Эскишехир деж

Эскишехир тырку къалэм дэт щIыпIэ университетым деж 1763-1864 гъэхэм екIуэкIа урыс-кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм папщIэ фэеплъ сын къыщызэIуахащ. Ар къызэрагъэпэщащ къалэм щыпсэу адыгэхэм я Хасэр илъэс 50 щрикъумрэ адыгэ лъэпкъым я щыгъуэщIэж махуэмрэ ехъулIэу.

Ар Эскишехир къалэм щылажьэ Хасэм хэтхэм я ахъшэкIэ ирагъэщIащ. КъинэмыщIауэ, ди лъэпкъым къыхэкIа хьэрычэтыщIэхэм я мылъку халъхьащ. Апхуэдэ гупсысэр 2009 гъэм кърахьэжьауэ щытащ. АрщхьэкIэ я мурадыр щIэх зрагъэхъулIэфакъым. Мы IуэхугъуэмкIэ къэрал унафэщIхэм зыхуагъэ- защ икIи Тыркум щэнхабзэмкIэ и Министрым зэуэ къадищтащ. Фэеплъ сыныр зыщIар адыгэ скульптор Нухь Ачимщ. Университетым и ректор Гюндоган Анадоль жиIащ Тырку къэралым и щIы- налъэм деж адэжь хэкур зрагъэбгына адыгэхэм папщIэ фэеплъ сыныр япэ дыдэ Эскишехир къалэм зэрыщагъэувар зэригуапэр.

Ди корр.

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.