Все записи автора Черкес Хэку

Унагъуэр, сабийр—къэралым и беягъщ

Урысей Федерацэм и Конституцэм социальнэ къудамэм ехьэлIауэ игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа и псалъэкIэ къыддэгуэшащ КъЧР-м гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Щай Мадинэ.

Япэрауэ, урысей жылагъуэм и беягъ нэхъыщхьэр сабийхэращ. УФ-м и Конституцэм и 67.1-нэ статьям щетх: «Сабийхэр—Урысейм и къэрал политикэм и къалэн пажэщ. Къэралым щытыкIэ псори къегъэщI щIэблэм сыт и лъэныкъуэкIи—псэкIэ, акъылкIэ, IэпкълъэпкъкIэ зиузэщIыным, хэкупсэ-лъэпкъыпсэу къэтэджыным, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIыным папщIэ. Къэралым къыхегъэщ  сабийм унагъуэм деж щигъуэт гъэсэныгъэр, анэ-адэншэу къэна сабийхэр и нэIэм щIегъэувэ».

ЕтIуанэу, къэралым анагъэр, сабиигъуэр ихъумэныр и къалэну къонэж икIи ар нэхъри щIигъэбыдэнущ. Абы хуэунэтIауэ, Конституцэм игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иту, федеральнэ купсэмрэ хэгъуэгу властхэмрэ зэдэлэжьэнущ.

Конституцэм и 72-нэ статьям щагъэнэIуэнущ унагъуэм, институт брака жыхуэтIэм и мыхьэнэр, цIыхухъумрэ бзылъхугъэмрэ къагъэщI унагъуэм сабийм и гъэсэныгъэмкIэ мыхьэнэуэ иIэр. Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм щагъэнэIуэнущ: «…унагъуэр, анагъэр, адагъэр, сабиигъуэр хъумэныр; унагъуэм сабийм гъэсэныгъэ тэрэз щигъуэтыным и щытыкIэхэр къызэгъэпэщыныр, балигъыпIэм иува быным анэ-адэр зэрахьэжыныр».

УФ-м и Конститутцэм и 75-нэ статьями зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтынущ. Статьям и 5-нэ пунктым щыжыIащ Урысейм гуащIэдэкIым пщIэ зэрыхуищIыр, ари, гуащIэрылажьэм и хуитыныгъэхэри зэрихъумэр. Къэралыр и хъумакIуэщ цIыхум лэжьапщIэ нэхъ мащIэм и кIэ къэмыкIуэ лэжьапщIэ къихьыным.

75-нэ статьям и 6-нэ пунктыр топсэлъыхь пенсэхэр, социальнэ пособэхэр индексацэ щIыным. Абыхэм яхьэлIа конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэр щхьэпэнущ социальнэ тыныгъэхэм, пособэхэм, пенсэхэм жылагъуэм сэбэп, фейдэ нэхъыбэ къыхуахьыным.

Ещанэу, къэралым и Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм щыщу гулъытэ игъуэтыпхъэщ 114-нэ статьям. Абы къыщыгъэлъэгъуащ федеральнэ Правительствэм и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэхэр. Абыхэм щIагъужу, зэхъуэкIыныгъэу халъхьэнущ: социальнэу жылагъуэр къызэгъэпэща хъуным хуэунэтIа, зыуэ щыт къэрал социальнэ политикэ егъэкIуэкIыныр, унагъуэхэр хъумэнымрэ защIэгъэкъуэнымрэ, унагъуэ фIыгъуэхэр хъумэныр.

Апхуэдэ щIыкIэкIэ, унагъуэм щIэгъэкъуэныгъэ лъэныкъуитI игъуэтынущ: хэгъуэгуми, федеральнэ купсэми къабгъэдэкIыу.

Къэрэшей-Черкесым гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм и IуэхущIафэр зытеухуар социальнэ Iуэхухэращи, Конституцэм игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэм набдзэгубдзаплъэу дыкIэлъоплъ, и Iыхьэ къэскIэ дытопсэлъыхь. Ахэр  игъуэу, сэбэп нэхъыбэ къахьыну къыдолъытэ икIи ядыдощтэ,—жиIащ Щай Мадинэ.

 

Коронавирус не сдается!

Коронавирус не сдается!

В Москве вирус начал отступать, но во многих регионах, в том числе и в Карачаево-Черкесии, наоборот, начался резкий рост.

 

Президентым дащтэ

Президентым дащтэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мы гъэм накъыгъэм (майм) и 11-м жиIащ коронавирус уз зэрыцIалэм къыхэкIыу урысей цIыхухэр я унэхэм щIэсыным, лъэныкъуэ зырагъэзыным (самоизоляция) щытыкIэм хуэм-хуэмурэ къызэрыхэкIыжынур, лэжьапIэхэм зэрыдэкIыжынур.

