Хабзэ лъабжьэ иIэу

 

Урысей Федерацэм и хабзэ нэхъыщхьэм—Конституцэм и 83-нэ статьям халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэр зытеухуар Президентым и хабзэ хуитыныгъэхэращ. Апхуэдэу, жыхуэтIэ статьям щIэуэ Iыхьи 7 щIагъунущ, хэтыххэ Iыхьи 3-м зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ. Абыхэм япкъ иткIэрэ, къэралым и Президентым къызэрегъэпэщ УФ-м и Къэрал Советыр, къэралым ШынагъуэншагъэмкIэ и Советыр.

Мы зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIауэ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и I-V зэхуэшэсыгъуэхэм я депутат, 1999-2019 гъэхэм республикэ Парламентым и вице-спикер Хабов Руслан жеIэ:

—СызэрегупсысымкIэ, куэд щIащ апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр щыIэн зэрыхуеярэ. Сыту жыпIэмэ, Урысейм и Къэрал Советри, ШынагъуэншагъэмкIэ Советри  къэралым и пашэм къигъэщIами, абыхэм Конституцэм деж хабзэ лъабжьэ щиIэтэкъым.  Иджы а советхэр, я лэжьыгъэр  хабзэкIэ щIэгъэбыдауэ щытынущ. Дэтхэнэми ди нэрылъагъущ а лэжьыгъэр. Аращи, Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм хуитыныгъэхэр ярет. Апхуэдэу, а органхэм  хабзэ къару яIэкIэрэ, хабзэ хуитыныгъи яIэ хъунущ, я лъабжьэри игъэбыдэнущ. Абы къыпэкIуэу лэжьыгъэри ефIэкIуэнущ.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.