Хъуэхъухэр

ПщIэ зыхуэтщI ветеранхэ, гуащIэдэкIым и лэжьакIуэхэ, ди хэкуэгъухэ!
Гум къыбгъэдэкIыу махуэщIышхуэмкIэ – ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ – дывохъуэхъу!
Майм и 9-р махуэщI хэIэтыкIащ, абы зэрешалIэ ди къэралым щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэр. Зауэ илъэсхэм
хиубыдахэм деж къыщымынэу, махуэщIыр лъапIэщ абыхэм я бынхэмкIи, я къуэрылъху-пхъурылъхухэмкIи. Абы и щыхьэтщ хабзэ тхуэхъуа, дуней псом ягъэщIагъуэ «Бессмертный полк»-р. Абы къегъэлъагъуэ ди цIыхухэм, ди къэралым фашизмэм пэщIэтынымкIэ ягъэзэщIа къалэнышхуэм зыми шэч къызэрытримыхьэфынур.
Гум къыбгъэдэкI хъуэхъухэр – ди ветеранхэм! ЛIыгъэм, бэшэчагъэм, Хэкум хуиIэпхъэ фIылъагъуныгъэм и щапхъэ фытхуэхъуащ. Фэ зефхьа лIыгъэри, гуащIэдэкIым пэрыту ТекIуэныгъэм хуэлэжьахэм я гугъуехьри зэи тщыгъупщэнукъым. ПщIэшхуэ яхуэфащэщ а илъэс бзаджэхэм ялъэкI къамыгъанэу, езыхэм зыхуагъэ-
ныкъуэурэ, зи сабий къэзыIэта анэхэми.
ТекIуэныгъэ лъапIэр – ди цIыху псоми я ехъулIэныгъэщи, ди къалэнщ мы махуэщIым пщIэ хуэтщIыну, 1945 гъэм майм и 9-м и фэеплъыр ди щIэблэм янэдгъэсыну!
Урысейми, Къэрэшей-Черкесми щыпсэухэм – мамырыгъэрэ фIыгъэрэ! Ди унэхэм мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэкъуэтыныгъэр щIремыкI!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.