ЧемпионитIыр ягъэлъэпIащ

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 29-м Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм пшыхь дахэ щекIуэкIащ. Ар хуэгъэзауэ щытащ махуэ зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ Босниерэ Герцеговинэрэ къэралым и къалащхьэ Сараево къалэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ Европэм пашагъэр щызыубыда, чемпионыцIэр къэзылъэща Шыбзыхъуэ Алийрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэ гъэлъэпIэным.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Европэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ пашагъэр щыубыдынымкIэ зэпеуэм Урысейм и командэ къыхэхам япэ увыпIэр къыщилъэщащ, очко 89-рэ къихькIэрэ. ЕтIуанэ хъуащ Азербайджан къэралым и командэ къыхэхар. Ещанэ увыпIэр Тырку къэралым и спортсменхэм зыIэрагъэхьащ. ЩIыхь ин къэзылъэща спортсменхэм ятеухуауэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щызэхаша пшыхьым къеблэгъащ УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Арэшыкъуэ РэIуф, Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ Къардэн СулътIан, КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Аджыр Мурат, УФ-м, КъЧР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэхэр, Дунейпсо утыкум ита спортсмен цIэрыIуэхэр, хьэщIэхэр. Европей щыгум текIуэныгъэ инкIэ къыхэща спортсменхэм захуигъазэкIэрэ, Къардэн СулътIан хъуэхъу Фигу къэдгъэкIыжынщи, Европэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ пашагъэр щыубыдынымкIэ зэпеуэм Урысейм и командэ къыхэхам япэ увыпIэр къыщилъэщащ, очко 89-рэ къихькIэрэ. ЕтIуанэ хъуащ Азербайджан къэралым и командэ къыхэхар. Ещанэ увыпIэр Тырку къэралым и спортсменхэм зыIэрагъэхьащ. ЩIыхь ин къэзылъэща спортсменхэм ятеухуауэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щызэхаша пшыхьым къеблэгъащ УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Арэшыкъуэ РэIуф, Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ Къардэн СулътIан, КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Аджыр Мурат, УФ-м, КъЧР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэхэр, Дунейпсо утыкум ита спортсмен цIэрыIуэхэр, хьэщIэхэр. Европей щыгум текIуэныгъэ инкIэ къыхэща спортсменхэм захуигъазэкIэрэ, Къардэн СулътIан хъуэхъу Фигу къэдгъэкIыжынщи, Европэм Iэхуитлъэхуит бэнэкIэмкIэ пашагъэр щыубыдынымкIэ зэпеуэм Урысейм и командэ къыхэхам япэ увыпIэр къыщилъэщащ, очко 89-рэ къихькIэрэ. ЕтIуанэ хъуащ Азербайджан къэралым и командэ къыхэхар. Ещанэ увыпIэр Тырку къэралым и спортсменхэм зыIэрагъэхьащ. ЩIыхь ин къэзылъэща спортсменхэм ятеухуауэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щызэхаша пшыхьым къеблэгъащ УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Арэшыкъуэ РэIуф, Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ Къардэн СулътIан, КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министрым и къуэдзэ Аджыр Мурат, УФ-м, КъЧР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэхэр, Дунейпсо утыкум ита спортсмен цIэрыIуэхэр, хьэщIэхэр. Европей щыгум текIуэныгъэ инкIэ къыхэща спортсменхэм захуигъазэкIэрэ, Къардэн СулътIан хъуэхъу къикIа бэнакIуэхэм бжыгъэр 10:0-у Исмэхьил бжьыпэр яфIиубыдащ. Ди хэкуэгъу спортсменым зэхэту очко 52-рэ къилъэщащ. Европэм пашагъэр къыщыхьыным хуэгъэза зэпеуэм хэта, ди къэралым и командэ къыхэхам и гъэсакIуэ нэхъыжь Тембот Анзор къызэрыхигъэщамкIэ, ди лъэпкъэгъу бэнакIуитIыр псом хуэмыдэу IэпщIэлъапщIагъ ин яхэлъу утыкум итащ. «Ди командэм хэта бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм фIыуэ зыкъыщагъэлъэгъуащ Европэм пашагъэр къыщыхьыным хуэгъэзауэ дызыхэта спорт зэхьэзэхуэм. Ауэ, псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сызыхуейр Iуэху зэхэщIыкI ин ябгъэдэлъу утыкум ита Шыбзыхъуэ Алийрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэщ. Ахэр мы зэпеуэм къызэрекIуэлIар, я къару и лъэныкъуэкIэ зыкъызэрызэкъуа хар телъыджэщ, нэрылъагъуу адрей ди бэнакIуэхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ лъэрыхьу я зэпэщIэтыныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ. ПщIэ ин зиIэ, Европэм пашагъэр щыубыдыным хуэгъэза зэпеуэм деж узыфIэмыкIыжыну къэкIуэныфI зиIэу, IэпщIэлъапщIагъ ин зыхэлъ бэнакIуэу Шыбзыхъуэми, Нырми зыкъыщагъэлъэгъуащ», — УФ-м спорт бэнэкIэхэмкIэ и Федерацэм и официальнэ сайтым деж Тембот Анзор мыпхуэдэ и псалъэхэр къратхащ. Адыгэ-Хьэблэ къуажэм Iэтауэ щекIуэкIа, хъуэхъу гуапэхэр здыжаIа пшыхьымкIэ къэдгъэзэжынщи, чемпионхэм папщIэ мы махуэм уэрэджыIэхэм, къэфакIуэхэм концерт гъэщIэгъуэн утыкум кърахьащ. Апхуэдэ гулъытэмкIи спортсменхэр ягъэгуфIащ, яIэтащ, ягъэгушхуащ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

еджэн

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.