Хэгъуэгухэм я зэпыщIэныгъэр ирагъэфIакIуэ

Сочи къалэм Урысейпсо инвест форум иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абдеж Урысейм и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий яIущIащ ди къэралым хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм. Зэпсэлъэныгъэм
ипкъ иту, Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу къыхагъэщащ мыбюджет зэпыщIэныгъэм зегъэужьыныр,
инфраструктурэр егъэфIэкIуэныр.
— Япэрауэ, сыт и лъэныкъуэкIи дыхущIокъу федеральнэ бюджетым къыхэдгъэкI мылъкур псоми нэгъэсауэ ятедгуэшэну. Абы папщIэ илъэс блэкIам федеральнэ купсэмрэ хэгъуэгухэмрэ зэгурыIуэныгъэхэр
яIащ икIи абыхэм япкъ иту, илъэси 3-м къриубыдэу, субсидиехэр зэрыдгуэшыну щIыкIэр дгъэбелджылащ. Абы къыхэкIыу, хэгъуэгухэм я мылъкухэр нэхъ тыншу яубзыхунущ. Апхуэдэ щIыкIэм дытету дяпэкIи дылэжьэн ди мурадщ, — жиIащ Медведев Дмитрий.

 

№13 22.02.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.