КъинэмыщIауэ, къэралым и Президентым жиIащ иджыри къэс щымыIа дэIэпыкъуныгъэ лIэужьыгъуэхэр зэрыщыIэнур. Ахэр зыхуэунэтIар экономикэ зэфIэзэрыхьыныгъэм зи псэукIэр нэхъри хьэлъэ ищIа, сабий зыщIэс унагъуэхэм финанс дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынращ.

            Жылагъуэм и гупсысэр джынымкIэ Урысейпсо купсэм (ВЦИОМ) иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэм къызэригъэлъэгъуащи, Урысейм и цIыхухэм я нэхъыбэм ягу ирихьащ Президентым и къыхэлъхьэныгъэхэр, унагъуэхэм зэрадэIэпыкъуну Iэмалхэр. Апхуэдэу, урысей цIыхухэм я процент 81-м къызэралъытэмкIэ, Президентым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэща дэIэпыкъуныгъэхэр жылагъуэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ икIи ахэр дащтэ.

Апхуэдэу, зэ тыгъуэу сом мини 10 зырыз, зи ныбжьыр илъэси 3-15 хъуахэм иратыныр урысей цIыхухэм я процент 95-м Президентым дащтащ. Сабийм кIэлъыплъу, мылажьэу щысым ират пособэр хуэдитIкIэ хагъэхъуэнри  ягу ирихьащ процент 93-м. Къэрал дэIэпыкъуныгъэщIэхэм щыщщ процент 92-р арэзыныгъэкIэ зыпэджэжари: мы гъэм мэлыжьыхь(апрель)-мэкъуауэгъуэ (июнь) мазищым мазэ къэс сом мини 5 зырыз  илъэси 3-м нэс зи ныбжь сабийхэм иратыныр.

Урысей цIыхухэм я процент 91-м дащтащ илъэси 3-7 зи ныбжь сабийхэми пособэ иратыным теухуауэ Президентым къихьа унафэр. Социальнэ къулыкъухэм щылажьэхэм я иужьрей мази 3 улахуэми хэхъуэ зэрыхуащIынур ягу ирихьащ.

Экономикэм и лъабжьэгъэтIылъ IуэхущIапIэхэм, санитар мардэхэр ягъэзащIэу, я лэжьыгъэр ирагъэжьэжынымкIэ ягъуэта хуитыныгъэми урысей цIыху куэдым арэзыныгъэ иратащ. Апхуэдэхэр процент 89-рэ мэхъу. Процент 80-р арэзы техъуащ накъыгъэм и 12-м щегъэжьауэ лэжьэгъуэ махуэхэр щIидзэжыным, ауэ санитар мардэхэр ягъэзащIэу, цIыху куэд зэхыхьэхэр щымыIэу.

Процент 76-м ягу ирихьащ зи уней Iуэху зезыхуэ хьэрычэтыщIэхэм, IуэхущIэхэм 2019 гъэм ята хьэкълыкъым зэрыщыту къыхурырагъэгъэзэжыным, коронавирусым и зэран зэкIа IуэхущIапIэхэм мы гъэм и мэлыжьыхь-мэкъуауэгъуэ мазэхэм  хьэкълыкъ ямытынм теухуауэ Путин Владимир жиIар. Коронавирус узыр къэхутэнымкIэ тестхэр нэхъыбэ хъуащ—зы жэщ-махуэм мин 300-м нэс. Апхуэдэ щытыкIэр ягу ирохь урысей цIыхухэм я процент 75-м.

Узым и ягъэкIэ зи лэжьыгъэр зэтеувыIа, хэщIыныгъэ зыгъуэта IуэхущIапIэхэм, къулыкъущIапIэхэм я Iуэхухэр ирагъэзэкIуэжын IэмалкIэ кредит программэ щхьэхуэ ирагъэжьащ. Апхуэдэ Iэмалыр дащтащ къэралым щыпсэум и процент 72-м. Узым ехьэлIа унафэхэр, «самоизоляцием» къикIыным теухуа унафэхэр шынагъуэншагъэм, санитар щытыкIэм елъытауэрэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм  унафэхэр къахьынымкIэ УФ-м и Президентым ярита хуитыныгъэр дащтащ урысей цIыхухэм я процент 71-м.

МРОТ-м хуэдиз хьэкълыкъ вычет хьэрычэтыщIэхэм хуащIыным дащтащ урысей цIыху процент 70-м. Уней хьэрычэтыщIэхэм е хыхьэхэкI цIыкIум финанс дэIэпыкъуныгъэ мыин языгъэгъуэт къэрал къулыкъухэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ Президентым и къыхэлъхьэныгъэр дащтащ Урысейм и цIыхухэм я процент 63-м.

