МардэщIэм тету

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

2017-2018 еджэгъуэ илъэсыр щыщIидзэжым ехъулIэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ курыт еджапIэхэм я Iэхэлъахэхэм хиубыдэ лъэс зекIуапIэхэр щытыкIэ тэрэзым ирагъэувэнущ, мардэхэм екIу ящIынущ.

— Ар зи нэIэ щIэтыну къызэдгъэпэща комиссэм бадзэуэгъуэм и 30-м нэгъунэ курыт еджапIэхэм я гъунэгъу, республикэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгухэм хиубыдэ лъэс зекIуапIэхэр псори щIаплъыкIынущи, Iуэхум КъЧР-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и Министерствэр щагъэгъуэзэнущ. ЩIэплъыкIыныгъэм къигъэлъэ-гъуахэр къапщытэжа нэужь, ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэза унафэхэр ящIынущ, — жиIащ КъЧР-м промышленностымрэ сатумрэкIэ и Министерствэм транспортымкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Хубиев Норчук.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2015гъэм УФ-м и Президентым гъуэгу шынагъуэншагъэм теухуа унафэ щхьэхуэхэм Iэпэ щIидзащ. ЛъэсырызекIуэхэм яхуэгъэза зэхъуэкIыныгъэхэр, щIыгъужыныгъэхэр ягъуэтащ абыхэм. Апхуэдэу, республикэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ, курыт еджапIэхэм я гъунэгъуу блэкI гъуэгухэм хыхьэ лъэс  зэпырыкIыпIэхэм яIэн хуейщ: жэщым, кIыфI щыхъукIэ къэзыгъэнэху Iэмалхэр; гъуэгу дамыгъэхэр; «Пешеходный переход» псалъэхэр лъэныкъуитIымкIи зытетха гъуэгу дамыгъэ.

«Зебрэ»-кIэ зэджэ гъуэгу дамыгъэр хужьгъуэжьыфэу щытын хуейщ. КъинэмыIауэ, зэпырыкIыпIэм метрэ 50-кIэ пэIэщIэу, лъэсырызекIуэр къыщыувыIэн хуей щIыпIэ хэIэтыкIа иIэпхъэщ. ЗэпырыкIыпIэм  метри 10-15-кIэ пэIэщIэу, гъуэгум лъагапIэ-къыхэпIиикI иIэн хуейщ.

 

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.