Лэжьыгъэ IуэхукIэ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ- Хьэблэ районым щыIащ. Район администрацэм и унафэщI Дер Эдуард и гъусэу хэгъуэгум и Iэтащхьэм щIиплъыкIащ цIыхуи 120-рэ здэлажьэ, гъэшхэкIым хуэунэтIауэ хэгъуэгум лэжьыгъэшхуэ щезыгъэкIуэкI «Фирма Сатурн» ООО-р.

ХэщIапIэм и унафэщI, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат Хъупсырокъуэ Алий фир- мэм къеблэгъахэр щигъэгъуэзащ производствэр зэрекIуэкI щIыкIэм, къыхигъэщащ компаниер егъэфIэкIуэн и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыхэтыр. Апхуэдэу, мы гъэм фирмэр автоматизированнэ производствэм хуэкIуэнущ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэр Дунейпсо жыпхъэхэм техуэу щытынущ икIи къыщIагъэкI гъэшхэкIым хуэдитIкIэ хэхъуэнущ. Зы жэщ-махуэм къыщIагъэкIыр тонни 120-м нэсынущ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.