УФ-м и Президентым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэща дэIэпыкъуныгъэ Iэмалхэр игъуэу, мыхьэнэшхуэ иIэу къалъытэу дащтащ Урысейм и цIыхухэм я процент 81-м.

 

 

Сыт зищIысыр «кредит каникулыр»?

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу куэдым ипо­текэ, потребительскэ кредиту къащта щIыхуэр ятыж. Иужьрей мазэхэм коронавирус узым и ягъэкIэ къэралыр, ди хэгъуэгури абы яхэту, зыхэхуа хьэлэбэлыкъхэм ящыщщ цIыхухэм я хэхъуэр зэрекIэкIуар, зыфIэкIуэдыпахэри зэ-рыщыIэр. Апхуэдэ щытыкIэм, зыхатыкIын хэхъуэ зэрамы-Iэм къыхэкIыу, щIыхуэхэр ямытыф хъуащ. ДяпэкIэ а щIы-хуэр дауэ зытрагъэкIыжыну, мы Iуэхум сыт и Iэмал?

Мыпхуэдэ упщIэхэмкIи, цIыхухэм кредитхэр япшы­ныжынымкIэ къэралыр дэIэпыкъуэгъу къазырахуэхъу­фынум, щIыхуэ лей къатемынэу Iуэхум къызэрыхэкIы­фынум, «кредитные каникулы» пIалъэмкIэ, нэгъуэщI­хэмкIи ди псэлъэгъущ Къэрэшей-Черкес Республикэм щы-лажьэ ЦIыхубэ Банкым и унафэщIым и къуэдзэ Тотор-куловэ Эльверэ.

—Сыт «кредитные каникулы» жыIэгъуэм къикIыр, сыт ар цIыхум къызэрыщхьэпэнур, хэт ар къэзыгъэ-сэбэпыфынур?

—«Кредитные каникулы» жыхуиIэм къикIыр илъэс ныкъуэ пIалъэкIэ цIыхум кредитыр имыпшыныну лъэ-кIыныгъэрэ хуитыныгъэрэ зэригъуэтращ. Апхуэдэ «ка­никул» къратыну хуеймэ, цIыхум банкым зыхуигъазэ хъунущ 2020 гъэм и фокIадэ (сентябрь) мазэм и 30-м нэгъунэ, щыхуей дыдэ махуэм.

Ауэ, гу зылъытапхъэщи, «кредит каникулыр» псоми ираткъым. Ар ират: кредит, займ зытелъ цIыхум и иужь-рей мазэ хэхъуэр 2019 гъэм ику иту мазэм къыхэхъуауэ щытам елъытауэ процент 30-кIэ хэщIамэ. Апхуэдэ щы­тыкIэр дэфтэрхэмкIэ щIигъэбыдэн хуейщ.

—ЦIыхум «кредит каникул» къратыныр телъ кре-дит лIэужьыгъуэм елъыта?

—«Кредитные каникулы» хабзэм къару игъуэтащ мы гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и пэм щегъэжьауэ. Ар ехьэлIащ сыт хуэдэ кредит, займ лIэужьыгъуэми, ахэр банкхэм, микрофинанс организацэхэм (МФО), кредит, потребительскэ кооперативхэм (КПК) къащтауэ щытмэ.

КъинэмыщIауэ, кредитыр тынымкIэ заемщикым пIа-лъэр хуагъэкIуэтэн папщIэ, ахъшэу банкым къыIрихар бжыгъэ гъэнэIуам и пщэ мыкIуэу щытыпхъэщ. Псалъэм папщIэ, автокредитыр нэхъыбэ дыдэу сом мин 600-м щхьэдэх хъунукъым, кредит картэкIэ—сом мини 100-м. Ахъшэ Iэрылъхьэу потребительскэ кредиту физическэ цIыхум къищтар сом мин 250-м, уней хьэрычэтыщIэ­хэм—мин 300-м фIэкIын хуейкъым, «кредит каникул» банкым къаритын папщIэ.

—Унагъуэм и хэхъуэм и нэхъыбэр здэкIуэ ипо­текэ кредитыр мазэ къэс тыжын Iуэхур дауэ хъуну?

—КъЧР-м щыпсэууэ ипотекэ кредит зытелъхэми яхьэ-лIауэ «кредит каникулхэр» лэжьэнущ. Абыхэми апхуэ­дэу илъэс ныкъуэкIэ кредитыр тыжын къалэныр щхьэ-щах. Абы папщIэ, мы хуэгъэкIуэтэныгъэр цIыху нэхъыбэм къагъэсэбэпыфыныр я мураду, Правительствэм «кредит каникулхэр» зытехуэ ипотекэ ахъшэ мардэ игъэуващ. Ар ди хэгъуэгумкIэ сом мелуани 2-щ. ЦIыхум телъ ипоте-кэр нэхъыбэмэ—«ипотекэ каникул»-м щIэлъэIуу банкым зыхуигъэзэнкIэ хуитщ. Апхуэдэ хуэгъэкIуэтэныгъэр банк-хэм ят илъэс кIуам икухэм щегъэжьауэ.

