Архив рубрики: Тхыгъэхэр / статьи

Зи IитIыр хущхъуэ

 Ди къэралым 1990 гъэхэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэр зэхэзмыщIа ныбжь зиIэхэм яхэту къыщIэкIынкъым. Зыгуэрхэм а пIалъэм я гъащIэр иригъэкIэкIуауэ, нэгъуэщIхэмкIи ар унэтIыныгъэщIэхэм я щIэдзапIэ хъуауэ зэрыщытыр зэманым къыхощыж.

Ботэщей къуажэм щыщ Брат МэчрэIил дежкIэ къапщтэмэ, илъэс 39-рэ хъуауэ зыпыщIа IэщIагъэм— шытIакIуэм (массажист) а зэманхэращ  и гупэр щыхуигъэзар. Езыр зыхуеджари медицинэрат. Черкесск къалэм дэт медицинэ училищэр фельдшер IэщIагъэр иIэу къиухат.

Япэ щIыкIэ Хьэбэз дэт сымаджэщым лэжьэн щыщIидзащ. Ауэ абы куэдри зыщимыIэжьэу, дзэм къулыкъу щищIэну дашащ. Къигъэзэжа нэужь, областной сымаджэщым и травпунктым щылэжьащ, ЖБИ-м и  медпунктым фельдшеру щыIащ.

Къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр къыщежьэм, зэ щхьэкIэ зыхуеджа IэщIагъэр IэщIыб ищIыну хуежьат. ЛэжьапIэншэ хъуар куэдт, улахуэ ятынри зэпыуат…

Ауэ, а зэманым Черкесск къалэм дэт медсанчастым и дохутыр нэхъыщхьэ Зинаидэ Андреевнэ   МэчрэIил Iэпкълъэпкъ шытIэным зыхуигъасэу абы ирилэжьэну зыкъыщыхуигъазэм,  куэдрэ мыгупсысэу, ЕсэнтIыгу кIуэурэ хуеджэжащ. Медицинэ щIэныгъэр иIэххэти, псынщIэ дыдэу Iуэхум хэзэгъащ. КIуэ пэтми ар фIэгъэщIэгъуэну, нэхъри дихьэхыу, цIыхум и узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ а Iуэхум мыхьэнэ зэрыхэлъыр нэрылъагъу щыхъурэ къогъуэгурыкIуэ.

МэчрэIил зэрылэжьа илъэс бжыгъэм къриубыдэу игъэхъужахэм я фIыщIэ мащIэкъым къыIэрыхьар. АтIэ, Iэпкълъэпкъ шытIэкIэм и щэхухэм щыгъуазэ хуэхъуащ, сымаджэ  куэдым гупсэхугъуэ къахуихьащ.

—ЩыIэщ узыфэ куэд, хущхъуэкIэ пхуэмыгъэхъужыну. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, гупцIэналъэм (мышцэм) и удэрабжьэр (спазмыр)  хущхъуэкIэ птхутехынукъым. Ар IэкIэщ зэрыпхузэфIэкIынур. Хондроз  зэмылIэужьыгъуэ зиIэхэм, неозит, неврит, фэбжь гуэрэ зыгъуэтауэ и Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэр къыдэмыбзыж щыхъум деж, узэрыпэлъэщыну щыIэр Iэпкълъэпкъ шытIэныгъэращ.

ЦIыхум и Iэпкълъэпкъыр зэрызэхэлъыр гъэщIэгъуэн дыдэщ. Ар ебгъэщхьыфынущ нэщIыса машинэм. Дэтхэнэми иIэщ Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэм епхыжа щIыпIэ щхьэхуэхэр. Епхауэ щытынкIэ мэхъу ар щхьэм, гум, кIуэцIым иIэ пкъыгъуэхэм… Къапщтэмэ, цIыхум и лъэгу закъуэм апхуэдэ щIыпIэ мин 35-м, Iэгум – мин 25-м, тхьэкIумэм – мин 15, напэм 750-рэ, щхьэфэм 800-м нэс иIэщ. Iэпкълъэпкъыр щыпшытIэм дежи а щIыпIэхэр пцIыхуу ахэр щыпшытIэкIэ, а мыузыншэ пкъыгъуэри егъэхъужыф,— жеIэ IэщIагъэлIым.

МэчрэIил нобэ медсанчатым хэт лечебно-реабилитацэ купсэм ищхьэ квалификацэ зиIэ и шытакIуэщ.  Зы махуэм абы и Iэхэм я IэкIуэлъэкIуагъыр  цIыху  20-30-м  зыхащIэ. Дауи, ар Iуэху тыншу пхужыIэнукъым, уи къарур апхуэдиз цIыхум щепхьэлIэкIэ. Ауэ, езы IэщIагъэлIым зыкъыуигъащIэкъым, «Дауэ мыхьэлъэми, цIыхум ущхьэпауэ, и гум жьы дэбгъэкIауэ щыплъагъукIэ, абы гухэхъуэгуэ гуэр къыпхелъхьэ» жи нэмысыфIэу.

IэщIагъэлIым гу лъыдегъатэ, Iэпкълъэпкъ шытIэныгъэм цIыхум и узыншагъэмкIэ сэбэпу къихьым хуэдэкъабзэу, абы зэранышхуэ къыщихьи зэрыщыIэр. Узыфэ куэд щыIэщ, ар щIыпщI мыхъуни. Абы папщIэ, дохутырхэмрэ шытIакIуэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр быдэу щытын хуейщ. ЗэманыщIэм цIыхум и дагъуэр къэхутэнымкIэ оборудовэнэщIэхэмкIэ ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэри къэгъэсэбэпыхъэщ. Мэчрэил, и гуащIэдэкI лъэжьыгъэм щигъуэта гъэунэхуныгъэхэм и фIыгъэкIэ, цIыху къыхуэкIуам и щытыкIэмкIэ, зэретIысэхымкIэ, зызэриIыгъымкIэ,  абы къеныкъуэкъур  занщIэу къыщыгурыIуэ щыIэщ.

—Дэ, япэм дызыхурагъаджэу щытар, симптом иIэхэмкIэ, IэхъуамбэкIэ къэпхытэурэ цIыхум и лажьэр къэпцIыхуфынращ. Иджы абы къыхыхьащ оборуновэнэфIхэри. Арами, дохутырм цIыхур къыщыпхуигъакIуэм деж, хуэпшытIэнымрэ зэрыхуэпшытIэнымрэ иту, занщIэу, нэ уфIынцIакIэ абы и Iэпкълъэпкъыр шытIэным упэрыувэкъым. Дохутырым къитхам, снимокым, анализхэм къигъэлъэгъуам уоплъри, итIанэ уэ IэпэкIэ къыбохутэ лажьэ зиIэр. Нэхъ хуэсакъыурэ япэ махуэр къыщIыбодзэри,  спазмыр техын щIыбодзэ. Угузавэу къаруушхуэ епхьэлIэу шытIэн щIэбдзэныр Iэмал зимыIэщ. Чырбыж зэтелъыр зэрызэтехыжыр ищхьэмкIэ къыщхьэщытхыурэщ, мыхъумэ ищIагъым депхъуэкъым. Апхуэдэ къабзэу, нэхъ мащIэмкIэ къыщIэбдзэу , нэхъ куум ухуэкIуэурэ убгъэдыхьэн хуейщ Iуэхум. ЦIыхум ар зэрызэхищIэм укIэлъыплъурэ,—дыхегъэгъуазэ Братым Iэпкълъэпкъ шытIэным и щэхухэм.

