Все записи автора Черкес Хэку

Социальнэ хьэрычэтыр

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэ комплексым и зы хьэщIэщым Ищхъэрэ-Кавказ Федеральнэ хэгъуэгум и социальнэ хьэрычэтыщIэхэм я форум щекIуэкIащ. Мы Iуэхугъуэр къызэрагъэпэщащ Урысейм хьэрычэт цIыкIумрэ ику итымрэ зегъэужьынымкIэ къэрал программэр ягъэзащIэкIэрэ.

Форумым кърагъэблэгъащ хьэрычэт цIыкIумрэ ику итымрэ зегъэужьынымкIэ федеральнэ, хэгъуэгу институтхэм я лIыкIуэхэр, къэралыбэ мыхьэнэ зиIэ щIэплъыкIакIуэхэр, республикэм
и къэрал къулыкъухэм я лIыкIуэхэр, ИщхъэрэКавказ федеральнэ хэгъуэгум щылажьэ хьэрычэтыщIэ зэгухьэныгъэхэмрэ бизнесассоциацэхэмрэ я лIыкIуэхэр, социальнэ хьэрычэтыщIэхэр.

Мыпхуэдэ зэIущIэр егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэмыр КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ
и Министерствэмрэ хьэрычэтыщIэхэм дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ Купсэмрэ
къабгъэдэкIащ. Социальнэ хьэрычэтыщIэр—щIэуэ гъащIэм къыхыхьа гурыIуэгъуэщ. Купсэм
и унафэщI Езауэ Артур форумым и къалэн нэхъыщхьэу къыхигъэщащ абы и мыхьэнэр цIыхум янэхьэсын  зэрыхуейр.

—Мы форумым зыхуэдгъэхьэзырыху хьэрычэтыщIэ  куэдым дапэщIэхуащ, зэпсэлъэныгъэхэри едгъэкIуэкIащ. Абы и мыхьэнэр къазэрыгурымыIуэри нэрылъагъу тщыхъуащ. ХьэрычэтыщIэ мыхьэнэ яхь пэтми, ар къызыгурымыIуэхуэр зэрыщыIэри шэчыншэщ. И хьэрычэтымкIэ социальнэ Iуэхугъуэ гуэрхэр зылэжьа дэтхэнэри социальнэ хьэрычэтыщIэхэм хабжэ, — къыхигъэщащ зауэм. КъыкIэлъыкIуэу, ар къытепсэлъыхьащ зыщылажьэ Купсэм и лэжьыгъэм.

Хьэрычэтым зезытыну зи мурадхэм, ар езыгъэжьагъэххэхэм  лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ
дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунращ а купсэм и къалэн нэхъыщхьэр.
Апхуэдэщ бухгалтер, финанс IуэхухэмкIэ IэщIагъэлIхэм чэнджэщ ятыныр, проектхэр гъэлъэгъуэныр, банкхэм щIыхуэ къаIихынымкIэ ядэIэпыкъуныр, егъэджэныгъэ-лэжьыгъэхэр
къызэгъэпэщыныр. Форумыр екIуэкIащ махуитIкIэ. Абы къриубыдэу щхьэхуэ-щхьэхуэу, гуп-гупу
егъэджэныгъэ-лэжьыгъэхэр, семинархэр, мастер-классхэр  къызэрагъэпэщащ. Экспертхэмрэ
спикерхэмрэ я щIэныгъэмкIэ ядэгуэшащ хьэрычэтыщIэхэм. Абыхэм хэплъащ республикэм и
хьэрычэтыщIэхэм и мызакъуэу Ищхъэрэ-Кавказ псом щыщхэри. Хуабжьу узыщыгуфIыкI
хъуну Iуэхугъуэщ студентхэри куэду форумым зэрыхэтар. Хэта  къудейм и мызакъуэу жыджэрагъ
яхэлъу, зэрафIэгъэщIэгъуэныр зыхэпщIэу зыкъагъэлъэгъуащ «Социально-предпринимательские
практики: эффективные решения и новые тенденции в решении социальных проблем территорий» жыхуиIэ мастеркласс гъэщIэгъуэн щIалэгъуалэм яригъэлъэгъуащ, Европэм и советым и гъэсакIуэ, ехъулIэныгъэхэм зегъэужьынымкIэ «Троеточие» Купсэм и унафэщI Никитинэ Наталье.

