Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Редактор нэхъыщхьэ

 

 

 

 

 

 

 

Редактор 

нэхъыщхьэм и къуэдзэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жэуап зыхь секретарь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тхагапсов Увжук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езауэ Маринэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абидокъуэ Люсанэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:  8 (878) 26-36-00

Факс:  8 (878) 26-36-00 Электронная почта: cherkes-haku@yandex.ru

Сайт: cherkes-haky.ru

Адрес:  369000, г. Черкесск,

ул. КировкIэ зэджэ утыку, №23

 

Телефон:  (8782) 26-36-14

Электронная почта:  cherkes-haku@yandex.ru

Адрес:

369000, г. Черкесск,

ул. КировкIэ зэджэ утыку, №23

 

 

Телефон:  (8782) 26-36-27

Электронная почта:  cherkes-haku@yandex.ru

Сайт:cherkes-haky.ru

Адрес:

369000, г. Черкесск,

ул. КировкIэ зэджэ утыку, №23