Все записи автора Рустам

Зыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэ

КъЧР-м и Правительствэм и Унэм накъыгъэм (майм) и 26-м щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ урысей хыхьэхэкIым и IэщIагъэ Махуэм.

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр НэкIухъу Алий, Министерствэм и IэщIа-гъэлIхэр, республикэм хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ и лэжьакIуэхэр.

Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и Iыхьэ нэхъыщхьэу щыткIэрэ, хыхьэхэкIым мыхьэнэшхуэ зэриIэр министрым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэщащ.

— ХыхьэхэкIым и зыужьыныгъэм епхащ экономикэ зыужьыныгъэри, абы кIуэрабгъущIэхэр къыхуэдгъуэтынри, жылагъуэр зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэмрэ хуэIухуэ-щIэхэмрэкIэ къызэгъэпэща хъунри, цIыхухэм лэжьапIэ яIэнри…  Хэгъуэгу властым и къалэн нэхъыщхьэхэм щыщщ хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ защIэгъэкъуэныр, абыхэм я лэжьыгъэм гъуэгу етыныр.  ЖыIэпхъэщи, республикэм хыхьэхэкIым зыщиужьыным хуэунэтIа лэжьыгъэр зэпымыууэ йокIуэкI, ар егъэфIэкIуэным теухуа политикэ мэлажьэ, — жиIащ НэкIухъу Алий.

ЗэIущIэм хэта хыхьэхэкIырылажьэ куэд а махуэм ЩIыхь тхылъхэмкIэ къыхагъэщащ, Министерствэм къы-бгъэдэкI хъуэхъу псалъэхэр хыхьэхэкIым щылажьэ дэтхэнэми хуагъэфэщащ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

ЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Къэрал экзаменхэр

Мы гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 29-м нэгъунэ екIуэкIыну Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр е 9-нэ классхэм хэсхэм ятын щIадзащ. Абыхэм хамэбзэхэмкIэ гъэунэхуныгъэхэр къыщIадзащ. КъинэмыщIауэ, е 9-нэ классхэм щеджэхэм нэхъыбэу ятыну къыхахар обществознаниеращ — еджакIуэ 2600-м, биологиер — 2014-м, тхыдэр — 736-м, химиер — 613-м, географиер — 447-м.

Экзаменхэр сыхьэтыр 10-м щIидзэнущ. ОГЭ-р зэрекIуэкIыну пIалъэр дерс къэскIэ хуагъэнэIуащ. Апхуэдэу есэпымкIэ, урысыбзэмкIэ, литературэмкIэ — сыхьэти 3-рэ дакъикъэ 55-кIэ; физикэ, обществознание, тхыдэ, биологие ОГЭ-хэр — сыхьэти 3-кIэ; информатикэр — сыхьэти 2-рэ дакъикъэ 20-кIэ; географие, химие, хамэбзэхэр («Говорение» Iыхьэр щымыхъукIэ) — сыхьэти 2-кIэ; хамэбзэхэр («Говорение» Iыхьэр)—дакъикъэ 15-кIэ екIуэкIынущ.

2017 гъэм ОГЭ-м и Iыхьэ нэхъыщхьэр накъыгъэм (майм) и 26-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм (июным) и 29-м нэгъунэ екIуэкIынущ. ЩекIуэкIыну махуэхэр ягъэнэIуащ.

Апхуэдэу:

накъыгъэм и 27-м (щэбэт)—хамэбзэхэр (инджылызыбзэ, франджыбзэ, нэмыцэбзэ, испаныбзэ);

накъыгъэм и 30-м (гъубж) — урысыбзэ;

мэкъуауэгъуэм и 1-м (махуэку) — тхыдэ, биологие, физикэ, литературэ;

мэкъуауэгъуэм и 3-м (щэбэт) — физикэ, информатикэрэ информатикэ-коммуникацэ технологиехэр (ИКТ);

мэкъуауэгъуэм и 6-м (гъубж) — есэп;

мэкъуауэгъуэм и 8-м—обществознание, географие, химие, информатикэрэ ИКТ-рэ.

Мэкъуауэгъуэм и 19-29 махуэхэм ОГЭ-хэр екIуэкIынущ.

Къэрал къэпщытэжыныгъэ аттестацэ (ГИА) хабзэхэм япкъ иткIэрэ, къытрагъэзэжу аттестацэ щащIыжыфынур фокIадэм и 1-м щегъэжьауэщ. Апхуэдэ хуитыныгъэ зыратыр: ГИА гъэунэхуныгъэхэм хэмытахэр, гъэунэхуныгъэ дерситIым пэмылъэщахэр, е къытрагъэзэжу экзаменым хэлэжьыхьа нэужьи зы дерсым е нэхъыбэм пэмылъэщахэр.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ

я пресс-къулыкъу

 

 

Тхыгъэ

Гъуэгум и щытыкIэр ирагъэфIакIуэ

Мало-Къэрэшей районым хыхьэ «Конзавод – Коммунстрой — Медовые водопады» автомобиль гъуэгум и ухуэныгъэхэр ирагъэжьащ.

Ухуэныгъэхэм я фIыгъэкIэ, цIэрыIуэ хъуа турист-рекреацэ комплексым транспортыр зэрекIуалIэ гъуэгум и щытыкIэр ефIэкIуэнущ.

Лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщынущ километри 7,53-рэ зи кIыхьагъ гъуэгум. Мы проектыр гъэзэщIа хъумэ, гъуэгум и шынагъуэншагъэр ефIэкIуэнущ, абы и фIыщIэкIи Мало-Къэрэшей районым туризмэм и лъэныкъуэкIэ зыужьыныгъэфI игъуэтынущ, хыхьэхэкIырылажьэхэми къахэкIынущ нэгъуэщI турист ухуэныгъэхэр мы рай-оным деж къыщагъэщIыну.

Ди корр.