Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Илъэс 200 зэрырикъуар

КъыщыдэкIа махуэр:

Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ Грознэ къалэр къызэрагъэщIрэ илъэс 200 щрикъум ирагъэхъулIа гуфIэгъуэ Iуэхухэм. МахуэщIым хьэщIэ лъапIэу къеблэгъащ Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ — Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Матовников  Александр, УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей, ди къэралым физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Колобков Павел, Урысейм и хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр, УФ-м и Советым хэтхэмрэ
Къэрал Думэм и депутатхэмрэ.

№79 11,10,18