Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Рубрикэ: Тхыгъэхэр

МахуэщI хэщхьэжыр – Москва къалэм

КъыщыдэкIа махуэр:

Москва къалэм Поклоннэ джабэм тет Мемориальнэ мэжджытым накъыгъэм и 30-м, «Шатер Рамадана» псапащIэ проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Махуэ щекIуэкIащ. МахуэщI пшыхьхэщхьэжым къриубыдэу
республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ, хабзэ фIыгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.

   №42 2.06.18