КъинэмыщIауэ, «кредит каникул» хуэгъэкIуэтэ­ныгъэр зэ къэзыщтэу къэзыгъэсэбэпагъэххэм, корона­вирусым и ягъэкIэ зи хэхъуэр зыфIэкIуэдахэм етIуанэуи «каникул» къащтэнкIэ хуитщ, хабзэщIэм ипкъ иту. Гу зылъытапхъэщи, «ипотекэ, кредит каникулхэм» теухуа щытыкIэхэр, зэгурыIуэныгъэхэр зэмылIэужьыгъуэщи, абыхэм набдзэгубдзаплъэу фахущыт, зыщывгъэгъуазэ.

—«Кредит каникул» хуэныкъуэ хъуа цIыхум, уна­гъуэм банкым сыт хуэдэ дэфтэр, сыт хуэдэ пIалъэм къриубыдэу ирихьэлIэн хуей?

—Дэфтэрхэр зэгъэуIуауэ щытыпхъэщ. Абыхэм ящыщщ больничнэ тхылъыр, гуащIэдэкIбиржэм и нэIэм узэры­щIэувамкIэ справкэр, хьэкълыкъ къулыкъум къыщыщIэ-пха справкэр, нэгъуэщIхэри. Фызыхуэныкъуэну дэфтэрхэр кредит къывэзытам деж щывгъэнэIуэфынущ. Языныкъуэ-хэм деж банкым, МФО-м, КПК-м езыхэм къулыкъу зэхуэ-мыдэхэм щIэупщIэныгъэхэр ирагъэхьри, къацIыху кре­дит зытелъ цIыхум «кредит каникул» иратын хуэфащэрэ-хуэмыфащэрэ, и хэхъуэр, хэщIыр зыхуэдизыр. Апщы-гъуэм деж, хабзэм къигъэув хуитыныгъэхэм япкъ иткIэрэ, дэфтэрхэр ярихьэлIэн хуейкъым. ЛъэIу тхылъыр щитам щегъэжьауэ махуэ 90-м къриубыдэу, щIыхуэ зытелъым тхылъхэр банкым хуригъэхьыну хуитщ. Апхуэдэ пIалъэ кIыхьыр зытещIыхьар цIыхум и хьэлэмэтращ: зэрысы­маджэм, нэгъуэщIщхьэусыгъуэхэм къыхэкIыу, лъэIу тхы-лъым щIыгъуу и дэфтэрхэр банкым игъуэу ирихьэлIэну лъэкIыныгъэ имыIэнкIэ зэрыхъунуращ. Ауэ, дауэ щытми, дэфтэрхэмрэ лъэIу тхылъымрэ къызэкIэрымыхуу, кIыхь-лIыхь мыхъуу Iуэхур зэрахуэмэ нэхъыфIщ. ЩIэплъыкIы-ныгъэхэм къадэкIуэу, щIыхуэ зытелъым и Iуэхухэр, и хэхъуэхэр жыхуиIа щытыкIэхэм зэрекIур щIэмыгъэбы-дамэ, дэфтэрхэр щIымыгъумэ, «каникулри» кърамытын-кIэ, е ягъэкIуэтэнкIэ мэхъу. Апщыгъуэм деж имыта креди-тыр итыжынущ, имытыхункIэ къытехуа процентри щIы-гъуу. Абы къыщымынэу, «кредитная история» жыхуаIэ бюром и хъыбарылъэм ихуэнущи, дяпэкIэ а цIыхум кредит къыхущIэхыжынукъым, къратыжынукъым. Ара-щи, «кредит каникул» щIэлъэIум зэхуихьэсыпхъэ дэф-тэрхэр нэхъ псынщIэу зэфIигъэкIмэ езымкIэ нэхъыфIщ. Кредит зытыр «каникул» Iуэхум махуи 5-м къриубыдэу хоплъэ.

—Дауэ щытми, кредит зытелъ цIыхум «кредит каникул» къыщищтэкIэ гу зылъитапхъэ, зыхуэсакъы-пхъэ лъэныкъуэхэр щыIэу къыщIэкIынщ. Сыт хуэдэ ахэр?

