Илъэси 10 гъуэгуанэ

Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Нэгъуей районыр къызэрагъэщIрэ илъэси 10 зэрырикъуар иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. Абы хэтащ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, МВД-м и унафэщI Трифонов Игорь, ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэр, Правительствэм хэтхэр, къалэхэмрэ районхэмрэ я Iэтащхьэхэр, динырылажьэхэр, Ставрополь крайм, Астрэхъан областым, Кърымым къикIа хьэщIэхэр. Районым щыпсэухэм захуигъазэкIэрэ, Темрезов Рэшид махуэщIымкIэ яхъуэхъуащ икIи къыхигъэщащ цIыхухэм я гуащIэдэкI лэжьыгъэфIым къыхэкIыу, абы зэрызиужьыр.

— Нэгъуей районыр къызэрагъэщIрэ илъэси 10 зэрырикъур Къэрэшей-Черкесым и илъэс 25-м техуащ. А илъэсхэм районым нэрылъагъуу зиужьащ. Абы и унафэщIхэр, республикэм и зыгъэзащIэ властым и органхэр, депутатхэр, федеральнэ структурэхэр зэ- гъусэу долэжь икIи тлъэкI къэдгъанэкъым цIыхухэм я щыIэкIэ-псэукIэр едгъэфIэкIуэным ехьэлIауэ. Къапщтэмэ, мы щIыналъэм зэфIэкIыфIхэр иIэщ, здэщыс щIыпIэри тыншщ. Абы къыхэкIыу, технопарк къызды- щызэIутхынур мыбдежращ.

КъинэмыщIауэ, районым щыдухуэ, социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэми адэкIэ пытщэнущ. Си фIэщ мэхъу, Нэгъуей районым къэкIуэныфI зэриIэр. Районыр къызэгъэпэщыным, зэфIэгъэувэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыхухэм фIыщIэ яхузощI! ЦIыхухэм сайхъуэхъуну сыхуейщ мамырыгъэ, гуапагъэ, зэIузэпэщыныгъэ щымыщIэнхэу! Фи махуэщIымкIэ! — жиIащ Темрезов Рэшид.

АдэкIэ къэпсэлъащ Нэгъуей районым и администрацэм и Iэтащхьэ Керейтов Энвер. Ар къытепсэлъыхьащ районым и социально-экономикэ щытыкIэм егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ ялэжь Iуэхугъуэхэмрэ абы дяпэкIэ зэрызрагъэужьынумрэ. ИужькIэ республикэм и Iэтащхьэмрэ хьэщIэхэмрэ екIуэлIащ районым и музейм. Абдеж щызэхуэхьэсащ нэгъуей лъэпкъым и тхыдэр, щэнхабзэр къэзыгъэлъэгъуэж экспонат телъыджэхэр, хьэпшып зэхуэмыдэхэр, тхыгъэжьхэр.

Музейм и пэш щхьэхуэ траухуащ Хэку зауэшхуэм хэта, лIыхъужьыгъэ къэзыгъэлъэгъуа зауэлIхэм. Къыхэгъэщыпхъэщ, махуэщIым урыс, адыгэ, къэрэшей, абазэ, нэгъуей лъэпкъ пщIантIэхэр къызэрыщызэрагъэпэщар. Апхуэдэщи, махуэщIым ипкъ иту къагъэщIащ спорт утыкухэр. Абдеж я лIыгъэр щагъэлъэгъуэну дэтхэнэми лъэкIыныгъэ игъуэтащ. Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэшыныгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ я нагъыщэу Эркен-Хьэлъкъ курыт еджапIэм и пщIантIэм щагъэува сценэм лъэпкъ уэрэдхэр щыIуащ.

 ЕЗАУЭ Маринэ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.