КІэлъыплъакІуэ—хэт ар?

КІэлъыплъакІуэ—хэт ар?

ДяпэкІэ Къэрал Думэм хэтыну партхэр, кандидатхэр гъэнэІуэным теухуауэ мы гъэм, фокІадэм и 17-19 махуэхэм хэхыныгъэхэр екІуэкІынущ. Зыуэ щыт Іэ Іэтыгъуэ махуэр (Единый день голосования) фокІадэм и 19 махуэращ.

А махуэхэм къриубыдэу цІыхубэм игъэнэІуэнущ дяпэкІэ Къэрал Думэм хэтыныр зыхуэфащэу къилъытэ кандидатхэмрэ ахэр къызыбгъэдэкІа партхэмрэ. Къэрал мыхьэнэ зиІэ Іуэхур дэтхэнэ цІыхуми, къэралым и унагъуэ къэс яхьэлІащ, ар ди къэкІуэнщ, ди пщэдейщ. Апхуэдэ жэуаплыгъэ лъагэм епха Іуэхум цІыху куэд хэлэжьыхьынущ. Абыхэм ящыщщ жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэр. Хэт жылагъуэ кІэлъыплъакІуэр, хэт ар зи лІыкІуэр, сыт и къалэныр, и пщэрылъыр? Абыхэм дыщыгъуэзэным папщІэ а къалэныр хэхыгъуэ махуэхэм зыхьынухэм нэІуасэ захуэтщІмэ нэхъ тэрэз хъунущ.

Зэгуэрми хуэмыдэу, мы гъэм хэхыныгъэ махуэхэм кІэлъыплъакІуэ куэд хэлэжьыхьынущ, езыри махуищІ мы кампанэм зэрытраухуэнури ипэкІэ щыІахэм къахэзыгъэщщ. Абы и щхьэусыгъуэр куэдкІэ ехьэлІащ пандемием, цІыхухэр куэду зы щІыпІэм, зы махуэм зэхуэмысын Іэмалыр къызэгъэпэща хъуным.

КІэлъыплъакІуэу хэхыныгъэм лэжьэнум и нэхъыбапІэр зи лІыкІуэу щытынур КъЧР-м и жылагъуэ палатэращ. Абы къыбгъэдэкІыу псори зэхэту нэрыбгэ  500 хуэдиз лэжьэнущ. Жылагъуэ палатэм къыщызэрагъэпэщащ жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэм я штаб. Абы и нэІэм лэжьыгъэр зэрыщыту щІэтынущ.

Жылагъуэ палатэм и жэрдэмкІэ, хэхыныгъэм хэтыну кІэлъыплъакІуэхэр мы гъэм накъыгъэ (май) мазэм и кІэхэм—мэкъуауэгъуэм (июным) и пэхэм ирагъэджащ. Республикэм и район къэс щылэжьэнущ жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэр. Хьэбэз районыр къапщтэмэ, апхуэдэу нэрыбгэ 32-рэ хэхыныгъэхэм щылэжьэнущ. Абыхэм ящыщщ Беслъэней къуажэдэс Братхэ Заремэ.

Ар 1983 гъэм къэхъуащ. Иужьрей илъэситІым щыІа къэрал кампанэхэм хэлэжьыхьащ. Апхуэдэу, жыджэру хэтащ илъэс кІуам щыІэ, къэрал Кинституцэм зэхъуэкІыныгъэхэр хэлъхьэным Іэ хуэІэтыным теухуауэ щыта кампанэми. Заремэ къуажэ сабий ІыгъыпІэм, гъэсакІуэм и дэІэпыкъуэгъуу щолажьэ. Абы екІуалІэ сабийхэми, анэ-адэхэми яхэткІэрэ, къуажэм щыпсэукІэрэ, я Іуэхухэм щыгъуазэщ, фІыуэ къыгуроІуэ къуажэдэс унагъуэр зыхуэныкъуэри-зыхуэкъуагуэри, и гурыгъу-гурыщІэри. Езы Заремэ къызэрыджиІащи, апхуэдэу къуажэ гъащІэм щыхэткІэ, ди къэкІуэнум, езым и щхьэкІэ и пщэдейм, къэралым, абы щыщ и зы Іыхьэ ди хэгъуэгум я зыужьыныгъэм, социальнэ, экономикэ Іуэхухэм емыгупсыскІэ, имыгъэпІейтейкІэ къанэкъым, дэтхэнэ зыми хуэдэу.

—Зыужьыныгъэ, хабзэ, къэрал Іуэху…А псори къызэрыгуэкІ цІыхум хузэгъэзэхуэнукъым, ар къэрал, власть лэжьыгъэщ. Апхуэдэу щыщыткІэ, а къалэнхэр зэфІэзыхыну жылагъуэ лІыкІуэхэр, депутатхэр, Къэрал Думэм хэтынухэр хэтхыным жэуаплыгъэ лъагэкІэ дыбгъэдыхьэн хуейщ. Хэхыныгъэхэр хабзэм тету екІуэкІыным куэд елъытащ. Нэхъ зыхуэфащэр, хэзыха цІыхубэр къызэрыщыгугъыр зыгъэзэщІэжыфын депутат хэтхыным жэуаплыгъэ лъагэкІэ дыбгъэдыхьэн хуейщ,—жеІэ Заремэ.

Жылагъуэ кІэлъыплъакІуэу зэрылэжьэнум зыхуигъэхьэзыркІэрэ, Заремэ курсхэм кІуащ, хэхыпІэ участкэхэм щылажьэкІэ зытетыпхъэ хабзэхэм, хэхыныгъэ хабзэкъэгъэщІ кІуэрабгъухэм фІыуэ зыщигъэгъуэзащ.

—Хэхыныгъэхэр щекІуэкІыну махуищми сылэжьэнущ, сыхьэтыр 8-м щегъэжьауэ 20-00-м нэгъунэ, хэхыпІэ участкэр зэхуащІыжыху. Лэжьэгъуэ сыхьэтхэм къриубыдэу си къалэн нэхъыщхьэр тыншу къызгуроІуэ. Ар—хабзэкъутэныгъэ гуэр щыІэмэ, абы гу лъыстэнращ. АдэкІэ апхуэдэ щытыкІэм щызгъэгъуэзэн хуейщ сызыщылажьэ участкэм и пашэр. Къэхъуа щытыкІэр ямыгъэзэкІуэжрэ—адэкІэ штабыр Іуэхум щызгъэгъуэзэнущ. Къыхэгъэщыпхъэщи, кІэлъыплъакІуэм кандидат, парт гуэрым и лъэныкъуэ иубыдын, абы къыдэщІын хуейкъым. КъинэмыщІауэ, хэхыпІэ участкэм  къекІуалІэхэр абы и телъхьэу къыдишэхыныр къигъэхъу мыхъуххэнщ. А псоми дыхурагъэджащ, фІыуэ сыщыгъуазэщ. Лэжьыгъэм сыхуэхьэзыру къызолъытэ,—къыджиІащ Братхэ Заремэ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.