Фи фIыгъэкIэ допсэу

Черкесск къалэм щэнхабзэмкIэ Унэм Анэхэм я Махуэм хуэгъэза гуфIэгъуэ зэIущIэ щекIуэкIащ. Республикэм щыпсэу анэхэм яхъуэхъуну къекIуэлIащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Суюнов Джанибек, Правительствэм хэтхэр, къалэхэм, район муниципальнэ къэхъугъэхэм я Iэтащхьэхэр.

Анэхэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ Темрезов Рэшид:

—ЩIыхь зыхуэтщI ди бзылъхугъэхэ, ди анэхэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сывохъуэхъу фи махуэщIымкIэ! Дэтхэнэ анэми фIыщIэ лей хуэфащэщ. Фэ фи къарур ивохьэлIэ щIыхь зыхуэфащэ цIыхуфIхэр дунейм лъэ быдэкIэ щыгъэувыным. Ди республикэми, ди къэралми и къэкIуэнур фэ вгъэса цIыхухэращ зэлъытар. ИкIи ахэр нэхъ къуэфIу, пхъуфIу щыIэхэращ. ФIыщIэ фхузощI махуэ къэскIэ псэемыблэжу фызыпэрыт гуащIэм папщIэ. ДэркIэ фэ фхуэдэ щыIэкъым. Фэ фи фIыгъэкIэ допсэу, дыщIэпсэури фэращ. ФIыщIи, щхьэщи фхузощI! ФIыщэу фызолъагъу!—жиIащ абы.

ГуфIэгъуэ зэIущIэм ипкъ иту КъЧР-м и Iэтащхьэм «Материнская слава» нагъыщэ 23-рэ яхуигъэфэщащ сабиитху, е нэхъыбэ зиIэ анэхэм. Къэралым и цIыху щыпкъэхэр гъэсэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIымкIэ къэрал нагъыщэхэр иратащ ди республикэм и районхэмрэ къалэхэмрэ къикIа анэхэм. Абыхэм яхэтащ Хьэбэз районым щыщу Къардэн Хавэрэ Щхьэгуэш Джульетэрэ. АнитIми сабий тхурытху япI. Анэ быныфIэу ущытыныр Тхьэм къабгъэдилъхьа насыпу зэрыщытыр къыджаIащ бзылъхугъэхэм.

Абыхэм къащыхъукъым бын куэд уиIэныр хэхуагъэ гуэру, Iуэху къызэрымыкIуэу. Гугъуехьхэм пэщIэхуэми, гурыфIыгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ къахэзылъхьэжри я бынхэращ.

— Пхъуитху сиIэщи, срогушхуэ бынунагъуэшхуэу дызэрыщытым. Абыхэм гушхуэныгъэ къысхалъхьэ, насып къызат. Унагъуэ къэс гугъуехь гуэрым пэщIохуэри, а цIыкIухэм я фIыгъэкIэ псори къызыбонэкIыф. Си сабийхэр зэщхькъым, дэзыхьэх Iуэхугъуэхэри зэхуэмыдэщ. Зы хъыджэбзыр къафэм, адрейр фортопианом, ещанэр тхеквондом макIуэ. НэхъыщIэхэр иджыри цIыкIущи къыхахаIакъым,—къыджиIащ Къардэн Хавэ.

—Пэжу жыпIэмэ, мы зэманым сабиитхум уарианэу ущытыныр тынш дыдэу пхужыIэнукъым. Ар, анэхэм, дэ ди пщэм дэтлъхьэж гугъуехьщ, икIи зэрытхузэфIэкIкIэ ар дохь, бынунагъуэшхуэм фIыгъуэу хэлъыр къэтлъытэурэ. Къапщтэмэ, анэм IэщIагъэ куэд дыдэ ицIыхун хуейщ. Ар икIи психологщ, егъэджакIуэщ, дакIуэщ, дохутырщ. НэгъуэщI лъэныкъуэ куэди зэригъэзэхуэн къыхудохуэ. Ди гуапэщ мыпхуэдэ гулъытэ къызэрытхуащIар,—къыпидзащ Щхьэгуэш Джульетэ.

Бын куэд яIэми, я лэжьапIэри IэщIыб ящIкъым анитIми. Декрет пIалъэр иухри я IэщIагъэхэм пэрыувэжащи, унагъуэри лэжьапIэри хьэлэмэту зэдахь. «Материнская слава» къэрал нагъыщэри яхуэфащэу а махуэм къратащ. БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ, Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.