Мы зэманым, щхьэ закъуэу лажьэ, Iэпкъ лъэпкъ шытIэнымкIэ медицинэ щIэныгъэм хулъэмыкI псор езыгъэгъуэтыну къэзыгъэгугъэ рекламэм дэнэкIи ущрехьэлIэ. Псом хуэмыдэу ар щыкуэдщ социальнэ зэпыщIэныгъэхэм. Зы сыхьэткIэ, сыхьэтрэ ныкъуэкIэрэ укъагъэщIэрэщIэжыну укъагъэгугъэри, уи фIэщыпэ ящI.  Ауэ, аIуэхум  маркетинг кIуэрабгъухэр нэхъыбэу щыболъагъу.

—Пэжщ, щыIэщ, грыжэр позвоночникым дэзгъэпкIэжыну жызыIэхэр, е езы позвоночникыр и щIыпIэм сантимерткIэ, къипкIауэ жызыIэхэр… Грыжэр, позвночникхэм яку дэлъ хрящращ. Ар дэбгъэпкIэжынкIэ Iэмал иIэкъым. Е  тхы къыдэпкIар нокIуэ жэуэ дэбнъэпкIэжыфу аракъым. Ар яхуэмыщIэну Iуэхущ. ИтIанэ, сыхьэт мынэхъ мащIэу пшытIэм нэхъ сэбэпышхуэ хэлъу къыбжаIэнущ. Ари пэжым щыщкъым. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, уи Iэр дакъикъэ 15 хуэдизкIэ пIуэта нэужь, абы и рецепторхэм зызэхуещIри, адэкIэ епщIэ лъэпкъ зэхищIэжкъым, ухуейуэ щытмэ,— жеIэ Мэчрэил.

Поликлиникэхэм Iэпкълъэпкъ шытIэным мащIэ дыдэ зэман зэрырагъэхьым ехьэлIауэ, IэщIагъэлIым жиIащ, Iэпкълъэпкъым и щIыпIэ пщIым елъытауэ, ахэр зэрыпщI зэманыр зэрызэщхьэщыкIыр.  Хондроз лIуэжьыгъуэхэр дакъикъэи 10-15-щ  зэращIыр. Ныбэм колит щиIэкIэ, нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэхэр иIэмэ  абы дакъикъитI къудейщ зэрыпшытIэ хъунур. Бгъэгурамэ —  дакъикъэ 30-40 ехь.

Зы зэманкIэ, Мэчрэил и лэжьапIэм деж езым фIэгъэщIэгъуэну тхылъ зэригъакIуэу щытащ. Абы иритхэт зэIэзэну къэкIуа цIыхум и дуней тетыкIэр, зыгъэгумэщI щытыкIэр, и теплъэр, и узыр къыздежьэнкIэ хъуну щытыкIэхэр. Хэт грыжэ иIэми, протрузие, нэгъуэщI ныкъусэныгъэхэр  игъэбелджылыт. НтIэ, езым и щIэплъыкIыгъэхэм къызэригъэлъагъуэмкIэ нэхъыбэм цIыхум и тхым зэраныгъэ къыхуэзыхьыр щысрей лэжьыгъэм зэрыпэрытымрэ Iэпкълъэпкъ шытIэнымкIэ псом нэхърэ «нэхъ Iущу» зыкъэзылъытэж дохутытырхэм я Iэзэгъуэмрэщ.

Брат Мэчрэил и лэжьыгъэм  махуэ псом емызэшу къыпхутепсэлъыхьыфынущ. Ар къыздопслъэм уэ уи Iэпкълъэпкъым и дагъуэхэми гу лъыуигъатэу, узэлэжьыбгъэхэри къыхигъэщыжу.

Ауэ, нэгъуэщI зы лъэныкъуэ гъэщIэгъуэнкIи къыхэбгъэщ хъунущ мы IэщIагъэлIыр. Ар, хущхъуэкIэ къэбгъэсэбэп хъу къэкIыгъэхэр зэриджращ.

ЖыпIэнурамэ, а Iуэхум лъабжьэ хуэхъуащ и адэшхуэ Лаурэ абы и къуэш адыгэ IэзакIуэу, къупщхьэ щIыжынымкIэ жылэм щыцIэрыIуэу щыта Брат Машэрэ деж.

—УдзхэмкIэ хущхъуэхэр зэхэслъхьэу, абыкIэ жылагъуэм сыщыIэзакIуэ схъуну схэту аракъым. Ар сэ сфIэгъэщIэгъуэн Iуэхугъуэу ар къудейщ. ИкIи хущхъуэ зэхэслъхьамэ, ар си щхьэм, е си Iыхьлыхэм, си ныбжьэгъухэм есхьэлIэнкIэ мэхъу.  СхуэмыщIэжыххэри, хущхъуэ зэхэслъэу, ар сщэнращ. Апхуэдэ хьэлыр схэлъыххэкъым. Си сабиигъуэм си адэшхуэмрэ, си адэшхуэм и къуэшымрэ ядэслъэгъуар, иужькIэ сэ балигъ сщыхъуам хуэм-хуэмурэ сфIэгъэщIэгъуэну зыхэзгъэгъуазэурэ сыкъогъуэгурыкIуэ.  Адыгэхэм къэкIыгъэ куэд яIэу щытащ уз зэхуэмыдэхэр ирагъэхъужу. Ахэр куэду зэщхьэщокI. Адыгэхэм къагъэсэбэп закъуэм имызакъуэу, китай, хьэрып медицинэри сфIэгъэщIэгъуэнщ. Абыхэми удз зэмылъэIужьыгъуэ куэд къагъэсэбэп,—жеIэ Мэчрэил.

Удзхэм хущхъуэ къахэхыныр Мэчрэил и зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм зыдихьэх Iуэхугъуэщ. Удзхэр къихутэныр, абы хэлъ пкъыгъуэхэр интернет зэпыщIэныгъэм, тхылъхэм къарех, лъэпкъым и нэхъыжьхэм жаIэжхэмкIэ къегъуэт.

—Адыгэхэм хуабжьу къагъэсэбэпу щытащ удзым къыхах хущхъуэхэр.

Си адэшхуэм и къуэш Машэ, соцIыхуж, удз лъабжьэ къызигъэхьыну къуажэм ухэкIэ иIэ Iуащхьэм сигъакIуу сызэрыщытар. Апщыгъуэми, а удзыр занщIэу къипчу идэтэкъым, «зы лъабжьэ, е лъабжьитI късхукъуэхи, къысхуэхь» жиIэт. Нэхъыжьхэм жаIэу щытащ «Уэ удзыр пщIэмэ, адрейхэм йомыгъэцIыху» жэуэ. ПцIыхумкIэ адрейхэм удэгуашэмэ, абы зэран къихьу къызэгуруэтэкъым. Абы фIы хэлъщ, псапэкъэ? Ауэ, нэхъ иужьыIуэкIэщ къыщызгурыIуэжащ ар щIыжаIэр. ЦIыху псори а удзхэм хуэсакъыу зэрыщымытыращ жыхуаIэр. Удзыр лъабжьэри игъусэу зы щIыпIэм деж къыщратIыкIкIэ, иужькIэ къэкIыжкъым. Жагъуэ зырыхъущи, иджыпсту удз куэдыр нэхъ мащIэ хъуащ. Япэм здэбгъуэту щыта щIыпIэхэм ущрихьэлIэжкъым,—жеIэ Мэчрэил.

