Дыкъэзыухъуреихь дунейр

Конституцэ

Дыкъэзыухъуреихь дунейр

Урысей Федерацэм и Конституцэм и 114-нэ статьям деж, Урысейм и Правительствэм и къалэнхэм— «…дыкъэзыухъуреихь дунейм и щытыкIэр езыгъэкIакIуэ щытыкIэхэр гъэмэщIэным, къэралым и дуней, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр, беягъыр хъумэным, жылагъуэм псэущхьэхэр ихъумэным, фIыуэ илъагъуным хуэунэтIа Iэмалхэр зехьэн»—жыхуиIэм щIыгъужыпхъэу къыхалъхьащ. Апхуэдэщ: «…цIыхухэм щIыуэпс щэнхабзэ, щIэныгъэ яхэлъынымкIэ лэжьыгъэм зегъэужьын, абы щхьэпэну щытыкIэхэр къызэгъэпэщын», «дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ УФ-м зы социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ къэрал политикэ къыщызэгъэпэщын».

ЩIыуэпсым, дыкъэзыухъуреихь дунейм и зыужьыныгъэм, ефIэкIуэныгъэм ехьэлIауэ Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и мыхьэнэр къыгурыIуэкIэрэ, профессор, КъЧР-м щыIэ «Русское географическое общество»-м и тхьэмадэ, КъЧГУ-м  щIыуэпсымкIэ кафедрэм и унафэщI Онищенко Вячеслав жеIэ:

—СызэрегупсысымкIэ, щIыуэпсыр, дыкъэзыухъуреихь дунейр хъума хъуным хуэунэтIауэ конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэр, уеблэмэ, революцэшхуэ хъунущ, фIы я лъэныкъуэкIэ.  Псэущхьэхэр,щIыуэпсыр, дунейр хъумэныр, щIыуэпс щIэнхабзэр Конституцэм хабзэкIэ щагъэбыдэмэ, ар узыщыгуфIыкIын Iуэхущ. ЖэуаплыгъэкIэ, ухуейуэ щытмэ, текъузэныгъэрэ ткIиягърэкIэщ  щытхузэфIэкIынур жылагъуэм псэущхьэхэм, щIыуэпсым щысхьыныгъэ хущытыкIэ хуаIэныр. Ди къэралым и щIыуэпс щытыкIэр иджыкIэ зэрымызэпIэзэрыт дыдэми дегупсысыпхъэщ.

Согугъэ, хабзэкIэ къагъэщIыну конституцэ щытыкIэхэм лэжьыгъэ кIуэрабгъуи ягъуэтыну.  Абыхэм къапэкIуэнур, хэгъуэгухэм ягъуэтыну хабзэ хуитыныгъэхэр икIэщIыпIэкIэ тлъагъуну сыхуейщ.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.