Все записи автора Черкес Хэку

МахуэщI хэщхьэжыр – Москва къалэм

Москва къалэм Поклоннэ джабэм тет Мемориальнэ мэжджытым накъыгъэм и 30-м, «Шатер Рамадана» псапащIэ проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Махуэ щекIуэкIащ. МахуэщI пшыхьхэщхьэжым къриубыдэу
республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ, хабзэ фIыгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.

   №42 2.06.18

Адыгэ газетым – редакторыщIэ

Накъыгъэм (майм) и 22-м Къэрэшей-Черкес Республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и министр Хапиштов Мурат къихьа унафэм ипкъ иту, «Черкес хэку» газетым редакторыщIэ трагъыхьащ. Ар зыхуагъэфэщар адыгэ газетым жэуап зыхь и секретарь IэнатIэм илъэси 10-м нэблагъэкIэ пэрыта Абидокъуэ Люсанэщ.

 №39 24,05,18

 

Хъуэхъухэр

ПщIэ зыхуэтщI ветеранхэ, гуащIэдэкIым и лэжьакIуэхэ, ди хэкуэгъухэ!
Гум къыбгъэдэкIыу махуэщIышхуэмкIэ – ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ – дывохъуэхъу!
Майм и 9-р махуэщI хэIэтыкIащ, абы зэрешалIэ ди къэралым щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэр. Зауэ илъэсхэм
хиубыдахэм деж къыщымынэу, махуэщIыр лъапIэщ абыхэм я бынхэмкIи, я къуэрылъху-пхъурылъхухэмкIи. Абы и щыхьэтщ хабзэ тхуэхъуа, дуней псом ягъэщIагъуэ «Бессмертный полк»-р. Абы къегъэлъагъуэ ди цIыхухэм, ди къэралым фашизмэм пэщIэтынымкIэ ягъэзэщIа къалэнышхуэм зыми шэч къызэрытримыхьэфынур.
Гум къыбгъэдэкI хъуэхъухэр – ди ветеранхэм! ЛIыгъэм, бэшэчагъэм, Хэкум хуиIэпхъэ фIылъагъуныгъэм и щапхъэ фытхуэхъуащ. Фэ зефхьа лIыгъэри, гуащIэдэкIым пэрыту ТекIуэныгъэм хуэлэжьахэм я гугъуехьри зэи тщыгъупщэнукъым. ПщIэшхуэ яхуэфащэщ а илъэс бзаджэхэм ялъэкI къамыгъанэу, езыхэм зыхуагъэ-
ныкъуэурэ, зи сабий къэзыIэта анэхэми.
ТекIуэныгъэ лъапIэр – ди цIыху псоми я ехъулIэныгъэщи, ди къалэнщ мы махуэщIым пщIэ хуэтщIыну, 1945 гъэм майм и 9-м и фэеплъыр ди щIэблэм янэдгъэсыну!
Урысейми, Къэрэшей-Черкесми щыпсэухэм – мамырыгъэрэ фIыгъэрэ! Ди унэхэм мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэкъуэтыныгъэр щIремыкI!

ТЕМРЕЗОВ Рэшид,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ
ИВАНОВ Александр,
КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Шынагъуэншагъэр нэIэм щIагъэтщ

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и къалащхьэ Черкесск щекIуэкIащ Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и секретарь Патрушев Николай зыхэта зэIущIэр. Ар егъэкIуэкIыныр зи
жэрдэм къикIар УФ-м и Президент Путин Владимирщ.
ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Бела венцев Олег, УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Аристархов Владимир, УФ-м щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Потехинэ Иринэ, лъэпкъ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Камаев Роман, хабзэхъумэ, щIэплъыкIыныгъэ, шынагъуэншагъэ къулыкъухэм я лIыкIуэхэр, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.

 

№28 14,04,2018

Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум зеужь

УФ-м и Правительствэм деж СКФО-м и социально-экономикэм зегъэужьынымкIэ Правительственнэ комиссэм и Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и гъэсынхэкI-энергетическэ комплексымкIэ
лэжьакIуэ гупым и зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев.
ЗэIущIэм хэтащ министрым и къуэдзэхэр, судприставхэм, федеральнэ, хэгъуэгу зыгъэзащIэ властхэм я органхэм я лIыкIуэхэр. Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу зэIущIэм и лэжьыгъэм хэлэжьыхьащ
республикэм и премьерминистр Уэз Аслъэн.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ- Хьэблэ районым щыIащ. Район администрацэм и унафэщI Дер Эдуард и гъусэу хэгъуэгум и Iэтащхьэм щIиплъыкIащ цIыхуи 120-рэ здэлажьэ, гъэшхэкIым хуэунэтIауэ хэгъуэгум лэжьыгъэшхуэ щезыгъэкIуэкI «Фирма Сатурн» ООО-р.

ХэщIапIэм и унафэщI, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутат Хъупсырокъуэ Алий фир- мэм къеблэгъахэр щигъэгъуэзащ производствэр зэрекIуэкI щIыкIэм, къыхигъэщащ компаниер егъэфIэкIуэн и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыхэтыр. Апхуэдэу, мы гъэм фирмэр автоматизированнэ производствэм хуэкIуэнущ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэр Дунейпсо жыпхъэхэм техуэу щытынущ икIи къыщIагъэкI гъэшхэкIым хуэдитIкIэ хэхъуэнущ. Зы жэщ-махуэм къыщIагъэкIыр тонни 120-м нэсынущ.