Мэчрэил и зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, автомашинэхэр нэхъ здэмыкIуэ щIыпIэхэм макIуэ, зи зэхэлъыкIэр къицIыхуа удзхэр къигъуэтыну.  Удз къэхьынми, абы елэжьэнми езым и щэхухэр иIэжщ.

— Удзыр къэпщыпыным, ар зепхьэным, къэбгъэсэбэпыным куэд пыщIащ. Удз къэс къызэращыпри, зэрагъэгъури къызэрагъэпэри зэхуэмыдэщ. Къапщтэмэ, адыгэхэм удз гъэгъукIэ Iэмали 5-6 яIэу щытащ: дыгъэм, жьауэм хэлъу, псы тIэкIу тебутхэу… Къыщыпщып зэманри зэхуэдэкъым. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, уэсэпсыр темыкIауэ къэпщып мыхъунухэр хэтщ, абы гъуатэн зэрыщIидзэнум къыхэкIыу.

ИтIанэ, удзыр сытхуэдэ химие зэхылъым нэхъри нэхъ уэущ. Ар къызэрыппэщIэхуэу къэьгъэсэбэп хъунукъым. ПцIыхупхъэщ ар зэрызэхалъхьэ бжыгъэри, зэрыщытын хуейури, зы махуэм зэпхьэлIэну мардэри, армырамэ лей къыуихынкIи мэхъу,—жеIэ Мэчрэил.

Мэчрэил къэкIыгъэхэр джыныр, ахэр къехьэлIэныр, абы елэжьыныгъ фIэгъэщIэгъуэну, зыпэрыт Iуэхугъуэщ. Абы зэхилъхьэ хущхъуэхэр и унагъуэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ деж нэхъыбэу къыздигъэсэбэпыр. ШытIакIуэу щылажьэм дежи езым зэхилъхьа хущхъуэхэр щихуэурэ цIыхум щеIэзэ щыIэщ, медицинэ щIэныгъэмрэ жылагъуэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуа Iэзэгъуэмрэ къызэдэбгъэсэбэпмэ цIыхум и узыншагъэр нэрылъагъуу зэрефIакIуэр наIуэ ищIу.

БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

 

 

 

 

ЩIэныгъэм и гуащэ

ПсэукIэ — Дахэ зи фIэщыгъэцIэ къуажэ щIэращIэм къыщалъхуа пщащэм лъэпкъ зыбжанэ щызыдэпсэу а жылагъуэм и жьы къабзэ къыщIихуащ. Мис абы теухуауэ «Кавказым и цIыху цIэрыIуэхэр» тхылъым итыр: «Бэчыжь Лейла 1929 гъэм накъыгъэм и 29-м Къэрэшей — Черкессым хыхьэ Клычевский къуажэм (иджы — ПсэукIэ Дахэ) дунейм къыщытехьащ. И адэ — анэхэу Iэбубэчыррэ Хъаджэтрэ колхозым щылажьэт. Лейла и адэр еджати, щIэх — щIэхыурэ сабийхэр Пушкин хуэдэ усакIуэхэм я тхыгъэхэм щIигъэдэIукIт. Арауэ къыщIэкIынщ зэрыцIыкIурэ Лейла Ленинград (иджы — Бытырбыху) щеджэным ехъуапсэурэ къыщIыдэкIуэтеяр.

1950 гъэм курыт еджапIэр ехъулIэныгъэ хэлъу къиуха нэужь, Ленинград дэт къэрал университетым филологиемкIэ и факультетым щIэтIысхьащ. А къалэ дыдэращ Лейла щызэригъэцIыхуар Польшэм къикIыу Урысейм еджакIуэ къэкIуа, иужькIэ щхьэгъусэ къыхуэхъуа Нарожник Антони. Еджэн яуха нэужь, унагъуэщIэр япэ щIыкIэ Краков къалэм Iэпхъуащ. А къалэм дунейм къыщытехьащ абыхэм я къуэ Владислав. Иужьым, и адэ — анэр нэхъ къарууншэ щыхъум, Лейла и унагъуэр щIыгъуу Черкесск къэIэпхъуэжащ. Антони Черкесск дэт химзаводым щылэжьащ, езы Лейлэ – Къэрэшей — Черкесым и щIэныгъэ къэхутакIуэ институтым и гуащIэдэкI лэжьыгъэм щыпищащ.

И лэжьыгъэр зэрызэтеува щIыкIэм и гугъу пщIымэ, Лейла нэгъуэщIхэм пхыраша гъуэгу ирикIуэну Iэмал иIакъым. 1964 гъэм абы СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием и Дунейпсо литературэм и институтым «Черкес совет литературэ» зи фIэщыгъэцIэ диссертацэр щыпхигъэкIащ. 1973 гъэм а еджапIэ дыдэм щыпхигъэкIащ и доктор диссертацэр. Ищхъэрэ Кавказым япэ дыдэу щIэныгъэхэм я доктор щыхъуа бзылъхугъэр Бэчыжь Лейлащ.

Сыт щыгъуи чэнджэщ итыну хьэзыру, Бэчыжь Лейла и ужь къиувэ щIэблэм дежкIэ егъэджакIуэ Iущщ. И лэжьыгъэм щыбгъэдэтам, абы и лекцэхэмрэ и докладхэмрэ купщIафIэу, гурыIуэгъуэу, езым ищIэ псори и гъэсэнхэм зэралъигъэIэсынум иужь иту къызэригъэпэщт.

Щхьэхуэу тепсэлъыхьыпхъэщ Лейла щIэныгъэ зэхуэсхэм къызэрагъэпэщ зэIущIэхэм зэрыхэтым. ЗыцIыху псоми жаIэ абы хуэдэу псалъэр утыкум щызыгъэшэрыуэф куэд адыгэ утыкум зэримытыр.

Бэчыжь Лейла щIэныгъэ лэжьыгъэ 200-м щIигъу и Iэдакъэ къыщIэкIащ Ищхъэрэ Кавказымрэ хамэ къэрал щIыпIэ щыпсэу адыгэхэмрэ я литературэм теухуауэ. Абы и тхыгъэ нэхъыфIхэр: «Черкес усакIуэ Гъуэщокъуэ Хъусин», «Черкес совет литературэр зэрызэфIэувамрэ зэрызиужьамрэ», «Нэгъуей литературэм теухуауэ псалъэ зыбжанэ», «ЛIыхъужьхэм ятеухуа IуэрыIуатэм щегъэжьауэ романым нэс», къинэмыщIахэри. Бэчыжь Лейла щIэныгъэлI куэдым къыдагъэкI тхылъхэм хэлэжьыхьащ. Абы и къаруушхуэ ирихьэлIащ «Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я антологие» тхылъым и япэ томым. Бзылъхугъэм гуащIэшхуэ хилъхьащ лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным. Сэкий Мусэрэ Мыжей Михаилрэ я гъусэу Лейлэ къыдигъэкIащ IуэрыIуатэр зэрыхуа тхылъищ. Абы и лэжьыгъэхэр щытрадзащ Мэзкуу, Ленинград, Алма-Ата, Ташкент, Кишинев, Одессэ, Ставрополь, Тбилиси, Улан – Удэ…

Лъэныкъуэ куэдкIэ зызыузэщIа а щIэныгъэрылажьэм и Iэзагъым лъабжьэ хуэхъур лэжьыгъэм щымышынэу зэрыщытращ. Абы хэтыжщ икIуэт зымыщIэ и хьэл зэтеухуари, езыр акъылэгъу зыдэмыхъу гупсысэм щыхьэт техъуэнкIэ Iэмал зэримыIэри.

