КъыхэтхыкIыныгъэм пежьэу

2020 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м щегъэжьауэ 31-м нэгъунэ Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэ екIуэкIынущ. Зэрыкъэралу къапщтэмэ, къыхэтхыкIакIуэ мин 300-м щIигъу, «полевой контроллер» мин 45-рэ хэтынущ мы кампанэм. Къэрэшей-Черкес Республикэр къапщтэмэ, къыхэтхыкIакIуэ 1000-м нэсрэ «полевой контролери» 142-рэ лэжьэнущ. КъыхэтхыкIакIуэ къэс ику иту нэрыбгэ 550-м ядэлэжьэнущ. 2020 гъэм екIуэкIыну кампанэм щIэуэ халъхьам щыщщ: къыхэтхыкIыныгъэр фи унагъуэм деж къыхэтхыкIакIуэм къывдыригъэкIуэкIынкIи, фэр-фэру къэрал хуэIухуэщIэхэмкIэ порталым деж щызэфIэвгъэкIынкIи фыхуитщ. МФЦ-м фыкIуэу, абдеж Iуэхур щызефхуи хъунущ. Къэрэшей-Черкесым деж къыхэтхыкIакIуэ 800-м щIигъум унэрыкIыу къакIухьурэ лэжьэнущ, 142-рэ хуэдиз стационар щIыпIэхэм, къулыкъухэм щылэжьэнущ. Нэрыбги 148-рэ ягъэхьэзырынущ, къыхэтхыкIакIуэм щхьэусыгъуэ гуэркIэ и къалэнхэр игъэзэщIэну лъэкIыныгъэ имыIэ хъуамэ, абы и пIэм иувэу зэрылэжьэным хуэдэу. «Полевой контроллеруи», ищхьэкIэ зэрыжытIащи, нэрыбги 142-рэ къыхэтхыкIыныгъэм хэлэжьыхьынущ. КъыхэтхыкIакIуэ хъункIэ хуитщ Урысейм и дэтхэнэ цIыхури, ар илъэс 18 ирикъуамэ, урысыбзэ ицIыхумэ, иритхэфмэирипсэлъэфмэ. Апхуэдэ лэжьыгъэм пэрыувэну хуейр махуи 3-кIэ, махуэ къэс сыхьэти 5-кIэ ирагъэджэнущ. Иужьым экзамен ирагъэтынущ. КъыхэтхыкIакIуэр хурагъэджэнущ зыхуэзэну цIыхухэм зэрайпсэлъэнум, упщIэу яритынум, къыжраIахэр зэритхынумрэ хэIущIыIу зэримыщIынумрэ, нэгъуэщI щытыкIэхэми.

Об авторе

Черкес Хэку

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.