КъыхэтхыкIыныгъэм пежьэу

2020 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м щегъэжьауэ 31-м нэгъунэ Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэ екIуэкIынущ. Зэрыкъэралу къапщтэмэ, къыхэтхыкIакIуэ мин 300-м щIигъу, «полевой контроллер» мин 45-рэ хэтынущ мы кампанэм. Къэрэшей-Черкес Республикэр къапщтэмэ, къыхэтхыкIакIуэ 1000-м нэсрэ «полевой контролери» 142-рэ лэжьэнущ. КъыхэтхыкIакIуэ къэс ику иту нэрыбгэ 550-м ядэлэжьэнущ. 2020 гъэм екIуэкIыну кампанэм щIэуэ халъхьам щыщщ: къыхэтхыкIыныгъэр фи унагъуэм деж къыхэтхыкIакIуэм къывдыригъэкIуэкIынкIи, фэр-фэру къэрал хуэIухуэщIэхэмкIэ порталым деж щызэфIэвгъэкIынкIи фыхуитщ. МФЦ-м фыкIуэу, абдеж Iуэхур щызефхуи хъунущ. Къэрэшей-Черкесым деж къыхэтхыкIакIуэ 800-м щIигъум унэрыкIыу къакIухьурэ лэжьэнущ, 142-рэ хуэдиз стационар щIыпIэхэм, къулыкъухэм щылэжьэнущ. Нэрыбги 148-рэ ягъэхьэзырынущ, къыхэтхыкIакIуэм щхьэусыгъуэ гуэркIэ и къалэнхэр игъэзэщIэну лъэкIыныгъэ имыIэ хъуамэ, абы и пIэм иувэу зэрылэжьэным хуэдэу. «Полевой контроллеруи», ищхьэкIэ зэрыжытIащи, нэрыбги 142-рэ къыхэтхыкIыныгъэм хэлэжьыхьынущ. КъыхэтхыкIакIуэ хъункIэ хуитщ Урысейм и дэтхэнэ цIыхури, ар илъэс 18 ирикъуамэ, урысыбзэ ицIыхумэ, иритхэфмэирипсэлъэфмэ. Апхуэдэ лэжьыгъэм пэрыувэну хуейр махуи 3-кIэ, махуэ къэс сыхьэти 5-кIэ ирагъэджэнущ. Иужьым экзамен ирагъэтынущ. КъыхэтхыкIакIуэр хурагъэджэнущ зыхуэзэну цIыхухэм зэрайпсэлъэнум, упщIэу яритынум, къыжраIахэр зэритхынумрэ хэIущIыIу зэримыщIынумрэ, нэгъуэщI щытыкIэхэми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.