Лъэпкъ Iуэхум и гугъу пщIымэ, Лейла зэры — Урысейуэ хэкуу зылъытэ цIыхухэр зыпIа лъэхъэнэм ипхъущ. Аращ и щхьэусыгъуэр а бзылъхугъэм лъэпкъ зэпэщIэтыныгъэ жыхуаIэр игу щIытемыхуэм. ЖытIэм и щыхьэту къоув Лейла «ТхакIуэ зэгухьэныгъэхэм я Дунейпсо зэхуэсым и хъыбарегъащIэм» къытрыригъэдза тхыгъэм щыщ пычыгъуэр: «Дэ псори дыкъуаншэщ лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр зэрытхуэмыхъумамкIи, иджы а узыр къуажэ — къуажэкIэ зэрыщыбагъуэмкIи. ХэкIыпIэу диIэр Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я зэхуаку хуабагъымрэ гуапагъымрэ зыщедгъэубгъуу ахэр зэрыдгъэубыдыжынращ».

Гу лъытапхъэщ Лейла тхыгъэ къудейкIэ зи Iэзагъыр къыпхуэмыпщытэн щIэныгъэ лэжьакIуэхэм ящыщу зэрыщытым. И къэухьым и инагъым, ехьэкI — нехьэкI зэрыхэмылъым хохьэж абы тыншу узэрыбгъэдыхьэри. Бэчыжь Лейла и гъащIэ гъуэгур зытхыжа псори зэакъылэгъущ абы бзэ къызыхуимыгъуэтыф цIыху зэрыщымыIэмкIэ. А IуэхугъуитIым Лейла адрейхэм къахегъэщ: бзылъхугъэ хьэлым кърит декIуэкIын Iэзагъымрэ цIыхухъум ещхьу зытригъэпсам зэрытеIэбэмрэ. Гугъущ Лейла и псэр къызэрыщ и нитIым уаIэщIэкIыну. УсакIуэбзэкIэ гъэнщIа абы и бзэ плъыфафIэм дэтхэнэ псалъэри ипIэ щитщ, гу зылъитахэм акъыл хэлъщ, гушыIэр къыдалъхуащ. Утыкум иту зэресам абы къедаIуэм и гулъытэр зыIэщIимыгъэкIыу иригъэсащ. Шэч хэмылъу, абы и псалъэм къару къызэрымыкIуэ щIэлъщ, къедаIуэр и унафэм щIигъэувэфу. Езыр къэзыцIыху закъуэхэракъым Бэчыжь Лейла и щэн зэщIэлыдэм итхьэкъур. ЩIэуэ щIэныгъэм къыхыхьа лъэпкъ литературэджхэми Лейла я щапхъэщ. Зэ IуплъэгъуэкIэ, гупсысэ куу зыбгъэдэлъ, зыхуейр жызыIэф Бэчыжь Лейла текIуэныгъэр яIэщIэмыкIыу гъащIэ гъуэгум ирикIуахэм ящыщ зыуэ къыпфIэщIынкIи хъунщ. Абы пцIы хэмылъми, дунейр къедэхащIэ зэпытуи нобэм къэсакъым ди Сэтэней — гуащэр. Пасэу и щхьэгъусэр фIэкIуэдащ, иужькIэ зэшэзэпIэу и къуэ закъуэри дунейм ехыжащ. Бэшэчу, и губзыгъагъэр и Iэпэгъуу къыхэкIащ ар а гугъуехьхэм. Ауэ Лейла и гум щигъэпщкIум и щыхьэтщ и тхыгъэхэм яхуищIа фIэщыгъэцIэхэр: «Си къуэ закъуэ Владислав и фэеплъу», «Литературэмрэ зэманымрэ».

Бэчыжь Лейла и гуащIэм и хьэтыр къэралми илъэгъуащ. Абы къыхуагъэфэщащ «Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм» и орденыр, «Хэкум хуищIам папщIэ» орденым и медалыр, «И гуащIэдэкIым и щIыхькIэ», «Щэмил илъэс 200 зэрырикъуам папщIэ», «Урысейр илъэс 450-рэ щрикъум ирихьэлIэу» медалхэр. Хэхэс адыгэхэм я щэнхабзэм хуищIа пщIэм кърикIуащ абы къыхуагъэфэща Къандур Иззэт и цIэр зезыхьэ саугъэтри. Бэчыжь Лейла и тхэкIэми, егъэджэкIэми, жылагъуэ Iуэхухэми лъабжьэ яхуэхъур абы и IэщIагъэри, и хэкури, лэжьыгъэри, щIалэгъуалэри фIыуэ зэрилъагъуращ. Пасэрейхэм шэху уэздыгъэм хужаIа псалъэр йокIу абы и псэукIэм: «НэгъуэщIхэм нэху естыху си гъащIэм хощI».

Зыгъэхьэзырар

АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

 

Франджым и ЛIыхъужь Хъэгъундокъуэ Елмэсхъан

Урысей къэралым и ге­нерал Хьэгъундокъуэ Едыдж (Николай Константинович) ипхъу Елмэсхъан: право­славнэ динымкIэ — Галя, католическэмкIэ — Ирен, дуней псом къыщацIыху, Франдж къэралым и лIыхъужь адыгэ бзылъхугъэщ.

Елмэсхъан Урысейм и къалащхьэ Бытырбыху 1898 гъэм къыщалъхуащ. Едыджрэ и щхьэгъусэ Елизаветэрэ быний — пщащитхурэ щIа­лищрэ зэдапIащ. Ахэр: Нинэ, Галя, Артемие, Александрэ, Тамарэ, Константин (Едыдж), Жорж (Адэмей), Исмэхьил сымэщ.

Хьэгъундокъуэм и бын­хэм я Хэкур фIыуэ ялъагъуу, сыт хуэдэ гугъуехь къате­мыгуплIами, Урысей къэралым гукIи псэкIи хуэщыпкъэу игъэсэн хузэфIэкIащ. Ауэ и хъыджэбз Елмэсхъан езы Едыдж хуэдэу акъыл жан, псэхугъуэншэу щыпкъагъэм, пэжыгъэм щIэбэн цIыху хъуащ.

Япэ Дунейпсо зауэм и зэманым Едыдж къулыкъум къыхэкIыжу (Псыхуабэ) Пятигорск псэупIэкIэ къыщигъэзэжам, Елмэсхъан а къалэм дэт сымаджэщым дохутыру Iухьащ. Сымаджэщым деж нэхъыбэу зэIэзэр зауэм фэбжь хэзыха зауэлIхэрат. Елмэсхъан абдежым нэIуасэ къыхуохъу зи щхьэм фэбжь хьэлъэ техуа, урыс уэркъ лъэпкъ иным къыхэкIа Баженов Николай. Елмэсхъан а офицер хахуэр къызэфIэгъэувэжыным и акъыли, и гуащIи щымысхьу ирихьэлIащ. Николай нэхъ зиужьыжауэ Бытырбыху щигъэзэжым, Елмэсхъан щхьэгъусэу здищтэри, а къалэм дежи я нэчыхь щрагъэтхащ.

