ИлъэсыщIэ псейр

ГуфIэгъуэ дауэдапщэ иным щIэту мы махуэхэм республикэ къалащхьэм и купсэ утыкум къыщызэIуахащ хэгъуэгум и ёлкэ нэхъыщхьэр. Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. — Си фIэщI мэхъу къихьэну 2019 гъэм ехъулIэныгъэфIхэр къызэрытпэплъэр. Сыхуейщ къытхуеблагъэ илъэсыщIэм гуфIэгъуэ, дэрэжэгъуэ къыфхуихьыну, бын куэду къыфщIэхъуэну, фи нэхъыжьхэр узыншэу фхуэпсэуну, дэри ди лэжьыгъэр хэгъуэгуми къэралми сэбэп хуэхъуну. Республикэ къалащхьэр зыгъэщIэрэщIа мы псей гъэщIэгъуэныр, ар зэрыгъэдэха хьэпшыпхэр саугъэту къыдэзыта «ЕВРОЦЕМЕНТ» компанием и унафэщIхэм фIыщIэ ин яхузощI! ИкIи, мы саугъэтыр къызыбгъэдэкIахэмкIэ нэхъыфI дыдэ фIыщIэр – нобэ гуфIэгъуэ зэрыслъагъуэ фи нэгухэмрэ сабийхэм я нэм къыщIих нэхугъэмрэщ, — жиIащ Темрезов Рэшид. КъыкIэлъыкIуэу хэгъуэгум и Iэтащхьэмрэ ЩIыIэ Дадэмрэ кнопкэм тракъузэкIэрэ, Псей жыгыр, Правительствэм и Унэ блыныр уэздыгъэ цIыкIу зэмыфэгъу-зэщIэлыдэхэмкIэ щIагъэнащ. А сыхьэтым купсэ утыкур къэщIэрэщIащ, нэху хъуащ. СыхьэтитIым къриубыдэу екIуэкIа концертым хэтащ хэгъуэгум щыцIэрыIуэ уэрэджыIэхэр, къэфакIуэ гупхэр. МахуэщIым и хьэщIэ нэхъыщхьэ ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ республикэм щыпсэухэм яхъуэхъуащ гуфIэгъуэ махуэхэр куэду яIэну, хъыбарыфIхэр къаIэрыхьэну, унагъуэхэм насып илъыну, ехъулIэныгъэ ягъуэтыну. Республикэ къалащхьэм щагъэува IэрыщI ёлкэм и лъагагъыр метр 22-рэ, и хьэлъагъыр тонни 4-м ноблагъэ. ЗэрытщIэжщи, илъэс блэкIахэм псей жыгыр Архъыз щIыналъэм къраупщIыкIт. Ныбжьрэ щIыуэпс и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ псейхэр иупщIыкIыныр куэдым ягъэзахуэтэкъым. Гуапэ зэрыхъущи, а лъэпощхьэпор IугъэкIуэта хъуащ.

* * *

Черкесск къалэм и илъэсыщIэ нагъыщэ нэхъыщхьэри Первомайскэ миниАрбат уэрамым къыщызэIуахащ. Мы гъэм илъэс ещанэ мэхъу мы IэрыщI илъэсыщIэ жыгыр Москва кърашу ди республикэ къалащхьэм зэрыщагъэуврэ. Къалэ илъэсыщIэ псейр зэщIэгъэблэным къалэдэсми, хьэщIэми —нэрыбгэ мини 2-м нэс хэтащ. «Сэлам, ИлъэсыщIэ!» зи фIэщыгъэцIэ махуэщI Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ къалэ мэриер. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, пшыхьым и лIыхъужь нэхъыщхьэу утыкум имыкIыу итар ЩIыIэ Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэщ. «Я и мама-Снегурочки», «Я и папа — Деды Морозы» флешмоб зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм куэд зэригъэубыдащ. Утыкум къихьа сабийхэри, абыхэм гъусэ яхуэхъуа, къалэ еджапIэхэм къикIахэри, псори зэхэту еджакIуэ 300-м нэс флешмобым хэтащ. Къа-лэм и артистхэм концертыр пащащ. Первомайскэ уэрамым и кIыхьагъыххэкIэ щагъэуващ еджакIуэхэмрэ еджапIэм и пэ къихуэ къулыкъущIапIэхэмрэ ягъэхьэзыра илъэсыщIэ хьэпшыпхэр. ИкIи апхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэм хэлэжьыхьа псоми мэрием къыбгъэдэкIыу щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ. Республикэ, къалэ псей нэхъыщхьэхэм къинэмыщIауэ, апхуэдэхэр щагъэуващ Петрусевич и цIэр зезыхьэ утыкум, Доватор уэрамым, Покровскэ паркым ит жыг зыбжани ягъэдэхащ.

 ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ,

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.