Хэхыныгъэм хуэкIуэу

Урысейм и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Белавенцев Олегрэ УФ-м и Купсэ ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Памфиловэ Эллэрэ Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм щызэхаша зэIущIэр теухуауэ щытащ мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 10-м екIуэкIыну, зыуэ щыт хэхыныгъэхэм.

Абы хэтащ Къэрэшей-Черкесымрэ Ищхъэрэ Осетие-Аланиемрэ я Iэтащхьэхэу Темрезов Рэшидрэ Битаров Вячеславрэ, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир, хэгъуэгухэм я хэхакIуэ комиссэхэм я унафэщIхэр, Урысейм и Генеральнэ прокуратурэмрэ МВД-мрэ я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

— ХэхакIуэ комиссэхэмрэ къэрал властымрэ щIыпIэ самоуправленэмрэ я органхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр къызэгъэпэщыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ, хэхыныгъэхэр лъэпощхьэпоуншэу, тэрэзу, зэIухауэ егъэкIуэкIыныр — ар власть унафэщIхэм я лэжьыгъэм и фIагъыр къэзыгъэлъагъуэщ, — жиIащ Белавенцев Олег.

Хэхыныгъэхэм хуэунэтIауэ нобэкIэ ялэжьахэмрэ къалэн къапэщылъхэмрэ теухуауэ къэпсэлъащ УФ-м и Генеральнэ прокурор Сыдорук Иванрэ Урысейм и МВД-м и Управленэ Нэхъыщхьэу СКФО-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ Горенцев Андрейрэ. Ахэр къытеувыIащ хэхыныгъэхэр къызэгъэпэщыным ехьэлIауэ прокуратурэм, МВД-м я лэжьакIуэхэмрэ властым и зыгъэзащIэ органхэмрэ зэдалэжьыну Iуэхугъуэхэм.

АдэкIэ къэпсэлъащ Дагъыстаным и хэхакIуэ комиссэм и тхьэмадэ Дибиров Мыхьэмэт. Ар къытепсэлъыхьащ республикэм нэгъабэ хэхыныгъэхэр зэрыщекIуэкIам, апщыгъуэм къэхъуа зэгурымыIуэныгъэхэр зэрызэрагъэзэхуэжам.

КъинэмыщIауэ, зэIущIэм къыщыпсэлъащ мы гъэм фокIадэм хэхыныгъэхэр здекIуэкIыну Къэрэшей-Черкесымрэ Ищхъэрэ Осетие-Аланиемрэ я властхэм я органхэм я лIыкIуэхэр.

— Псом нэхърэ нэхъыщхьэщ цIыхухэм хэхыныгъэхэр къазэрыщыхъунур, абыхэм я дзыхь кандидатурэхэм зэрырагъэзыр. Мы гъэм екIуэкIыну хэхыныгъэхэм технологиещIэхэр къыщыдгъэсэбэпын хуейщ. Апхуэдэхэр мащIэкъым, — жиIащ Памфиловэ Эллэ.

Абы къыхигъэща 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 26-м Центризбиркомым  хъыбарегъащIэ-справочнэ Купсэ къызэрызэIуихар, а махуэм къыщыщIэдзауэ хэхакIуэхэр хэхыныгъэхэм зэрыхэтынумкIэ я лъэIу тхылъхэр зэращтэр.

Зыгъэхьэзырар

 ДЗЭМЫХЬ Маринэщ

еджэн

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.