Урысейм революцэм и зэрыхьзэрийр къыщыхъейм, Баженовым и унагъуэр къуэш зэрыукI зауэм нэхъ щихъумэ и гугъэу, КъуэкIыпIэ жыжьэм Iэпхъуэжащ. Елмэсхъан а лъэхъэнэм къыхуэхъуащ щIалэ цIыкIу, ауэ и адэ Николай и къуэпскIэ зы­щыгугъ и сабий пажэм гу щихуэн хущIэмыхьэу, дунейм ехыжащ. ЩIалэ цIыкIум и адэм и фэеплъу Николай фIащащ.

Франдж къэралым Iэпхъуэжа нэужь Елмэсхъан етIуанэ унагъуэ ихьэжащ. Ар щхьэгъусэ хуэхъуащ граф Ла- дислэ де Люар. Абдеж ка­толическэ члисэм и унафэкIэ, Елмэсхъан Ирену ятхыжащ. И щхьэгъусэ Ладислэ маркиз де Люар и къуэт, абы къыхэкIкIэ и къуэм и щхьэгъусэри католикыу щытын хуейт. Елмэсхъан сыт хуэдэ дин кърамыгъэщтами, къы- зыхэкIа лъэпкъыр зы махуи игу иригъэхуакъым, икIи хэт къемыупщIми, зэрыадыгэр яжриIэт.

ЕтIуанэ Дунейпсо зауэр къыщыхъейм, Елмэсхъан къызэригъэпэщащ къра- шэкI сымаджэщхэр. Япэ щIыкIэ Тунисым, иужькIэ Италием, Франджым щы­лэжьащ. Германием Франдж къэралыр къищта нэужь, Елмэсхъан генерал де-Голь къызэтригъэна езанэ дзэм хыхьащ. Абдеж кърашэкI сымаджэщ машинэ тIощIым щIигъу зэригъэпэщащ адыгэ бзылъхугъэ дохутыр еры­щым. Ар щылэжьащ Марокко, Тунис, нэмыцэ генерал Ромель пэщIэта дзэхэм ядэIэпыкъуу.

1944 гъэм графиня де Люар шууейхэм я езанэ хамэ къэрал полкым и бри­гадирхэм я унафэщI хъуащ. Франджыдзэм нэмыцэхэр я щIыналъэм щрахужам, дзэм япэ иту лъэмыжым зэпрыкIахэм я пашащ Елмэсхъан. Абы къигъэлъэгъуа гуеягъыр зылъэгъуа Маршал Жуен къыжриIауэ щытащ: «Ирен, мы уэ зепхьэ Iуэхухэр цIыхухъущ зэфIэ­зыхын хуейр, солъэIу уи жьэгу екIуэлIэжи гупсэхуу псэу!» жэуэ.

Елмэсхъан дзэпщышхуэм мэскъалкIэ хуимыкIуэту жэуап иритыжащ: «Сэ уэ сыуисэлэткъым унафэ къысхуэпщIыну, уи Iуэху хэлъкъым сэ зэфIэсхынуми, сыкъыздэхутэнуми, сэ къыстебгъэкIуадэ гуащIэмрэ, неймрэ бийм тебгъэкIуадэмэ, куэдкIэ нэхъыфIщ»…

Елмэсхъан и щIалэ Николай США-м и генерал Кларк и адъютанту зауэм хэтащ, ауэ щIалэ дыдэу капитан нагъыщэр иIэу дунейм ехыжащ.

Зауэр щиухам маршал Жуен адыгэ бзылъхугъэр зыпищI щымыIэу пщIэшхуэ къыхуищIу щытащ. Елмэсхъан нагъыщэу къыхуагъэфэщам и бжыгъэр гъунэжщ. Апхуэдэщ: «Командир в Национальном ордене Легиона Чести», «Старший офицер в Национальном ордене Достоинства», «Крест войны 1939-1945 гг.», «Три Похвалы в приказе корпуса Армии», «Медаль в память Тунисской компании 1943-1945 гг.», «Медаль в память об Итальянской компании 1943-1945 гг.», «Алая медаль Чести Священной Военной службы», «Медаль Эпидемий», «Алая медаль города Парижа»…

Мыбыхэм къинэмыщIауэ, Елмэсхъан нэгъуэщI къэрал куэдым я орденхэр, медал­хэр къыхуагъэфэщащ. 1985 гъэм и ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ гуащэ лIыхъужьыр. Ар щIалъхьэ­жащ Франджым и маршалым хуэдэу, и бэныр топ ла- фетым тету, Сент-Женевьев де Буа кхъэм, и щIалэ Николай бгъуралъхьэжащ.

Зыгъэхьэзырар ГЪУКIЭКЪУЛ Даутщ

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ

Къагъырмэс Борис

 

Адыгэ пщащэм

 

Уезгъэщхьынут дзэл жыг гуакIуэу

Iуфэм Iуту зыкъизыхым,

Зи къудамэхэр гъэщхъауэ

псым и макъыр зэхэзыхым.

Уезгъэщхьынут щиху жыгыщIэу

хъугъэпс лъэщыр зи пкъым щIэтым,

ЩхьэкIэр ещIэу, пэр зэрихьэу

уэгум хуеIэу зызыIэтым.

Уезгъэщхьынут уи зекIуэкIэр сэ щыслъагъукIэ,

сфIэфIу, пщащэ,

Зи бгы псыгъуэр зезыгъакIуэ

уардэу лилие дахащэм.

Уезгъэщхьынут уэ индусхэм

я къэфакIуэ Iэзэ дыдэм,

Къафэу щIидзэмэ,

гурыщIэр вагъуэ пщагъэкIэ зылъытэм.

Уезгъэщхьынут…

Сыт уезгъэщхькIэ.

Нэрылъагъур сэ жызмыIэу:

ЦIыхубзым псоми уэрщ яхэтыр

зыхуэбгъадэ хъун щымыIэу…

«Черкешенке» — Бальмонт Константин 

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэ хъуауэ щекIуэкI, «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зичэзу зэхыхьэр сыт щыгъуи хуэдэу дахэу, екIуу, гукъинэжу екIуэкIащ.

Зи зэфIэкI зыгъэлъэгъуа пщащэхэм уахэдэну гугъут. Дэтхэнэри теплъафIэт, щIыкIафIэт, акъылыфIэт, фIэрафIэт, IэкIуэлъакIуэт. Я хьэл нэхъыфIхэмрэ я Iэзагъ здынэсымрэ къэпщытакIуэхэми, хьэщIэхэми къритщIэну IэмалыфIт ахэр зэрызэпеуа Iуэхугъуэхэр.

Япэ гъэлъэгъуэныгъэм дэтхэнэми жьакIуэу адыгэбзэ шэрыуэкIэ утыкум щыжиIащ къызыхэкIа унагъуэм, лъэпкъым я шыфэлIыфэр, езыхэм я дуней тетыкIэр, дэзыхьэх Iуэхугъуэхэр, хъуэпсапIэхэр, нэгъуэщIхэри.

IэпэIэсагъэм Iуэхур щынэсым, пщащэхэм дакъикъэ бжыгъэкIэ щэкI кIапэм щIыIу ирадащ.