—Зыщагъэгъупщэн хуэмейр аращи, каникулхэр къы-зэрыратыр илъэс ныкъуэщ, мазэ бжыгъэщ. КредитымкIэ, займкIэ щIыхуэ гуэр, пеня, тезыр, неустойкэ зэтевгъэ-хъуамэ, ахэри «кредит каникул» хуэгъэкIуэтэныгъэ пIа-лъэм къызэтрагъэувыIэ, ахэр хэхъуэнукъым. Ауэ зыщы-бгъэгъупщэ хъунукъым щIыхуэм техуэ процентыр къы-зэрабжыр. Ар сатыр щхьэхуэу къыхагъэщынущи, абы халъхьэжынущ тезырхэри, пеняхэри, апхуэдэхэр «каникул-хэм» ипэ къихуэу фтелъамэ.

ХуэгъэкIуэтэныгъэ пIалъэр иуха нэужь кредитыр зэ-рызытевгъэкIыну щIыкIэр фтелъ кредит лIэужьыгъуэм елъытащ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «кредит каникулыр» иуха нэужь, илъэситIым къриубыдэу щIыхуэр кредит картэкIэ птыж хъунущ. Потребительскэ, ипотечнэ, авто-кредитхэмкIэ «кредит каникул» мазэхэм зэтехъуа щIы­хуэр птыж хъунущ гъэнэIуа тыныгъэ псори (плановые выплаты) зэфIэкIа нэужь.

Iуэхур евгъэжьэным и пэ къихуэу, «кредит каникулхэр» къыватыным къигъэув щытыкIэхэм фытехуэ-фытемы­хуэр зэхэвгъэкI. Фи щхьэ закъуэкIэ ар фхузэфIэмыкIрэ—зыхуэвгъазэ кредит зыт къулыкъум.

Урысей Банкыр чэнджэщэгъу къыфхуохъу: «кредит каникулыр» къэвгъэсэбэпыным и пэ къихуэу, банкым зыхуэвгъазэ кредит тыгъуэхэр фхузэригъэзахуэу, фи хьэ-лэмэт къыхилъытэу, фи фейдэр реконструкцэ фхуищIыну. Дызэрыува щытыкIэр банкхэми къагуроIуэ икIи цIыхум ифIзэрахуэ, гъащIэм щытыкIэ хьэлъэм иригъэувам, кре-дитыр зыхуэмытыжым зыщIагъакъуэ.

ТУАРШЫ Ирэ

ЦIыхубэм игу ирихьащ

Мы гъэм накъыгъэм (майм) и 9-м теухуауэ екIуэкIа акцэ зэхуэмыдэхэм я зым нэхъ нэмыIэми хэтащ  Урысей Федерацэм щыпсэум и ныкъуэм нэхърэ нэхъыбэр (процент 51-р). ЩIэупщIэныгъэ нэужьхэм апхуэдэ къэпщытэжыныгъэ ищIащ жылагъуэ гупсысэхэр  зэгъэщIэнымкIэ Урысейпсо купсэм (ВЦИОМ).

«Урысейм и цIыху етIуанэ къэс е и унагъуэм щыщым и лэжьыгъэ Iыхьэ хилъхьащ ТекIуэныгъэ Иным и Махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа акцэхэм»,—етх ВЦИОМ-м.

Апхуэдэу, къэралым и цIыхухэр хэлэжьыхьащ «Окна Победы», «Свет Победы», «Флаги России. 9 мая», нэгъуэщIхэми. Акцэхэр къызэрагъэпэщащ я унагъуэхэм ису абыхэм цIыху нэхъыбэ зэрыхэтыфыным хуэдэу.

ЩIэупщIэныгъэм хэтахэм я процент 62-м зэрыжаIащи, накъыгъэм и 9-м теухуа махуэщI Iуэхугъуэхэм мы гъэм жылагъуэр нэхъри зэщIаIэтащ, я псэ щытыкIэм зырагъэузэщIащ, цIыхубэм и зэлъыкъуэтыныгъэр нэхъри наIуэ ящIащ.

КъинэмыщIауэ, Урысейм и цIыхубэм и нэхъыбапIэм уасэшхуэ хуащIащ ТекIуэныгъэ махуэщI акцэхэм.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр дищтэу

2020 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 11-м УФ-м и Къэрал Думэм е 3-нэ еджэгъуэкIэ къищтащ  ди къэралым и Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэр. А махуэ дыдэм УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм федерацэмкIэ и Советым (СовФедым) и арэзыныгъэ а зэхъуэкIыныгъэхэм иритащ. АдэкIэ, хабзэм къызэригъэувым хуэдэу, а зэхъуэкIыныгъэхэм федеральнэ, хэгъуэгу властхэм, цIыхубэм, жылагъуэм Iэ хуаIэт, Президентым Iэпэ щIедз. Иужьрейуэ—Конституцэ хьэкумым псори къепщытэжри, арэзыныгъэ ирет.

