Комсомолым и илъэси 100 пшыхьым къикIыу

МахуэщIым пщIэ иIэу

Черкесск къалэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм иджыблагъэ щызэхэтащ комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа республикэ гуфIэгъуэ пшыхь. Абы къекIуэлIащ Къэрэшей — Черкес Республикэм и унафэщIхэр, зи щIалэгъуэр, зи къару илъыгъуэр комсомолым езыта ветеранхэр,
щIалэгъуалэм и лIыкIуэхэр.

Комсомолым хэтахэм ехъуэхъуну зэIущIэм къеблэгъащ Къэрэшей — Черкес Республикэм и  Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм и Парламентым и спикер Иванов Александр, КъЧР — м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ къикIа гупхэр.
Пшыхьым ирагъэжьащ абы къекIуэлIахэр комсомолым и тхыдэм теухуа нэтын я пащхьэ кърахьэкIэрэ. Иужьым псалъэ хуагъэфэщащ Темрезов Рэшид.

— Комсомолым зэлъыкъуигъэуващ зи къэралым, зи хэгъуэгум, абы и къэкIуэнум щIэгупсыс щIалэ, пщащэ жыджэр, акъылыфIэ, зэчиифIэ минхэр. Нобэ, мы къэхъугъэ хьэлэмэтым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэм деж фильмым дыщеплъым, тхыдэ напэкIуэцIхэр щызэдгъэдзэкIыжым,
нэхъыжьхэм я гукъэкIыжхэм ятеухуа хъыбархэм дыщедэIужым, дигу къэкIыжащ дэ тщыщ дэтхэнэми и гъащIэм занщIэу епхауэ щыта ди къэрал тхыдэ лIыхъужьыр, гугъур, теплъэ дахэ
зиIэр. Апщыгъуэм щIалэгъуалэр хэту, абы и IэхэмкIэ къэралыр яухуащ, икIи ар текIуэныгъэхэм яхуэкIуащ.

Хуабжьу тэрэзу къызолъытэ комсомолым и гупсысэ, хабзэ нэхъыфIхэр ноби зэрыпсэур. Абыхэм
пащэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ щыIэ къэрал къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм, щIалэгъуалэ
хэкупсэ волонтер зэгухьэныгъэхэм, ахэр жыджэру хэтщ щIалэгъуалэ проектхэр щIэныгъэм, щэнхабзэм, егъэджэныгъэмрэ спортымрэ щыпхыгъэкIыным. Абы къикIыр аращи, комсомолым и гупсысэхэр псэущ. Псэущ щIалэгъуалэм и къарур, и къэралым и сэбэп зыхэлъым хуэгъэза
хущIэкъуныгъэр! — къыхигъэщащ республикэм и Iэтащхьэм.

Иужьым, “Комсомольская слава” щIыхь нагъыщэр яхуигъэфэщащ Къэрэшей — Черкесым и комсомол организацэхэм хэта, республикэмрэ Хэкумрэ я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа цIыху жыджэрхэм. Комсомолец жыджэру щытахэм я цIэр Праламентым и  Президиумым и щIыхь тхылъкIэ къраIуащ. Пшыхьым хъуэхъу псалъэ гуапэ куэд щыжаIащ. Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ комсомол лъэхъэнэм и IуэхуфIхэр  ноби зэрыпсэур, зэрыпащэр.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ.
Сурэтыр ТУАРШЫ
Беслъэн трихащ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.