ПщэфIэныр къазэрехъулIэр къагъэлъэгъуащ щIакхъуэзэтеж, кхъуейжьапхъэ, дэлэн, лыцIыкIулыбжьэрэ пIастэрэ Iэнэм къытрагъэувэкIэрэ, ар зэрапщэфIар экранымкIэ къагъэлъагъуэу.

Пщащэхэр адыгэ щэнхабзэм зэрыхэтыр гукъинэжу утыку щагъэлъэгъуащ щхьэж езым и зэфIэкIымрэ тхури зэгъусэу ягъэзэщIа къафэмкIэ.

Усэ къеджэнми, поэмэм щыщ пычыгъуэ жыIэнми, къэфэнми дахэу пэлъэщащ ахэр. ЖыпIэнурамэ, жюримкIэ хэдэгъуейт абыхэм: пшыхь фащэхэр зэкIужу ящыгърэ псы хуэм ес къазу утыку къызэрихьэм, дэтхэнэми адыгэ тхыпхъэщIыпхъэхэр зыхэт, нобэрей махуэм декIу фащэхэр ящыгът, пасэм адыгэ бзылъхугъэм къигъэсэбэпу щыта хьэпшып зырыз яIыгът.

Зэпеуэм и кIэм хъуэхъу зырыз жаIэн хуейти, абыи пщащэхэр егугъуащ, хъуэхъур зытеухуа Iуэхугъуэр теплъэгъуэу къагъэлъэгъуащ.

Гугъут къэпщытакIуэхэм я Iуэхур. Апхуэдиз гуакIуагъ, шэрыуагъ, гумащIагъ, Iэдэбагъ, Iущагъ зыгъэлъэгъуа пщащэ нэсхэм я нэхъыфIыр, нэхъ жаныр, нэхъ Iэзэр, нэхъ шэрыуэр зэрызэкIэлъыкIуэу къыхэхын хуейт. ИтIани арат зэпеуэм и хабзэри, пщащэхэм увыпIэхэр хуагуэшащ.

Апхуэдэуи, «Адыгэ пщащэ-2019» цIэ лъапIэр хуагъэфэщащ Къущхьэ Iэсят. Япэ Адыгэ пщащэ хъуащ Джэдмышх Даринэ. ЕтIуанэ Адыгэ пщащэр Къуэныкъуей Лианэщ. Ещанэ Адыгэ пщащэщ Чэт Лианэ. «Пщащэ зэчиифIэу» зэпеуэм хэтащ Дзасэжь Лианэ…

Зы пщащи къэнакъым Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, Налшык къалэм щэнхабзэмкIэ и Управленэм, «Черкесский Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм я ЩIыхь тхылъхэмрэ къызэгъэпэщакIуэхэм къабгъэдэкIа саугъэтхэмрэ зрамыта, КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и Министерствэхэм я ЩIыхь тхылъхэмрэ ахъшэ саугъэтхэмкIэ ягъэгуфIащ япэ увыпIищыр къэзыхьахэр. ТекIуам Дунейпсо Адыгэ Хасэр ЩIыхь тхылъкIэ хуэупсащ.

Саугъэт щхьэхуэхэр пщащэхэм иратащ Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ- щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр, Къудей Владимир, Зыхьэ Оксанэ, ЩоджэнцIыкIу Леонид, нэгъуэщIхэми.

Саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэща, «Адыгэ пщащэ-2019» хъуа Къущхьэ Iэсят — мы гъэм и гъэмахуэм Израилым кIуэнущ!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмрэкIэ и Министерствэм хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэпыщIэныгъэр нэхъри зыгъэбыдэ проект телъыджэ егъэзащIэ. АтIэ, илъэс къэс хамэ къэрал щыщ адыгэ сабийхэр зыгъэпсэхуакIуэ къешэ, зыгуэркIэ къыхэжаныкIа хэкурыс ныбжьыщIэхэр зыгъэпсэхуакIуэ егъакIуэ. Iэсят и кIэн къикIащ мы гъэм Израилым кIуэну, Кфар-Камэ щыпсэу адыгэхэмрэ абыхэм я щыIэкIэмрэ зригъэлъагъуну.

Зыгъэхьэзырар

АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

ЧЕРКЕССК. ПОЖИЗНЕННЫЙ ПРИГОВОР НА ОБЩАЖНОЕ ГЕТТО

Государство в течении многих лет игнорировало жалобы на аварийное состояние обычных семейных общежитий, которые находятся в ужасающем состоянии. Управляющие компании, которые обязаны содержать и осуществлять текущий ремонт, кроме как собирать деньги за содержание общего имущества, не выполняли свои обязательства. Как итог, почти во всех домах сложились условия, невозможные для проживания людей — душ с заржавелыми и покрытыми плесенью стенами, тусклой маленькой лампочкой и тонюсенькой струйкой воды. В помещениях, где готовят еду, стены покрыты плесенью, облупилась краска, текут трубы, везде сырость. Люди просят о помощи, жалоб очень много.
По просьбе недовольных жильцов этих общежитий, мною было проведено журналистское расследование, где выяснилось, что почти все не студенческие общежития нуждаются в капитальном ремонте, некоторые вообще не пригодны для проживания. Это общежитии, которые находятся в северной части города. Девятый дом на Гутякулова 60-х годов постройки. Здание разрушается, фундамент уходит в землю, просел пятый этаж. Коммуникации, трубопроводы, места общего пользования вышли из строя. Рядом стоящие два дома также брошены на самотек, приходя в аварийное состояние.
В рамках своего расследования выяснил, что эти дома на балансе УК «Первое ЖКУ», которая, в принципе, не занимается обслуживанием общежитий. Я связался с руководителем этой компании Киковым Умаром Олеговичем, который подтвердил, что пятиэтажные семейные общежитии действительно нуждаются в капитальном ремонте. Киков признал, что ситуация очень сложная и будут ли в ближайшее время произведены ремонтные работы, он не смог сказать.

—В настоящее время нами разрабатывается план работы на 2020 год. График мероприятий по содержанию и текущему ремонту будем согласовывать с нашими учредителями. Есть вероятность, что наше вышестоящее руководство может отказаться от этих общежитий. Потому что, обслуживать развалившиеся дома, навряд ли, кто то согласится,—сказал У. Киков.
Девятый дом на Гутякулова опасен для жизни и здоровья жильцов, убеждена домком Фатима Лахова. Женщина сообщила, что у ее дочери, проживающая с ней в этом доме, из-за постоянной сырости, часто болеет пневмонией.
—Сменить место жительства советуют даже врачи. Но нам некуда идти. Совершенно некуда. Этот дом единственное место жительства для нас, а купить что либо, нет возможности. Недавно писали коллективное обращение о помощи мэру города Черкесска Руслану Тамбиеву. По нашей просьбе мэрия направило специалистов, которые побывали в квартирах жильцов и осмотрели дом. Больше мы никого не видели, никаких реакций, власти нас игнорируют,— говорит Ф. Лахова.
Также она пожаловалась на перенаселенность в доме – в задании 144 квартир. Из них приватизированы 109. Другие 35 остаются муниципальными.
—Собственники, которые сдают в аренду комнаты, съехали давно. И поэтому в наш дом постоянно заселяются новые люди. В основном это пьющие, те, которые любят поскандалить. У нас всегда шумно, устраивают драки, разборки…—говорит Ф. Лахова.
Ее соседка Ирина Боранукова пожаловалась, что на первом этаже в душе, где постоянно течет вода, проваливается пол, заходить опасно.
—Фундамент постепенно уходит в землю, на стенах большие трещины, снаружи под карнизом крыши падают кирпичи. Боимся на улицу детей выпускать. Был случай, когда со стены дома упал кирпич на голову ребенка. Девочку с глубокой раной госпитализировали. Не дай бог такое повториться,—говорит она.

