Эскишехир деж

Эскишехир тырку къалэм дэт щIыпIэ университетым деж 1763-1864 гъэхэм екIуэкIа урыс-кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм папщIэ фэеплъ сын къыщызэIуахащ. Ар къызэрагъэпэщащ къалэм щыпсэу адыгэхэм я Хасэр илъэс 50 щрикъумрэ адыгэ лъэпкъым я щыгъуэщIэж махуэмрэ ехъулIэу.

Ар Эскишехир къалэм щылажьэ Хасэм хэтхэм я ахъшэкIэ ирагъэщIащ. КъинэмыщIауэ, ди лъэпкъым къыхэкIа хьэрычэтыщIэхэм я мылъку халъхьащ. Апхуэдэ гупсысэр 2009 гъэм кърахьэжьауэ щытащ. АрщхьэкIэ я мурадыр щIэх зрагъэхъулIэфакъым. Мы IуэхугъуэмкIэ къэрал унафэщIхэм зыхуагъэ- защ икIи Тыркум щэнхабзэмкIэ и Министрым зэуэ къадищтащ. Фэеплъ сыныр зыщIар адыгэ скульптор Нухь Ачимщ. Университетым и ректор Гюндоган Анадоль жиIащ Тырку къэралым и щIы- налъэм деж адэжь хэкур зрагъэбгына адыгэхэм папщIэ фэеплъ сыныр япэ дыдэ Эскишехир къалэм зэрыщагъэувар зэригуапэр.

Ди корр.

еджэн

Об авторе

Черкес Хэку

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.