Дывохъуэхъу къихьэну 2018 ИлъэсыщIэмкIэ!

ЩIыхь зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!

Къэрэшей – Черкесым щыпсэухэ!

ИлъэсыщIэр — нэхугъэкIэ, гуапагъэкIэ гъэнщIа унагъуэ махуэщIщ. Ар къыдогъыхьэ гукъыдэж диIэу ди унагъуэхэм дахэсу, фIым дыщыгугъыу.

ДгъэкIуатэ илъэсыжьым къытхуихьа къэхъугъэ куэд республикэм и тхыдэм игъащIэкIи ихуэнущ. Япэрауэ, Урысейм къыгуэпх мыхъуну епха ди республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъуар махуэщI инкIэ дгъэлъэпIащ. Ди гуфIэгъуэр щаIэтащ къэралым и къалащхьэм, ди хэгъуэгум щекIуэкIа махуэщIым къытхуеблэгъащ хьэщIэ лъапIэхэр.

Республикэм щыпсэу дэтхэнэми фIыщIэ ин худощI и гуащIэм, и хэку цIыкIум зэрыхуэщыпкъэм, хэгъуэгум зиужьыным хуищI хэлъхьэныгъэм папщIэ. Мы илъэсым куэд тхузэфIэкIащ ди хэгъуэгум и социально-экономикэ зэпIэзэрытыныгъэр зэтеIыгъэнымкIэ. Къару ин хэтлъхьащ УФ-м и Президентым и «накъыгъэ» Унафэхэр, фIагъ лъагэ къызыпыкI проектхэр ди хэгъуэгум щыгъэзэщIэным. Инвестицэ, туризм я лъэныкъуэкIэ республикэм бгъэдэлъ лъэкIыныгъэфIхэр сэтей тщIащ, ехъулIэныгъэфIхэр диIэщ мэкъумэш хъызмэтымкIи, промышленнэ производствэхэм зэрызаужьымкIи. Хэгъуэгум гъунэжу къыщызэIутхащ еджапIэщIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр, щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ Унэхэр. ЕдгъэфIэкIуащ гъуэгу отраслыр, паркхэр, пщIантIэхэр. Ди фIэщ мэхъу къихьэну илъэсыщIэм ди къарухэр зы тщIыуэ нэхъри дефIэкIуэным дызэрыхуэлIэжьэнур, иджыри текIуэныгъэ куэдым, бжьыпэр убыдыным дызэригъэгуфIэнур. Илъэс къихьэнум мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэр — УФ-м и Президентыр хэхыныр, къэралым щыпсэухэм къытпэщытщ. Дыхуейщ а Iуэхум жэуаплыгъэ фхьыуэ ди хэгъуэгум щыпсэухэр фыбгъэдыхьэну, ди къэралым, республикэм ифI къызыхэкIыным фыхущIэкъуну. ИлъэсыщIэ къихьэнур дэтхэнэми насыпкIэ гъэн- щIауэ къыфхущIигъэкI! ЕхъулIэныгъэ, унагъуэ зэIузэпэщыныгъэ фыщимыгъащIэкIэ! Къэрэшей-Черкесым бгъэдэлъ фIыгъуэу хъуар евгъэфIакIуэу, узыншагъэ быдэ фиIэу, мамырыгъэр, гуапагъэр, зэгурыIуэныгъэр къывдекIуэкIыу фигъэпсэу!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ

ИВАНОВ Александр, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ

УЭЗ Аслъэн, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ

№106 30,12,2017

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.