ГъэсынхэкIхэм ехьэлIауэ

 

Москва къалэ

СКФО-м къыбгъэдэкIа, хэгъуэгум и гъэсынхэкI-энергетическэ комплексым телажьэ  лIыкIуэхэр иджыблагъэ хэтащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Хлопонин Алек-сандр зи пашэу  Москва къалэм щекIуэкIа зэIущIэм. Абы хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэр зытеухуар УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий ищIа унафэр зэрагъэзащIэр, гъэсынхэкI-энергетическэ комплексым хуэгъэзауэ хэгъуэгухэм ятелъ щIыхуэр ягъэмэщIэным кърикIуар къапщытэжынращ.

Темрезов Рэшид УФ-м и Правительствэм и вице-премьерыр щигъэгъуэзащ мы илъэсыр къызэрихьэрэ, мазиплIым къриубыдэу, гъэсынхэкI-энергетическэ комплексым хуэгъэзауэ хэгъуэгум щыпсэухэм, щылажьэхэм ятелъ щIыхуэр тыжыным фIы и лъэныкъуэкIэ зэрызихъуэжар. Апхуэдэу, ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм наIуэ къызэрищIамкIэ, республикэм щыпсэухэм къагъэсэбэпа щIыуэпс гъуэзым и уасэр процент 94-кIэ, электрокъарумкIэ — процент 99-кIэ ятащ.

— Ди республикэм деж жыджэру щолажьэ къулыкъухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр зыхэт лэжьакIуэ гуп. Мыбыхэм я къалэн нэхъыщхьэр хэгъуэгум щыпсэухэм къагъэсэбэпа гъэсынхэкI-энергетическэ пкъыгъуэхэм техуэ ахъшэр щIыхуэу цIыхухэм къатемынэу ятыныр я нэIэм щIагъэтынращ, щIыхуэ зытелъхэм ар ирагъэгъэмэщIэнымкIэ Iэмалхэр къагъуэтынращ.

Хэгъуэгум ит къулыкъухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр зыхэт лэжьакIуэ гупым лэжьыгъэфI  ирагъэкIуэкIащ щIыхуэ зытелъхэм ирагъэтыжыным ехьэлIауэ. Апхуэдэ унагъуэхэм екIуалIэурэ абыхэм Iуэхур зэхагъэкIащ, — жиIащ Темрезов Рэшид.

ЗэIущIэм ипкъ иту, вице-премьерым хэгъуэгухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр къыхуриджащ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр къамыгъэлэлэну, электрокъару, гъэсынхэкIхэр яIэрызыгъэхьэ, къагъэсэбэпам техуэ уасэр къы-хэзыдз предприятэхэм нэхъ купщIафIэу ядэлэжьапхъэу.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.