—Хуабжьу гъэщIэгъуэну ди зэпсэлъэныгъэр къызэгъэпэща хъуауэ къысщохъу. Нэхъыщхьэ дыдэр, хьэрычэт Iуэхум япэ лъэбакъуэхэр хэзычэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэм зрагъэхъуэжыну хуэхьэзыру зыкъагъэлъэгъуащ. Дытепсэлъыхьащ цIыхум
и гъащIэм и Iыхьэм и процент 50-р лэжьыгъэм зэрытриухуэм. Ар фIыуэ умылъагъу лэжьыгъэу къыщIэкIмэ, гъащIэр ауэ сытми бгъакIуэу аращ. Iуэхур къыщыбдэхъур, абы гухэхъуэ
къыпхилъхьэмэщ.
ЕтIуанэрауэ, къызгурыIуащ социальнэ хьэрычэтым и мыхьэнэм иджыри куэдым  эрыхамыщIыкIыр. КъызэрыслъытэмкIэ, фи хэгъуэгум деж егъэджэныгъэ лэжьыгъэ, мазэ-мазитI
пIалъэкIэ къызэгъэпэщыпхъэщ. КуэдкIэ нэхъыщхьэщ еджэныгъэм зыхуэбгъэсэнри.
Нобэ мыбдеж  щIэсахэм «сыт хуэдэ хъыбар, фэркIэ мыхьэнэ иIэу къыхэфха мы Iуэхум?» жэуэ
сащеупщIым, жэуап къызэзытыфар тIу къудейщ. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ. ЕхъулIэныгъэ зиIэр купщIэр къыхэзыхыфу, ар псынщIэу къэзыгъэсэбэпыжращ, — къыддэгуэшащ и гупсысэхэмкIэ Наталье.
Ди хэгъуэгум деж хьэрычэтым и лъэныкъуэ куэдым зыщебгъэужьыфыну зэрыщытым къытепсэлъыхьащ форумым къеблэгъахэр. ИкIи, езыхэр я щхьэкIэ зрихьэлIа Iуэху зехьэкIэхэр
щапхъэу къагъэлъэгъуащ. УпщIэхэм жэуап зэрагъуэтам и мызакъуэу, дэIэпыкъуныгъэкIэ къагъэгугъа хьэрычэтыщIэхэри яхэтащ. ДяпэкIэ зэпыщIэныгъэ зэраIэнымкIэ зэхъуэжащ.
ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэ Атуов Айбулэт мы форумым къыщIэкIуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэмкIэ къыддэгуэшащ.
— Сэ 2010 гъэ лъандэрэ хьэрычэт Iуэхум сыхэтщ. Социальнэ хьэрычэтыщIэуи сыщытщ, сыту
жыпIэмэ, компьютер, телефон здащIыж си IуэхущIапIэм ныкъуэдыкъуагъ зытелъ цIыхухэри согъэлажьэ. Мыбдеж щыжаIэ куэдым сыщыгъуазэщ. Ауэ, мыпхуэдэ форумхэм деж, гуапэ
зэрыхъущи, уаIуощIэ сэбэп къыпхуэхъун цIыхухэм. Мыбдеж куэдым лэжьапIэ къыщагъуэт, е ягъэлэжьэн, е зыдэлэжьэн. Мис ахэр нэхъыщхьэу къызолъытэ,— къыхигъэщащ абы.
НэгъуэщI хьэрычэтыщIэхэми мыпхуэдэ форумхэм сэбэп къызэрыхахыр жаIащ. Куэдым социальнэ Iуэхухэр зылэжь хьэрычэтым зратыну мурад ящIащ.

                     БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Илъэс 200 зэрырикъуар

Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ Грознэ къалэр къызэрагъэщIрэ илъэс 200 щрикъум ирагъэхъулIа гуфIэгъуэ Iуэхухэм. МахуэщIым хьэщIэ лъапIэу къеблэгъащ Урысей Федерацэм и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ — Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Матовников  Александр, УФ-м Ищхъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей, ди къэралым физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Колобков Павел, Урысейм и хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэр, УФ-м и Советым хэтхэмрэ
Къэрал Думэм и депутатхэмрэ.

№79 11,10,18

ЗэгурыIуэныгъэ зэдащIащ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ Санкт-Петербург и губернатор Полтавченко Георгийрэ Iэпэ щIадзащ хэгъуэгухэм я зэдэлэжьэныр 2019-2022 гъэхэм ирагъэфIэкIуэным хуэгъэза «дорожная карта» жыхуаIэм. АбыкIэ щIагъэбыдыхьащ
зэгъусэу ялэжьыну Iуэхугъуэхэр.
Санкт-Петербургрэ Къэрэшей – Черкесымрэ яIэ лъэкIыныгъэхэр къыхалъытэкIэ,
зэдэлэжьэныгъэр ялъэIэсынущ турист Iуэхум, медицинэм, хущхъуэ, шхын, хьэпшып лъэныкъуэхэми.

