Хэти тщыгъупщакъым, зыри тщыгъупщакъым.

Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщихьрэ мы гъэм илъэс 74-рэ ирикъуащ. Накъыгъэм (майм) и 9-м Къэрэшей-Черкес Республикэм и районхэм махуэщI Iуэхугъуэхэр, пэкIухэр щрагъэкIуэкIащ. Сыхьэтыр 9-м. Черкесск къалэм ТекIуэныгъэм и паркым ит фэеплъхэм удз гъэгъахэмрэ блэрхэмрэ щагъэтIылъащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн, Правительствэм, Парламентым, Министерствэхэм я лIыкIуэхэм, къару, хабзэхъумэ къулыкъухэм я пашэхэм, къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ. ТекIуэныгъэм и паркым щызэхуэсахэм я щхьэр хуагъэщхъащ мы щIыпIэр зи иужьрей увыIэпIэ хъуа зауэлIхэм я фэеплъым. Зауэм къыхэмыкIыжа ди лъэпкъэгъухэм, хэкуэгъухэм я щIыхькIэ фочхэр щэнейрэ драгъэуеящ. Сыхьэтыр 10-м. Урысей Федерацэм и дэнэ хэгъуэгуми хуэдэу, КъЧР-м и къалащхьэм и утыку нэхъыщхьэм щыщIидзащ ТекIуэныгъэ махуэщIыр. —…Илъэс 74-рэ текIыжащ абы лъандэрэ. Ар— цIыху гъащIэщ, ар—пIалъэ кIыхьщ. Арами, цIыхубэм и гум ихукъым блэкIа гуауэр. Ди къэралым и тхыдэм и къэхъукъащIэ нэхъыщхьэщ ар. Дрогушхуэ ди лIыхъужьхэм, ди сэлэтхэм..,— дикторым и псалъэ къэскIэ дэтхэнэми гукIи псэкIи зыхещIэ. КъЧР-м и военнэ комиссар, полковник Темыр Арсен хэгъуэгум и Iэтащхьэм доклад хуещI республикэм ит военнэ къулыкъу лIэужьыгъуэ псори МахуэщIым зэрыхуэхьэзырымкIэ. Темрезов Рэшид зауэлIхэм, къулыкъущIэхэм сэлам яриха нэужь, утыкур зэщIеIэтэ щэней «Урааа»-м. Утыкум кърахьэ ТекIуэныгъэм и Бэракъыр, Урысей Федерацэмрэ КъэрэшейЧеркесымрэ я Ныпхэр. Псоми абыхэм зыдагъэж. Урысей Федерацэм, Къэрэшей-Черкесым я Гимнхэр уардэу утыкум щхьэщоIукIри, МахуэщIыр щIедзэ. —Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэухэ, хьэщIэхэ, ветеранхэ, ди хэкуэгъухэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу зэрыУрысейуэ игъэлъапIэ махуэщIымкIэ! Ар—нэщхъеягъуэм, гуфIэгъуэм, лIыгъэм, хэкупсагъэм я Махуэщ. Илъэс 74-кIэ узэIэбэкIыжмэ иухащ нэхъ лъыгъажэ, нэхъ гущIыхьэ дыдэ зауэр— Хэку зауэшхуэр. Ар цIыху мелуанхэм гъэунэхуныгъэ хьэлъэ яхуэхъуащ. Зауэ илъэсхэм Совет цIыхубэм и лIыгъэмрэ гуеигъэмрэ зэрыдунейуэ ягъэунэхуащ. Лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыхухэр я псэ, я гъащIэ емыблэжу нэмыцэ зэрыпхъуакIуэм пэщIэтащ икIи Рейхстагым щагъэбыбащ ТекIуэныгъэ Иным и Бэракъыр. Зи гъащIэ, зи щхьэ хэзылъхьэу, ТекIуэныгъэр, мамыр гъащIэр къытхуэзыхьахэр зыщыдгъэгъупщэн дыхуиткъым. Дрогушхуэ ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъухэу зауэм хэтахэм, нэмыцэдзэр зэхэкъутэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм. Дрогушхуэ ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъухэу зауэм хэтахэм, нэмыцэдзэр зэхэкъутэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм. Абыхэм фронтхэм щагъэлъэгъуащ лIыгъэ, хэкупсагъэ, лъэпкъыпсагъэ ин. Ди щхьэр яхудогъэщхъ, сыт щыгъуи дигухэм илъщ зауэм къыхэмыкIыжахэр, — жиIащ КъЧР-м и Iэтащхьэм. А псалъэхэм пэджэжу, пэкIум хэтахэр дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм. Къэпсэлъа дэтхэнэми къыхигъэщащ ТекIуэныгъэм и Махуэм и пщIэр, зауэм хэтахэм, ветеранхэм, къэзымыгъэзэжахэм я фэеплъыр зэгуэрми зэрымыужьыхынур. ТекIуэныгъэм и Махуэм Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэми, районхэми, дэнэ къуажи, къали зауэм и фэеплъу дэт сынхэм щагъэтIылъащ удз гъэгъахэмрэ блэрхэмрэ. ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ хъуэхъу телеграммэхэр КъЧР-м и Iэтащхьэм, республикэм щыпсэухэм къыхурагъэхьащ. Телеграммэхэр къабгъэдэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир, Урысейм и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев Дмитрий УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым и пашэ Матвиенко Валентинэ, Урысейм и Къэрал Думэм и тхьэмадэ Володин Вячеслав, ди къэралым и Президентым и Администрацэм и унафэщI Вайно Антон, хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм я Iэтащхьэхэм. Сыхьэтыр 13-м. ЩIидзащ хабзэфI хъуа, илъэс къэси цIыху нэхъыбэ къызэщIэзыубыдэ «Бессмертный полк» пэкIур. Черкесск къалэм и Первомайскэ уэрамым щегъэжьауэ ТекIуэныгъэм и паркым нэгъунэ ирикIуа, цIыху мин 20-м щIигъу зыхэта колоннэм и пашэу щытащ Темрезов Рэшид, Иванов Александр, депутатхэр, Правительствэм хэтхэр. Зэры-республикэу къапщтэмэ, фэеплъ акцэм, сабийми балигъми, цIыху мин 75-м нэс хэтащ. МахуэщI Iуэхугъуэхэр щыпащащ хытIыгу ЩхъуантIэм. Сыхьэтыр 21-30-м. Накъыгъэм и 9-м екIуэкIа Iуэхугъуэхэм я иужьрей Iыхьэу ТекIуэныгъэм и илъэс 74-м и щIыхькIэ уафэгум хьэрэкIытIэхэр куэдрэ драгъэуеящ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.