 приставка (тюнер).
 • Антенна.

Здесь все просто. Если у нас старый телевизор, в котором нет встроенного тюнера с поддержкой формата DVB-T2, то нужно покупать отдельную приставку, которая будет принимать сигнал T2, обрабатывать его и передавать на телевизор готовую картинку. Саму приставку можно подключить практически к любому телевизору. Даже к «пузатому».

Телевизор с поддержкой DVB-T2

Возможно, ваш телевизор может принимать сигнал T2. В таком случае не нужно покупать отдельную приставку. А можно подключить антенну напрямую к телевизору, запустить поиск цифровых каналов и наслаждаться просмотром.

В наших странах телевизоры с поддержкой DVB-T2 начали появляться где-то примерно после 2012 года. Поэтому, если у вас телевизор куплен до 2012 года, то в нем вряд ли есть поддержка T2. Нужно смотреть характеристики и проверять. Информация о наличии поддержки DVB-T2 может быть указана на коробке, или в документации. Если там вы ничего не нашли, то просто наберите модель своего телевизора в поисковой системе, откройте какой-то популярный интернет-магазин (а лучше официальный сайт производителя) и посмотрите, какие цифровые стандарты поддерживает тюнер в вашем телевизоре.

Выглядит это примерно вот так:

 

Смотрим характеристики телевизора LG на официальном сайте (система вещания):

Или зайдите в настройки своего телевизора и в меню выберите настройку каналов (поиск). Он должен спросить у вас, какие каналы искать: цифровые, или цифровые и аналоговые. Перед этим скорее всего понадобится выбрать тип антенны: Кабель (DVB-C), или Антенна (DVB-T).

Приема цифрового эфирного телевидения на телевизоре (без приставки)

Вот если в настройках есть что-то о поиске цифровых каналов, то скорее всего есть поддержка T2.

Мне кажется, что возможен вариант, когда в телевизоре есть поддержка только DVB-T, а DVB-T2 – нет. Поэтому, лучше смотреть характеристики конкретной модели.

T2 приставка для просмотра цифрового эфирного телевидения

Если телевизор не может напрямую принимать сигнал T2, то придется покупать специальную приставку. Многие называют ее ресивер. Это такая небольшая коробочка, которая подключается к телевизору. К приставке подключается антенна. Дальше выполняем несложную настройку (поиск каналов) и смотрим цифровое ТВ.

Таких приставок есть очень много. Есть даже отдельные интернет-магазины, которые продают только оборудование для приема сигнала T2. Продаются даже наборы для приема цифрового телевидения (приставка + антенна). Выбор очень большой, так же как и отличие в цене. И тут у вас наверное возник вопрос: а чем же отличаются эти приставки? Отличие в функционале, размере, дизайне, операционной системе, производительности т. д.

 • Все эти приставки умеют принимать сигнал T2. Это как бы основная их задача.
 • В большинстве ресиверов (даже в самых дешевых) есть USB-порт, в который можно подключить USB-накопитель и смотреть видео, фото, или слушать музыку.
 • Функция записи эфирного телевидения.
 • Есть много моделей, которые можно подключать к интернету (по LAN или Wi-Fi, обычно с помощью отдельного USB-адаптера). Это дает возможность смотреть видео на YouTube, или других сервисах. Смотреть IPTV, пользоваться браузером и т. д.
 • Есть T2 приставки, которые работают на Android. Там уже доступен весь функционал этой операционной системы. С помощью такого устройства можно превратить свой обычный телевизор в Smart TV.

Отличий очень много. Нужно всегда внимательно смотреть и изучать характеристики конкретного ресивера. Я вот когда покупал T2 приемник, не разобрался во всех нюансах. Потом когда купил, выяснилось, что в телевизоре есть встроенный приемник T2. Ну ничего, позже к другому телевизору подключил. У меня, кстати, Strong SRT 8204. Вроде как один из самых бюджетных. Но ничего, работает.

T2 приставка для просмотра цифрового телевидения

Такую приставку можно подключить практически к любому телевизору. Если у вас старый телевизор, то приставку можно подключить с помощью кабеля «тройной тюльпан». Если на телевизоре есть HDMI, то конечно же нужно использовать для подключения HDMI-кабель. Качество изображения будет намного лучше. HDMI-кабель, как правило, нужно покупать отдельно.

Антенна для приема DVB-T2

Принимать цифровое эфирное телевидение можно практически любой антенной. Какая-то специальная антенна для этого не нужна. Можно без проблем использовать ту антенну, которая у вас установлена, через которую вы до этой поры смотрели аналоговое телевидение. Без проблем будет работать любая дециметровая антенна. Так называемая «польская антенна» для T2 так же подойдет.

Конечно, все зависит от того, насколько далеко от вас находится вышка и какой рельеф на вашей местности. Если вы живете в городе где установлена вышка, то скорее всего все будет работать даже без антенны. Но кусок проволоки, я думаю, понадобится. В таком случае можно использовать комнатную антенну без усилителя.

Антенна для приема T2

Если же вышка далеко, то понадобится антенна с усилителем. Или же придется ставить внешнюю дециметровую антенну для приема цифрового эфирного телевидения. Они так же бывают без усилителей, или с усилителями. В случае плохого приема возможно понадобится поднять антенну на мачту.

Обратите внимание, что если антенна с усилителем, то блок питания может не понадобится, так как большинство T2 приемников может подавать питание на антенну. Обычно, эта функция включается в настройках приемника. Нужно смотреть характеристики, или инструкцию. Возможно, в вашем ресивере такой функции нет.

Антенна должна быть правильно подключена и направлена строго в сторону вышки. Информацию по размещению передатчиков сигнала DVB-T2 в своей стране и регионе вы можете без проблем найти в интернете.

Выводы

Чтобы начать смотреть T2, обычно нужен только приемник. Так как антенна у вас скорее всего уже есть. Если у вас телевизор не очень старый (особенно, если в нем есть Smart TV), то возможно вам вообще ничего не нужно покупать. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор DVB-T2. Как это сделать, я уже рассказывал.

Если в телевизоре нет T2 приемника, то придется покупать приставку. Выбор большой, думаю, что-то подберете. Ну а дальше подключаем антенну и телевизор к приставке, и в настройках запускаем поиск каналов. Если каналы не найдены, то проверьте все контакты на антенне, направьте антенну в сторону вышки (посмотрев перед этим расположение вышки). Возможно, вам понадобится более мощная антенна, или усилитель.

Газета издается с 12 октября 1924 года