На аварийное состояние своих квартир и коридоров также пожаловались жильцы дома Анета Каргаева, Василина Бенчас, Марина Кенчешаова, Альбина Дохова, Роза Догунова, Жанна Кармокова. Дом, где они проживают, в прямом смысле, разваливается. Ситуация очень сложная, в связи с этим жителям порекомендовал начинать процедуру признания дома аварийным, которая начинается с подачи заявления в администрацию города, после обратиться в прокуратуру и жилищную инспекцию республики. Прокуратура и жилищный надзор помогут установить ответственных за дом и выявить нарушения. Жильцы также могут обратиться в Госстройнадзор и в Санэпидемстанцию для получения заключений о состоянии дома и возможной угрозе для здоровья.
В Черкесске не мало таких домов, как на Гутякулова 9, 7, 5, которые находятся в очень плохом состоянии и статус их четко не определен. Дом на Доватора 58 также в аварийном состоянии. Стены в доме покрыты плесневыми грибками, везде торчат провода, из-за постоянной сырости может замкнуть и случится пожар. В ходе своего расследования выяснил, что этот дом на балансе ООО «Мегаполис», который также не выполняет свои обязательства должным образом. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в управляющую компанию и администрацию города. И у всех один ответ: «Денег на ремонт дома в бюджете нет».
-Более 30 лет живу в этом доме и за это время в здании никогда не проводились ремонтные работы. Куда только не обращаемся. Много раз писали мэру Тамбиеву, владельцу компании, которая обслуживает наш дом, Кочкарову, статьи о проблеме публиковали в Соцсетях. Но, к сожалению, никто ни на что не среагировал,-говорит жительница Аня Муссова.
Вскоре после осмотра данного дома посетил офис ООО «Мегаполис», которая находится по адресу Интернациональная. На встрече с работниками этой компании я поднял вопрос ремонта общего имущества общежитий на Доватора. Представитель организации Ольга Зыгалова подтвердила, что поступило обращение жильцов данного дома, и пообещала, что жалобы людей не останутся без внимания. О. Зыгалова клятвенно обещала, что в ближайшее время в доме на Доватора 58 будет произведен хотя бы косметический ремонт общего имущества.
Судьба жителей общежитий складывается по-разному, в зависимости от статуса общежитий, большинство которых были переведены в жилые дома и затем приватизированы. Если часть не приватизированных жильцами общежитий остается на балансе города в полуразрушенном состоянии, и собственник – муниципалитет – обязан нести бремя ответственности за содержание этих домов. Но очевидно этого не происходит. Что касается управляющих компаний, которые выиграли тендер на управление домом, единственный выход – это заставлять работать через суд.

Примечание:

В рамках журналистского расследования и деятельности регионального отделения ОНФ по КЧР, семейные общежития на Гутякулова и Доватора повторно посетил в декабре текущего года. В доме на Доватора, как обещали, произвели косметический ремонт общего имущества. Специалисты подрядной организации отремонтировали подъезды, коридоры и помещения для приготовления пищи. Стены оштукатурены и побелены. Работы были завершены 3 декабря 2019 года. Жители многострадального дома на Доватора довольны качеством косметического ремонта. В офисе ООО «Мегаполис» мне сообщили, что на ремонт внутри этого здания организация выделила 327400 рублей.
Тем временем в домах на Гутякулова также все плачевно, люди живут в ужасных условиях…

Руслан Клычев, журналист, блогер, владелец сайта «Мы вместе»

Как было до и после ремонта (г. Черкесск, ул. Доватора дом 58):

Цифровое эфирное телевидение

 • Переход на цифровое эфирное телевизионное вещание планируется осуществить до января 2019 года. Главная цель нововведений, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», — прием обязательных общедоступных телеканалов БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ во всех населенных пунктах России.
  Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Карачаево-Черкесской Республике готовы ответить на все вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.
  График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00
  Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Псэм и гупсысэ хэIэтыкIар

Театрым и Дунейпсо Махуэм Черкесск къалэм дэт къэрал филармонием щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, продюсер цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ ЕмкIуж Андзор и творчествэм теухуа пшыхь. ГуфIэгъуэ дауэдапщэр къызэрагъэпэщащ мы гъэм Урысейм деж театрым и Илъэсу зэрыщытым, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ КъэрэшейЧеркесымрэ я зэкъуэшыныгъэр нэхъри гъэбыдэным, зыр-зым игъэлъэпIэным мы гъэр зэрытраухуам ипкъ иту. Зэкъуэш республикэхэм яхуэгъэза унафэхэр къахьащ хэгъуэгуитIым я Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Пшыхьыр ягъэхьэзыращ Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьакIуэхэм, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и Министерствэр я щIэгъэкъуэну. ЕмкIужым и творчествэм хуэгъэпса пшыхьым къеблэгъащ КъБР, КъЧР, АР-м къикIа лIыкIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, ди хэгъуэгум щыIэ театрхэм щылажьэхэр, режиссёрым и творчествэр фIыуэ зылъагъу театреплъхэр. Шэчыншэу, ЕмкIуж Андзор лъэпкъ театрым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI режиссёр ныбжьыщIэщ. Абы игъэува спектаклхэм сыт щыгъуи нагъыщэ лъагэхэр къалъэщ, ахэр цIыхубэм я гум дохьэ, гукъинэж ящохъу. ЕмкIужым и спектаклхэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес, Кърым Республикэхэм, Краснодар къалэм щагъэлъэгъуащ. Дэнэ дежи абыхэм цIыхухэр куэду зэхуашэс, залым щIэмыхуэу кърашалIэ. Уеблэмэ, тIэу, щэ зы гъэлъэгъуэныгъэм къытрагъэзэжурэ еплъахэри мащIэкъым. Нэхъыщхьэр аращи, спектаклхэр адыгэбзэкIэ гъэуващ.

№ 25 4.04.2019

Цифровой нэтыным теухуауэ

Урысейм и телевиденэ, радио зэпыщIэныгъэхэм я къудамэу КъЧР-м щыIэ «Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики» жыхуиIэ IуэхущIапIэм мы гъэм, щэкIуэгъуэм
и 22-м иутIыпщащ передатчикыу 44-рэ. Абыхэм я фIыгъэкIэ а купсэм и лъэкIыныгъэм хэхъуэнущ икIи каналипщIыр:
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-З»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ»-хэр
игъэлэжьэфынущ.
«Второй мультиплекс» жыхуиIэм и передатчикхэр зэраутIыпщар цифровой нэтыныр хэгъуэгуми къэралми зэлъэщIысынымкIэ зыужьыныгъэшхуэщ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди республикэм щыпсэу къуажэдэсхэм къаIэрыхьэу щытар каналищ—плIыт зэрыхъур. Иджы ахэр тIощIым зэрынэхьэсащ, нэхъыфIи хъуащ. ТехнологиещIэ къагъэсэбэпхэм я фIыщIэкIэ, ди хэгъуэгум щыпсэу псоми лъэкIыныгъэ ягъуэтащ зыхуэныкъуэ хъыбархэр зыIэрагъыхьэну.

