Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

КъэхъукъащIэхэр

Хэгъуэгум и зыужьыныгъэм хуэгъэзауэ

Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ КъЧР-м и Правительствэм, республикэм и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм хэтхэм, Черкесск къалэм и мэрым. ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и социально — экономикэ зыужьыныгъэм и IуэхумкIэ щыIэ правительствэ комиссэм и зэхуэсу Урысей Федерацэм и Премьер —...

Еджэн

Ухуэныгъэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Салпагаров Ахъмэт, Правительствэм хэтхэмрэ Черкесск къалэм и мэр Тамбиев Русланрэ «Нарт» стадионым щекIуэкI ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр, хытIыгу ЩхъуантIэм и спорт ухуэныгъэхэр къаплъыхьащ, лэжьыгъэхэр здынэсар къалъытащ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэм ухуакIуэхэми, къалэм и мэрми къалэн наIуэхэр яхуигъэувауэ  щытащ: спорт ухуэныгъэхэр зы теплъэм тету, зы унэтIыныгъэм хуэлажьэу, зы спорт комплексышхуэу ягъэпсыну. Щэнхабзэмрэ...

Еджэн

Зыужьыныгъэ гъуэгу

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Москва деж щыIущIащ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий. ЗэIущIэм къриубыдэу тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и мэкъумэш зыужьыныгъэм, абы щхьэпэну экономикэ, социальнэ инвестицэ проектхэм, къэрал программэхэм. Гуапэ зэрыхъущи, федеральнэ министрым лъагэу къилъытащ Къэрэшей-Черкесым и мэкъумэш хъызмэт зыужьыныгъэр, къыхигъэщащ а зыужьыныгъэр илъэс къэси нэхъри зэрефIакIуэр, продукцэ нэхъыбэ къызэрыщIигъэкIыр. Апхуэдэу, 2013 гъэм елъытауэ, мэкъумэш хъызмэтым продукцэу къыщIигъэкIар проценти 10-кIэ хэхъуащ, псори зэхэту сом мелард 32,3-рэ...

Еджэн

Террорым пэщIэт Комиссэм

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Псыжь къуажэм щригъэкIуэкIащ хэгъуэгум щыIэ террорым пэщIэт Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэр щызэIущIэ зэхиублэм, хэгъуэгум и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщащи, Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ зэхэтыр зэхохьэ Урысейм и Махуэр щагъэлъэпIэнум, апхуэдэ къабзэу футболымкIэ Дунейпсо чемпионатыр щыщIидзэнум...

Еджэн

Хъуэхъухэр

ПщIэ зыхуэтщI ветеранхэ, гуащIэдэкIым и лэжьакIуэхэ, ди хэкуэгъухэ! Гум къыбгъэдэкIыу махуэщIышхуэмкIэ – ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ – дывохъуэхъу! Майм и 9-р махуэщI хэIэтыкIащ, абы зэрешалIэ ди къэралым щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэр. Зауэ илъэсхэм хиубыдахэм деж къыщымынэу, махуэщIыр лъапIэщ абыхэм я бынхэмкIи, я къуэрылъху-пхъурылъхухэмкIи. Абы и щыхьэтщ хабзэ тхуэхъуа, дуней псом ягъэщIагъуэ «Бессмертный...

Еджэн

Шынагъуэншагъэр нэIэм щIагъэтщ

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и къалащхьэ Черкесск щекIуэкIащ Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и секретарь Патрушев Николай зыхэта зэIущIэр. Ар егъэкIуэкIыныр зи жэрдэм къикIар УФ-м и Президент Путин Владимирщ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Бела венцев Олег, УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Аристархов Владимир, УФ-м щIэныгъэмкIэ и министрым...

Еджэн

Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум зеужь

УФ-м и Правительствэм деж СКФО-м и социально-экономикэм зегъэужьынымкIэ Правительственнэ комиссэм и Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и гъэсынхэкI-энергетическэ комплексымкIэ лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев. ЗэIущIэм хэтащ министрым и къуэдзэхэр, судприставхэм, федеральнэ, хэгъуэгу зыгъэзащIэ властхэм я органхэм...

Еджэн

Лэжьыгъэ IуэхукIэ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ- Хьэблэ районым щыIащ. Район администрацэм и унафэщI Дер Эдуард и гъусэу хэгъуэгум и Iэтащхьэм щIиплъыкIащ цIыхуи 120-рэ здэлажьэ, гъэшхэкIым хуэунэтIауэ хэгъуэгум лэжьыгъэшхуэ щезыгъэкIуэкI «Фирма Сатурн» ООО-р. ХэщIапIэм и унафэщI, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым)...

Еджэн

Хэхыныгъэ

Хэхыныгъэр ежьауэ жыджэру йокIуэкI. Хуабжьу ди гуапэщ, ди нэхъыжьхэр зэрыхабзэу ди япэ зэритым. Хьэбэз къуажэм хэхакIуэ участок зи № 238 япэу хэхыныгъэм къэкIуащ ДыщэкI НэшиIэт зи ныбжьыр илъэс 96 ит.   ...

Еджэн

Путин Владимир: «Ди зэкъуэтыныгъэр – ди зыужьыныгъэм и лъабжэ быдэщ»

Хабзэ зэрыхъуауэ, Урысейм и Президент Путин Владимир и Зыхуэгъэзэныгъэр я пащхьэ ирилъхьащ УФ- м и Федеральнэ ЗэIущIэм. Абы теухуа зэхуэс мартым и 1-м Манежым деж щекIуэкIащ. Мы гъэм зэIущIэм кърагъэблэгъащ Федеральнэ ЗэIущIэм хэтхэм нэмыщIу, Къэрал Думэм и депутатхэр, УФ-м и Правительствэм хэтхэр, Конституционнэ, Ищхьэ судхэм я унафэщIхэр, губернаторхэр,...

Еджэн