ХабзэкIэ апхуэдэщ зэкIэлъыкIуэкIэр, ауэ иужьрей мазэхэм къежьа коронавирус уз зэрыцIалэм къэрал Iуэхухэри зэпигъэуфащ. ДяпэкIэ къытпэщытщ конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэмкIэ жылагъуэм и гупсысэр гъэнэIуэныр.

ИджыкIэ дыхуейт ди хэгъуэгум щыпсэу, зи гуащIэкIэ, зи къулыкъукIэ, зи щIыхьрэ пщIэрэкIэ жылагъуэм фIыуэ яцIыхухэм Конституцэм  игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэм хуаIэ я гупсысэхэм дыщыгъуэзэну.

Ди псэлъэгъур Черкесск къалэм дэт, щIэблэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу гъэсэнымкIэ Купсэм и лэжьакIуэ Псху Зоещ. Мы бзылъхугъэм щIэблэр хэкупсэу гъэсэным хэлъхьэныгъэу хуищIар гъунэншэщ. Ар—1983-рэ гъэм щегъэжьауэ къэлъыхъуакIуэ гупым и унафэщIу щыткIэрэ, щIалэ, пщащэ ныбжьыщIэхэр, Купсэм и гъэсэнхэр щIыгъуу лъыхъуэныгъэ лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ, къэралым и къалэ, щIыпIэ куэдым щыIащ. Абыхэм къапэкIуэу, ямыгъуэтыж, хъыбарыншэу кIуэда сэлэт, зауэлI куэдым я лъэужьым техьэри, къагъуэтыжащ. Абыхэм я къупщхьэ, иужьрей увыIэпIэ яхуэхъуа, къащIэна хьэпшып, яхьэлIа хъыбар кIапэ зылъагъэIэсыжа унагъуэхэм, Iыхьлыхэм я фIыщIэр гъунэншэщ. КъинэмыщIауэ, Псху Зое 1998 гъэм щегъэжьауэ, нобэр къыздэсым  Купсэм щолажьэ. Егъэлеиныгъэншэу, фэрыщIыгъэншэу, кIыхьу къептхэкIыфынущ мы бзылъхугъэ емышыжым и гуащIэмрэ и цIыхугъэмрэ. Ауэ нобэ ди къалэныр Зое Долэт и пхъур илъэс 37-рэ хъуауэ зыхуэлажьэ, и гур зыхуэуз Iуэхухэр нэхъыбэу къызыхэщ, Конституцэм и статьяхэм тедгъэпсэлъыхьынращ.

—Зое Долэт ипхъу, къэралым и щыIэныгъэр, ар зыуэ щытыныр, и мэжэхэр наIуэу, зыри къемыныкъуэкъуу, хабзэншэ, купщIэншэ бгъэдыхьэкIэмрэ гупсысэ пхэнжхэмрэ  лъабжьэ ящIу, къэралым и гъунапкъэхэм, мэжэхэм къемыныкъуэкъуныр…— ахэращ нэхъыщхьэу зытеухуар УФ-м и Конституцэм и 67-нэ статьяр. Ахэращ зытеухуар абы халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэри. Дауэ уеплърэ уэ абыхэм?

ЕтIуанэ упщIэри зэуэ дгъэнэIуэнщи, Купсэм къекIуалIэ фи гъэсэнхэм, щIэблэм мыпхуэдэ Iуэхухэр дауэ нэхъ гурыIуэгъуэу ябгъэдэфлъхьэрэ? Сыт хуэдэу абыхэм къагурыIуэрэ къекIуэкI Iуэхухэр?

—Ипэ силъадэу зэуэ жысIэнщи—мы жыхуэфIэ статьями, адрейхэми халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэр сигу ирохь, ядызощтэ. НэгъуэщIу дауэрэ, атIэ? Ди адэхэм, ди адэжьхэм я гъащIэр зыщIата ди щIыгур, ди къэралыр зыуэ щымытыныр, ар «яфыщIыныр» ауэми къэбгъэхъу мыхъун хьэдыгъуэдахэщ. Къарурэ псэ дапщэрэ халъхьа ди къэралыр зыуэ, уардэу щытыным?!

Сыт щыгъуэ зэмани, сыт хуэдэ псэ зэпылъхьэпIэ къэралыр хэмыхуами, абы и хъумакIуэщ, и къыщхьэщыжакIуэщ хэкупсэ  цIыхубэр. Иужьрей зэманым зыгуэрхэм къырагъэкIу ди къэралым, ди адэжьхэм къагъэщIа тхыдэр ягъэулъиину. КъайхъулIэнукъым ар икIи абы и телъхьэщ Конституцэр, дяпэкIэ абы игъуэтыну зэхъуэкIыныгъэхэр.

