Хэгъуэгум и зыужьыныгъэм

Москва къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ иужьрей илъэсхэм ди хэгъуэгум мэкъумэш хъызмэтым щызыIэригъыхьа ехъулIэныгъэхэм. ЯгъэнэIуащ дяпэкIэ къапэщыт къалэнхэри. Темрезов Рэшид министрыр щигъэгъуэзащ дэIэпыкъуныгъэ зэгъэгъуэтыпхъэ, хэгъуэгу АПК-м и лъэныкъуэхэм. Апхуэдэщ жыг хадэхэм зайгъэужьыныр, гъэкIыныр, пхъэщхьэмыщхьэ, хадэхэкI къэкIыгъэхэм я хъумапIэхэр ухуэныр. КъЧР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ жыг хадэхэр унагъуэхэми щагъэкIыным теухуауэ лэжьыгъэ зэрырагъэкIуэкIым.
Мы гъэр къуажэхэм я зыужьыныгъэм зэрытраухуам ипкъ иткIэрэ, абы ехьэлIа лэжьыгъэхэм тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр.
—Псы кIуапIэхэр ухуэн, зэгъэзэхуэжын, гъуэгухэм елэжьын, къуажэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм защIэгъэкъуэн — ахэр дэркIэ къалэн пажэу щытщ. АбыкIэ УФ-м и Правительствэри, мэкъумэш хъызмэтымкIэ федеральнэ Министерствэри къыддэIэпыкъуну хьэзырщ,—жиIащ Темрезов Рэшид.

ТУАРШЫ Ирэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.