Хэхыныгъэ

Хэхыныгъэр ежьауэ жыджэру йокIуэкI. Хуабжьу ди гуапэщ, ди нэхъыжьхэр зэрыхабзэу ди япэ зэритым. Хьэбэз къуажэм хэхакIуэ участок зи № 238 япэу хэхыныгъэм къэкIуащ ДыщэкI НэшиIэт зи ныбжьыр илъэс 96 ит.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.