Егъэджэныгъэм-гулъытэ

 

КъЧР-м и курыт еджапIэхэм лъэны­къуих унэтIыныгъэкIэ дополнительнэ егъэ- джэныгъэм зрагъэужьынущ.

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хы- хьэ «Успех каждого ребенка» федеральнэ проктымкIэ Къэрэшей-Черкесым и еджа­пIэхэм хэту дополнительнэ егъэджэны- гъэмкIэ программэщIэхэр ирагъажьэ. Абы ипкъ иту, цIыкIухэм еджапIэм щрат щIэ­ныгъэм къыдэкIуэу ирагъэгъуэт допол­нительнэ егъэджэныгъэм и фIагъым хагъэ- хъуэнущ, зэманыщIэм къигъэув щыты­кIэхэм декIуу, инфраструктурэр нэщIыса ящIынущ.

ИджыкIэ Къэрэшей-Черкесым деж унэтIыныгъихым ятегъэпсыхьа оборудо­вэнэщIэ зыIэрагъыхьэ. Апхуэдэу, егъэджэ- ныгъэм къыдэкIуэу сабийхэр зыхуагъэ- сэну лъэныкъуэхэм ящыщщ естественно- щIэныгъэ, техническэ, социально-педагогикэ, художественнэ, турист-краевед, физкультурэ-спорт лъэныкъуэхэр.

Урысейм зэманыщIэм и егъэджэныгъэ системэм а дополнительнэ егъэджэныгъэр и зы Iыхьэ нэхъыщхьэщ. Ар сабийхэм ягъуэтын хуейщ. Ауэ ар хуабжьу хуэны­къуэщ къэралым къыбгъэдэкI гулъытэ, дэIэпыкъуныгъэ. Сабийм бгъэдэлъ щIэ­ныгъэм, гъэсэныгъэм хэгъэхъуэным имы- закъуэу, цIыху щхьэхуэу зегъэужьынми егугъупхъэщ.

2024 гъэ нэгъунэ, дополнительнэ егъэ- джэныгъэмкIэ къызэщIрагъэубыдэн я мурадщ зи ныбжьыр илъэси 5-м щыщIэ- дзауэ 18-м нэс сабийхэм я процент 80-р.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.