Тхыдэр иджы зэрахъуэкIыну, ди къэралым къихьа ТекIуэныгъэм, екIуэкIа зауэм ехьэлIа хъыбар нэпцIхэр къезыхьэжьэхэм яхуэгъэзауэ зы щапхъэ къэсхьыну сыхуейт, ар си гукъэкIыжщ. Си адэр щыпсэум и гъусэу сыкIуат езыр зыщызэуа, езы Гитлер и бункер дыдэм ебгъэрыкIуа е 5-нэ Ударнэ Армэм и ветеранхэм я зэIущIэм. Си насып къихьащ генерал Антонов, си адэм и командиру щытам, сепсэлъэну. Ар икъукIэ лIы Iущт, жыжьэу плъэф, гупсысэфхэм ящыщт. Мис абы къызжиIащ апщыгъуэм: «Зое, сэ абы нэс сыпсэунукъым, ауэ уэ ар плъагъунущ—мы ди ТекIуэныгъэм зи Iуэху лъэпкъ хэмылъ куэдым «зыкъыкIэрызыцIэлыну»,  тхыдэр нэгъуэщIу зэрагъэзэкIыжыну хуей куэд къыкъуэкIынущ»,— жери. Апхуэдэ дыдэу хъуащ, жагъуэ зэрыхъущи. Ауэ ар къэралым, абы и цIыху хэкупсэ-лъэпкъыпсэхэм зэгуэрми зыми хуадэнукъым, къагъэхъунукъым. Тхыдэр зыми зэрихъуэкIыну хуитыныгъэ иIэкъым, икIэм-икIэжым.

Конституцэм и 67-нэ статьям дяпэкIэ щыгъэнэIуащ: «Урысей Федерацэм  Хэкум и хъумакIуэхэм я фэеплъыр ехъумэ,  апхуэдэуи тхыдэ пэжыр ехъумэ. Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэм и пщIэр ягъэлъэхъшэныр къэбгъэхъу мыхъунщ»,— жэуэ.

Мис а псори ябгъэдыдолъхьэ Купсэм и гъэсэнхэми,  щIалэгъуалэми. Си нэIэм щIэт лъыхъуакIуэ гупри, Купсэм и гъэсэн дэтхэнэри Урысейм и тхыдэм фIыуэ щыгъуазэщ, ди лэжьыгъэр зэрыщыту зыхуэдунэтIри аращ. Фэеплъ щымыIэу къэкIуэни щыIэнукъым. Ар ди щIэблэм зыщагъэгъупщэ хъунукъым.  Зи гугъу тщIы 67-нэ статьям халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэми къыхощ ар.

«Сабийхэр—Урысей Федерацэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэщ. Къэралым къегъэщI абыхэм сыт и лъэныкъуэкIи заужьыным и щытыкIэ псори, хэкупсэу загъэсэным, IэпкълъэпкъкIэ запсыхьыным, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIыным хуэунэтIауэ…»,— итщ Конституцэм.  Нэхъыжьхэм, щIэблэм ядэлажьэ, езыгъаджэ дэтхэнэми, анэ-адэхэми, къулыкъухэми…,—псоми ди къалэнщ Конституцэм и щытыкIэхэр гукIи псэкIи къытпкъырыхьэу, IэпкълъэпкъкIэ, ухуейуэ щытмэ, зыхэтщIэу, зэхъуэкIыныгъэхэр къэтщтэну, ди къэкIуэнум щIэблэр гъуэгу захуэкIэ хуэдунэтIыну.

АтIэ, Конституцэр зэрыщыту, абы халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэри зыхуэлэжьэнур къэралым, абы хыхьэ хэгъуэгу къэскIэ, щыпсэу дэтхэнэ цIыхуми и фIыгъуэмрэ и къэкIуэну нэхумрэщ,— къыддэгуэшащ Псху Зое.

Епсэлъар

ТУАРШЫ Ирэщ

Уафэр къащхъуэмэ, щIылъэр щхъуантIэмэ…

 

Урысей Федерацэм и Президентым Урысей Консти-туцэм хуэгъэзауэ иджыблагъэ къыхилъхьа зэхъуэкIы­ныгъэхэм яхэтщ дыкъэзыухъуреихь дунейр, щIыуэпсыр хъумэным, псэущхьэхэр къызэтегъэнэным ятеухуа Iыхьи. Апхуэдэу, Урысей Федерацэм и Конституцэм и 114 – нэ статьям щыжыIащ: «… Правительствэм зэрехьэ къэра-лым и щIыуэпс, биологие хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэным хуэунэтIа Iэмалхэр…» Ар ущхьэгъу хуэхъуащ ди нобэ­рей зэпсэлъэныгъэми.

