ГуфIэгъуэ IуэхугъуитI – зы махуэм

«Медовые водопады» турист-этнографическэ комплексым ухуэзышэ гъуэгъущIэ Къэрэшей-Черкес  Республикэм щаутIыпщащ. Километр 7,53-рэ зи кIыхьагъ «Конзавод-Коммунстрой-Медовые водопады» гъуэгущIэр гуфIэгъуэкIэ иджыблагъэ къызэIуахащ. А Iуэхугъуэм хэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, туризмымкIэ Федеральнэ агенствэм и унафэщIым и къуэдзэ Королев Николай,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, нэгъуэщIхэри.
ГъуэгущIэр ухуэнымкIэ лэжьыгъэфI зэрырагъэкIуэкIам папщIэ, Темрезов Рэшид фIыщIэшхуэ хуищIащ
Королев Николаи, ар къызыбгъэдэкIа агенствэм и унафэщIхэми. — Илъэс кIуам «Медовые водопады» зыгъэпсэхупIэм цIыху мини 100-м щIигъу къекIуэлIащ. КъэкIуэну илъэсым а бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбэну дыпоплъэ. Къапщтэмэ, 2017 гъэм ди республикэм туристу зы мелуанрэ мин 200-рэ щыхьэщIащ, — жиIащ Темрезов Рэшид.

КъинэмыщIауэ, республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ яухуа гъуэгур зэманыщIэм къигъэув щытыкIэхэм техуэу зэрыщытыр.

   №91 22.11.2018

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.