Iуэхугъуэ пажэхэм

Иджыблагъэ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид щигъэгъуэзащ хэгъуэгум и социально-экономикэ щытыкIэм, бюджетыр зэрагъэзащIэм, абы и хэхъуэм.

ЗэIущIэм хэтахэм уэлбанэ, уэшх кIыхьлIыхьым къыздихьа щытыкIэхэр гъэзэкIуэжыным ехьэлIауэ зэфIах лэжьыгъэм республикэм и Iэтащхьэр щагъэгъуэзащ.

Мы гъэм гъэмахуэм сабийхэм загъэпсэхунымкIэ, я узыншагъэм кIэлъагъэплъынымкIэ кампанэм, Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр зэрекIуэкIынум зэIущIэм щытепсэлъыхьащ.

Темрезов Рэшид унафэ ищIащ а Iуэхухэр нэIэ хэхам щIагъэтыну, абыкIэ жэуаплыгъэ зыхь къулыкъухэр мыбэлэрыгъыну, зэдэлэжьэну.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ

я пресс-къулыкъу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.