 №70 8.09.2018

Вниманию журналистов!

Вниманию журналистов! Начали работу региональные оргкомитеты конкурса журналистских работ «В фокусе – детство»

Продолжается прием заявок на IХ Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с Союзом журналистов России.

Как и в прошлом году, конкурс журналистских работ проходит в два тура: региональный и федеральный. В ходе первого тура члены оргкомитетов, сформированных в субъектах Российской Федерации, принимают и обрабатывают заявки от региональных и муниципальных СМИ, а затем определят среди них лидеров. Журналисты федеральных газет, журналов, интернет порталов, теле-, радиокомпаний и информагентств могут направлять свои заявки и материалы на электронную почту организаторов конкурса kcj_fond@mail.ru.

Заявки на участие в региональном туре конкурса принимаются по адресу: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Комсомольская, 23, 1 этаж, кабинет № 153 и на адрес электронной почты — minnaz-kchr7@mail.ru с пометкой: «на конкурс журналистских работ «В фокусе – детство».

Материалы, отобранные региональными оргкомитетами в ходе первого тура, примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». По завершению приема заявок лучшие материалы будут отбираться авторитетным жюри, в состав которого войдут представители журналистского сообщества и эксперты в вопросах защиты детства.

Конкурс этого года продолжает тематику конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» 2017 года. Напомним, что к участию в конкурсе принимаются публикации и сюжеты, в которых отражается восприятие в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение в социуме к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работы, авторы которых стремятся на примерах героев донести до своей аудитории как много в жизни детей-сирот, детей с особенностями развития, подростков, находящихся в конфликте с законом, могут изменить доброжелательное отношение и профессиональная помощь специалистов.

В конкурсе предусмотрены 3 основные номинации:

  • Планета «Семья»

Материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей.

  • Дорогой безграничных возможностей

Материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающих таких детей.

  • Работа над ошибками

Материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных, организаторы конкурса учредили 7 специальных номинаций, в которых принимаются работы, посвященные ответственному родительству, работе служб детского телефона доверия 8-800-2000-122, деятельности добровольцев, мероприятиям Всероссийского конкурса «Семья года» и Конкурсу городов России «Город – территория детства». А также материалы, посвященные партнерскому проекту «К движению без ограничений» и уникальным инновационным подходам к решению проблем семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым НКО.

Более подробно о IX Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство» можно узнать из Положения о конкурсе (http://fond-detyam.ru/obshchenatsionalnaya-informatsionnaya-kampaniya/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/konkurs-zhurnalistkikh-rabot-v-fokuse-detstvo-2017/) и на сайте Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати (http://minnac-kchr.ru/news/detail.php?ID=659).

По всем вопросам участия в региональном этапе конкурсе можно обращаться в отдел по работе со средствами массовой информации и издательской деятельности Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати по телефону (8782) 26-69-25.

 

ЗэпыщIэныгъэм и фIагъ

Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Байчоров Елдаррэ «Россельхозбанк»-м и Ставрополь къудамэм и унафэщI Тихомировэ Зоерэ. ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэи министр Боташев Анзор.
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ дяпэкIэ я зэдэлэжьэныгъэм, хуэгъэкIуэтэныгъэ
кредитхэм, банкым и хуэIухуэщIэхэр нэхъыбэ щIыным, республикэм и мэкъумэш хъызмэтым 2020 гъэм нэгъунэ зиужьыным теухуа къэрал программэхэм.

КъинэмыщIауэ, зэдэлэжьэныгъэ зэгурыIуэныгъэ зэхуэмыдэхэр зэIущIэм деж щызэдащIащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Хэгъуэгум и зыужьыныгъэм хуэгъэзауэ

Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ КъЧР-м и Правительствэм, республикэм и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я Администрацэм хэтхэм, Черкесск къалэм
и мэрым. ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и социально — экономикэ зыужьыныгъэм и IуэхумкIэ щыIэ правительствэ комиссэм и зэхуэсу Урысей Федерацэм и Премьер — министр Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIам и лэжьыгъэм къыпэкIуахэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу.

