Иранымрэ Ищхъэрэ Кавказымрэ зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр

«Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» фIэщыгъэцIэр зиIэ Дунейпсо щIэныгъэ-практическэ конференц Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ Ищхъэрэ Осетие къэрал университетым щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и лъэныкъуэкIэ — Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и Министерствэмрэ Ищхъэрэ
Осетие-Аланием и Правительствэмрэ, Ираным и лъэныкъуэкIэ — Иран Ислъам Республикэм хамэкъэрал IуэхухэмкIэ и МинипIэ, метр зэбгъузэнатIэ мин 52-рэ къэзыубыд парк, сабий IыгъыпIэрэ еджапIэрэ
щаухуэну. УхуакIуэхэм къалэн зыщащI хьэблэр псыкIэ къызэзыгъэпэщ, зыгъэкъабзэ ухуэныгъэхэри
ящIыну, къуажэм и уэрам гъуэгухэри зыхуей хуагъэзэну. Хуит зыщI, проектсметэ тхылъхэр 2018 гъэм  гъэхьэзырын щIадзэнущ. Проектым сом меларди 7,5-рэ текIуэдэну къалъытэ. КумпIыл Мурат зэрыжиIамкIэ, а ухуэныгъэхэр зэфIэкIмэ, зыхуей хуэгъэза псэупIэ цIыхухэм яIэнущ, бюджет зэмылIэужьыгъуэхэм яIэрыхьэ хьэкълыкъхэми хэхъуэнущ. Сату щIапIэм лэжьапIэ щагъуэтынущ цIыху миным нэсым, щIыпIэм и  фермерхэм я Iуэхур ефIэкIуэнущ. стерствэм политикэ, дунейпсо къэхутэныгъэхэмкIэ и институтымрэ Табатабаи Алламе университетымрэ. Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу конференцым хэтащ республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэн.

 

№102 16.12.2017

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.