ЕджапIэщIэхэр ухуэным, зэгъэзэхуэжыным

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 13-м УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев Дмитрий Владикавказ къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.

ЗэIущIэр теухуауэ щытащ СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм еджапIэхэр зэрыщаухуэм.

Медведев Дмитрий къытеувыIащ хэгъуэгум сабий куэд къызэрыщыхъум, ар къыхалъытэкIэрэ, еджапIэхэр зэрахуримыкъум, абы папщIэ Iэмал зэхуэмыдэхэр къэгъэсэбэпын зэрыхуейм. Къытепсэлъыхьащ еджапIэхэр зы сменэкIэ лажьэу ягъэпсыным, нэгъуэщI упщIэхэми.

— СКФО хэгъуэгум сабий куэд къыщохъу, щIалэгъуалэр щыкуэдщ, абы къыхэкIкIэ, социальнэ инфраструк-турэр абыхэм ятеухуауэ гъэпсауэ щытыпхъэщ, псом хуэмыдэу егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ, — жиIащ Медведев Дмитрий.

УФ-м и премьер-министрым къыхигъэщащ щIэныгъэфI зэгъэгъуэтыным дэнэ дежи мыхьэнэ зэрыщиIэм, псом хуэмыдэу, Кавказ щIыналъэмкIэ.

— ДяпэкIэ я лэжьыгъэкIэ, IэщIагъэкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьэным лъабжьэ хуэхъунур зэрагъэгъуэт щIэныгъэращ, егъэ-джэныгъэ Iуэхур зэрефIакIуэращ. Дэтхэнэ цIыхум и гъащIэм дежи щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ. Абы къы-хэкIкIэ, бюджетым мылъку къыхэгъэкIыпхъэщ Ищхъэрэ Кавказым еджапIэщIэхэр щыухуэным, жьы хъуахэр зэгъэзэхуэжыным хуэгъэзауэ.

НобэкIэ ди къэралым еджакIуэу исым и епщIанэ Iыхьэр, сабий зы мелуанрэ мин 200-рэ,  мы хэгъуэгум щопсэу, ауэ еджапIэу итыр зэрыхъур 3 260-рэщ, — къыхигъэщащ Медведев Дмитрий.

Премьер-министрым къилъытащ апхуэдиз сабийр еджапIэхэм зэ кIуэгъуэу зэрыщIэмыхуэнур.

— Мы гъэм сменищ лэжьэкIэм тету еджапIэ 61-рэ мэлажьэ,  ещанэ сменэкIэ сабий мини 7 еджащ. А бжыгъэр гуапэкъым — жиIащ Медведевым.

ЗэIущIэм хэтахэм ягу къигъэкIыжащ Ищхъэрэ Кавказым иужьрей илъэсхэм еджапIэ 60-м щIигъу зэрыщаухуар, абыи сабий мин 35-м щIигъу къызэрызэщIаубыдар.

Урысей Федерацэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Васильевэ Ольгэ Ищхъэрэ Кавказым ит республикэхэм я Iэтащхьэхэр къыхуриджащ еджапIэщIэхэр ухуэныр я нэIэм щIагъэтыну, икIи гъэ къа-кIуэ фокIадэм (сентябрым) и 1-м ехъулIэу къызэIуахын, лэжьэн щIадзэн хуейуэ игъэуващ.

Темрезов Рэшид къэпсалъэкIэрэ, гулъытэ хуищIащ демографиер зэрефIакIуэм къыдэкIуэу, хэгъуэгум деж еджапIэкIэ зэрызэхуримыкъум. Апхуэдэ лъэпощхьэпом Къэрэшей-Черкесыр зэрыщыгъуазэр къыхигъэщащ.

— Иужьрей илъэс зыбжанэм Къэрэшей-Черкесым щыдыухуащ, щызэдгъэзэхуэжащ еджапIэ 12. Абыхэм ящыщщ «еджапIэрэ сабий IыгъыпIэрэ зэхэту» Iэмалым тету дыухуа IуэхущIапIитхур. Иджыпстуи еджапIэщIэ ухуэнымкIэ федеральнэ программэм дыхэтщ. 2025 гъэм нэгъунэ еджапIэ 23-рэ хэгъуэгум щыдыухуэн, щызэдгъэзэхуэжын ди мурадщ. Ауэ иджы зы сменэкIэ еджапIэр лажьэу ягъэпсыну ягъэува къалэнхэр къыхэтлъытэкIэрэ, мы упщIэм нэхъ куууэ дыбгъэдыхьэпхъэщ, ину къызэщIэдыубыдапхъэщ. УФ-м и премьер-министр Медведев Дмитрий къызэрыхигъэщауэ, СКФО хэгъуэгум деж мы упщIэр зэфIэтхын, лъэпощхьэпор IудгъэкIуэтын папщIэ, абы хуэунэтIауэ мылъку щыIэм нэмыщI дылъыхъуэн хуейщ, — жиIащ ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм.

 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Тхыгъэ

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.