Хьэшыр Чылар

Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ щыгу япэ дыдэ иува цIыхуу зэрыщытыр зымыщIэ щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. Ауэ а лъэхъэнэм
Урысей къэралым и цIыху Iуащхьэмахуэ дэмыкI мыхъуу щIэхъуам и щхьэусыгъуэм цIыху куэд щыгъуазэу къыщIэкIынкъым. 1827 гъэм Урысейм и Правительствэм къыдигъэкI дыщэ сомым и уасэр нэхъ лъапIэ ищIын и мураду, платинэм къыхэщIыкIа ахъшэ (сом) къыдигъэкIмэ фIэфI хъуащ. А лъэхъэнэм Урысей къэралым и чысэ нэхъыщхьэм и унафэщI (министр финансов), нэмыцэщылъху граф Канкрин Егор Францевич (Генри Людвиг Кребс) платинэм къыхэщIыкIа ахъшэмкIэ ечэнджэщыну
Къэзан университетым физикэмкIэ щезыгъаджэ и лъэпкъэгъу, щIэныгъэ куэдым фIыуэ хэзыщIыкI Купфер Александр
Яковлевич зыхуигъэзащ. Купфер министр Канкрин къыжриIащ а упщIэмкIэ  нэмыцэ щIэныгъэлI гъуэзэджэ Александр фон
Гумбальд зыхуигъазэмэ нэхъыфIу. Канкрин «платинэ»ахъшэм ехьэлIа упщIэмкIэ Гумбальд щеупщIым, щIэныгъэлIым зэуэ
къыжриIащ «платинэ» ахъшэр и пIэ зэримытыр, абы и уасэр куэдрэ дэуей, еухыу зэрыщытыр. А лъэхъэнэм Урысейм Урал и къуакIэбгыкIэхэм платинэ къыщыщIихыу иригъэжьат.

   №51 5.06.2018

Ухуэныгъэ

КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм ФедерацэмкIэ и Советым КъЧР-м къыбгъэдэкIыу хэт сенатор Салпагаров Ахъмэт, Правительствэм хэтхэмрэ Черкесск къалэм и мэр Тамбиев Русланрэ «Нарт» стадионым щекIуэкI ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр, хытIыгу ЩхъуантIэм и спорт ухуэныгъэхэр къаплъыхьащ, лэжьыгъэхэр здынэсар къалъытащ.
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэм ухуакIуэхэми, къалэм и мэрми къалэн наIуэхэр яхуигъэувауэ  щытащ: спорт ухуэныгъэхэр зы теплъэм тету, зы унэтIыныгъэм хуэлажьэу, зы спорт комплексышхуэу ягъэпсыну.

Щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмрэ я паркым щекIуэкIа зэгъэзэхуэжыныгъэ, ухуэныгъэхэм къинэмыщIауэ, «Юбилейнэ» ФОК-р мэлэжьэххэ.  Абы хэтщ есыпIэ, зыпсыхьыпIэ пэшышхуэ. Теннисымрэ футболымрэ я Академием зэхьэзэхуэхэр щокIуэкI зэпыт. Спорт IуэхущIапIэ нэхъыщхьэр, зэрыгурыIуэгъуэ щи, «Нарт» стадионращ. Метр зэбгъузэнатIэ мини 7,5-рэ зи инагъ стадионыщIэр нэгъабэ гъэмахуэм яухуэн щIадзащ. Ар хьэзыр щыхъуну щыхуагъэфащэр мы гъэм и кIэращ. ТIысыпIэ мини 10 хъу трибунэхэр хьэзырыххэщ. Абыхэм я лъабжьэм спортзали 3, атлетикэ псынщIэмкIэ зыщагъэхьэзырын манеж зэхуэщIа щаухуащ.

 №51 5.06.2018

Зыужьыныгъэ гъуэгу

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Москва деж щыIущIащ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий. ЗэIущIэм къриубыдэу тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и мэкъумэш зыужьыныгъэм, абы щхьэпэну
экономикэ, социальнэ инвестицэ проектхэм, къэрал программэхэм.

Гуапэ зэрыхъущи, федеральнэ министрым лъагэу къилъытащ Къэрэшей-Черкесым и мэкъумэш хъызмэт зыужьыныгъэр, къыхигъэщащ а зыужьыныгъэр илъэс къэси нэхъри зэрефIакIуэр, продукцэ нэхъыбэ къызэрыщIигъэкIыр. Апхуэдэу, 2013 гъэм елъытауэ, мэкъумэш хъызмэтым продукцэу къыщIигъэкIар проценти 10-кIэ хэхъуащ, псори зэхэту сом мелард
32,3-рэ и уасэ къилэжьащ.

№48 23.06.2018

Террорым пэщIэт Комиссэм

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Псыжь къуажэм щригъэкIуэкIащ хэгъуэгум щыIэ террорым пэщIэт Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэр щызэIущIэ зэхиублэм, хэгъуэгум и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщащи, Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ зэхэтыр зэхохьэ Урысейм
и Махуэр щагъэлъэпIэнум, апхуэдэ къабзэу футболымкIэ Дунейпсо чемпионатыр щыщIидзэнум ипэ къихуэу.