Абы и мызакъуэу, щэкIуэгъуэм и 22-м щыщIэдзауэ «Карачаево-Черкесия» ГТРК-м и студием сигналхэр еутIыпщ цифровой щIыкIэм тету. Абы куэдкIэ нэхъ IупщI ещI «Россия-1» каналым къигъэлъагъуэхэр.
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ищIа унафэм щIэту, мы зэманым гурыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэ драгъэкIуэкI ди хэгъуэгум щыпсэухэм. Абыхэм жраIэ зэпыт 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ди республикэм щыпсэу, телевизор еплъ псори цифровой гъэпсыкIэм зэрытехьэжыпхъэр. Абы къыхэкIыу
ди республикэм щылажьэ СМИ-хэм IэщIагъэлI щхьэхуэхэм я чэнджэщхэр ирахьэлIэ къуажэдэсхэм

Цифровое эфирное телевидение

Литерой «А» сейчас промаркированы семь федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ), трансляция которых идет в аналоговом формате. В цифровой версии этих каналов литера отсутствует. Другими словами, «А» на экране означает, что вы смотрите телевизор, который настроен на прием аналогового телевизионного сигнала. С 2019 года объемы аналогового телевещания будут значительно сокращены, на первый план выйдет цифровое вещание, которое в перспективе полностью заменит аналог.

Чтобы не остаться без эфирного телевидения, перейти на «цифру» лучше всего уже сейчас. Как это сделать? Если у вас телевизор, выпущенный после 2012 года, скорее всего, в него уже встроен приемник стандарта DVB-T2, позволяющий принимать цифровые каналы (уточнить это можно в инструкции к телевизору или на сайте производителя). В таком случае, вам нужно вручную перенастроить телевизор с «аналога» на «цифру». А к «старому» телевизору – такому, который «не умеет» принимать цифровые телеканалы, – нужно будет купить внешнюю приставку стандарта DVB-T2. И в первом, и во втором случае комплект для приема «цифры» должна дополнить дециметровая антенна.

Дополнительная информация – на сайте http://cherkessk.rtrs.ru/ или по круглосуточному бесплатному телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

В Карачаево-Черкесской Республике на все вопросы о цифровом телевидении готовы ответить и объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование, специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00

«Сбережение народа и поддержка семей»

Президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию.  Это послание стало 15-м для Путина. В основном Глава государства затронул темы демографии, здравоохранения, образования, борьбы с бедностью и другие актуальные темы.

Поддержка семьи, демография

 

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть простой : больше детей — меньше налогов»

 

 • Ввести новые правила выплат за рождение первого и второго ребёнка – планка поднимается до 2-х прожиточных минимумов на членов семьи. Этим смогут воспользоваться 70 процентов семей.
 • Пособия по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля увеличить с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц
 • Увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога 6 соток
 • Государство будет субсидировать ипотеку не первые 5 лет, а весь срок кредита
 • Государство напрямую поможет с выплатой ипотеки семьям, которых рождается третий или последующий ребёнок – выплата составит 450 тысяч рублей. Вводится задним числом – уже с 1 января 2019 года!
 • До конца 2021 года в стране будет полностью решена проблема с яслями. Запись в ясли и получение льгот будет осуществляться по запросу, из документов – только свидетельство о рождении

 

Преодоление бедности и помощь по ипотеке

«Среди тех, кто часто сталкивается с бедностью—многодетные, неполные семьи, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Оной из мер такой поддержки может стать социальный контракт»

 

 • Впервые в России ввести понятие «социальный контракт» – единовременная помощь от государства при обязательстве повысить квалификацию и устроиться на работу.
 • Ввести в России «ипотечные каникулы», для граждан с единственным жильем, которые временно лишились дохода.
 • Банкам и коллекторам запретят отбирать у людей весь доход
 • Льготы перестанут считать за доход. Социальная доплата к пенсии должна назначаться без учёта индексаций и ежемесячных денежных выплат. Будут пересчитаны пенсии и льготы с 1 января 2019 года!
 • Организации медико-санитарной экспертизы будут включены в цифровую сеть – это позволит избавить инвалидов от ежегодных унизительных собираний справок

 

Здравоохранение  

«Нужно обеспечить все гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте»

 

 • К 2020 году медицинская помощь должна быть доступной для жителей всех без исключения населённых пунктов России
 • Формат «Бережливых поликлиник» будет внедрён во все учреждения первичного звена здравоохранения
 • Снимаются возрастные ограничения по программе «Земский доктор». Специалисты старше 50 лет смогут получить «подъёмные»: фельдшеры – 500 тысяч, врачи – 1 млн рублей, и работать в сельской местности или малых городах

 

Образование

«Порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Все слова о справедливости, равных возможностях просто раздражают»

 

 • Все школы должны соответствовать современным условиям обучения. Эта проблема должна быть решена за 2 года
 • Все школы России будут обеспечены высокоскоростным интернетом
 • С 2020 года по принципу программы «Земский доктор» будет запущена программа «Земский учитель». Педагоги будут получать 1 миллион рублей подъемных при переезде в сёла и малые города
 • Не только медицинские и образовательные организации будут освобождены от уплаты налога на прибыль, но и региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Сэкономленные средства пойдут на повышение зарплат работникам.
 • Доходы заработной платы бюджетников должны расти темпами не ниже инфляции
 • Создаются Научно-образовательные центры в регионах – на очереди ещё 12
 • В 2021 году в 2 раза увеличится количество колледжей и техникумов.

 

Экология

«Мусорными проблемами не занимались, может быть сто лет, то есть никогда, на самом деле не занимались. Многие полигоны переполнены. Долю обработки отходов надо повысить с 8-9 до 60 процентов»

 • Реформа обращения с ТКО поставлены на жёсткий контроль. Недопустимость роста тарифов при отсутствии улучшения качества услуг. Причины проблемы, планы по закрытию мусорных полигонов.
 • Снижение выбросов в атмосферу не менее чем на 20 процентов и введение чёткой ответственности для нарушителей
 • Открытие новых национальных парков и новые правила эксплуатации заповедников

Бизнес

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей»

 

 • Строительные компании освободят от уплаты налога на прибыль и НДС за передаваемые государству и муниципалитетам инфраструктурные и социальные проекты
 • Поставлена задача сформировать особые условия для развития стартапов в сфере АйТи
 • В России появится собственный защищённый бренд отечественной «зелёной» продукции
 • Новые меры прекращения административного давления на бизнес. Создание специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес. С 1 января 2021 года прекратят своё действие все старые нормативные акты в сфере контроля и надзора.

 

Инфраструктурные проекты,

 развитие Дальнего Востока, технологии

 

 • В 2019 году на полной мощности заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург. Это новые рабочие места для регионов
 • Все регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского
 • Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и 5G
 • Подписан Указ о генетических исследований. Такая же программа будет запущена и в сфере искусственного интеллекта

 

«Россия – страна возможностей»

 

 • Система самореализации школьников. «Сириус», «Мой первый бизнес», «Билет в будущее», Кванториумы. Они должны стать доступными для всех. Создание миллиона новых мест в системе дополнительного образования.

 

Патриотизм и целостность страны

 

 • Новые виды вооружения прошли успешные испытания

 

ССЫЛКА