Нэхъыщхьэр – цIыхухэм я шынагъуэншагъэращ

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и антитеррор комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Урысейм и Лъэпкъ антитеррор комитетым и лIыкIуэ Качалин Михаил.
Ахэр тепсэлъыхьащ къэрал властымрэ щIыпIэ самоуправленэмрэ я органхэмрэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэр егъэкIуэкIыным зэрыхуэхьэзырым ехьэлIа упщIэм.
КъинэмыщIауэ, зэIущIэм хэтахэм къапщытэжащ 2017 гъэм антитеррор комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ
ялэжьа Iуэхугъуэхэр.

     №6 27.01.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.