Нобэ ди хьэщIэщ псэущхьэ дунейр, псы биологие хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымрэ къэгъэсэбэпынымрэкIэ Къэрэшей – Черкесым щыIэ Управленэм и IэщIагъэлI– щIэ-плъыкIакIуэ пашэ Къурашын Хьэмзэт. Абы и лэжьыгъэр нэхъыбэу икIи нэхъыщхьэу зэхьэлIар Къэрэшей – Чер-кесым и щакIуэ хъызмэтхэращ, щакIуэ Iуэхуращ.

— Хьэмзэт, щакIуэ Iуэхур адыгэм, кавказ лъэпкъ­хэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадекIуэкI IэщIагъэщ. Ди лъэпкъэгъухэр щакIуэ Iэзэу щытащ. Ауэ абы щIыгъу­уи, абыхэм къагурыIуэт зи бзэ мыпсалъэ псэущхьэ­хэр зыщыгугъыр цIыхурауэ зэрыщытыр.

ДыкъызытекIахэр щэкIуэным ирипсэу къудейтэ-къым, атIэ Iэмалхэр зэрахьэт псэущхьэхэр дунейм те-мыкIуэдыкIыжыным хуэгъэзауэ. Ауэ зэманым хуаб-жьу зихъуэжащ, цIыхухэр щысхьыжкъым щIыуэпсым, хьэкIэкхъуэкIэр зэтраукIэ. КIуэдыжыным нэсахэри ма-щIэкъым.

Ди мэзхэми щIэсщ апхуэдэ шынагъуэр къызыху-къуэплъа псэущхьэхэр. НэгъуэщIу жыпIэмэ, «Тхылъ плъыжьым» ихуахэр… Сыт хуэдэ ахэр?

— Ахэр куэд дыдэ мэхъу. Ди республикэм щопсэу  нэгъуэщIзы хэгъуэгуи щумыгъуэтыну хьэндырабгъуэ­хэр, кавказ хьэндыркъуакъуэхэр, блэхэр, бзунэфхэр (дамэ зытет дзыгъуэхэр), ди псыежэх уэрхэм хэсщ бдзэжьей зэмылэужьыгъуэхэр. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, ди къур­шыпс къабзэхэращ зыхэсыр аргъей (лосось) лIэужьы-гъуэм хыхьэ «ручьевая форель» бдзэжьей хэплъыхьар.

Ауэ ахэр лъэныкъуэ едгъэзынщи, дакъытеувыIэнщ цIыхухэр зэщакIуэ псэущхьэ нэхъ инхэм. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, кIуэдыжхэм ящыщу, ди мэзхэм щIэсщ мэз джэдухэр (кавказ леопард, рысь), «кавказ европей норкэ» дзыдзэ лъэпкъыр, псыблэныр (выдра), къурш ажэхэр (горный козёл), домбейхэр (зубры), нэгъуэщIхэри. Ахэр къуэдмэзхэм къызэщIаубыдэ, федеральнэ нэIэм щIэтщ.

— АтIэ щэкIуэн пIалъэр щыщIидзэр сыт щыгъуэ?

— Дэтхэнэ псэущхьэми ущещакIуэ хъуну и пIалъэ иIэжщ. Псэущхьэ анэхэр щIэжьей щежьэ, ар щапIзэманым ахэр къэбукIхъунукъым. Хъухэм уещакIуэ щыхъуну пIа-лъэри нэхъ пасэу еублэ. Псыжь ажэр (кубан тур) къэ­букIхъунущ шыщхьэIум (августым) и 1–м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 30 – м нэгъунэ. МазиплIым къриубыдэу.

ИтIанэ къохьэ адрей псэущхьэхэм (къазхэм, бабыщ­хэм, кхъуэпIащэхэм, нэгъуэщIхэми) я пIалъэр. ИтIанэ ар епхащ мэз псэущхьэхэм я бжыгъэр зыхуэдизым. Псалъэм папщIэ, дыгъужьхэр куэд, къурш ажэхэр мащIэ щыхъу щыIэщ. Мис апхуэдэм дежи дыгъужьхэр къэбукIхъунущ, ауэ ажэхэр – нэхъ мащIэу. Дыгъужьхэр дэни куэд щыхъуащ, икIи ахэр къэбукIхъунущ, сыт хуэдэ хуи­тыныгъэ тхылъкIи (лицензие). ТхьэкIумэкIыхь уежьэу уз­дэщысым, дыгъужь е хьэIуцыдз мэзым къыхэжмэ, чэн­джэщ къомыхьу, къэбукIхъунущ. ЩакIуэм хуитыныгъэ къезыт лицензэ тхылъхэри ят мэзым щIэс псэущхьэ бжыгъэм елъытауэ. ТхьэкIумэкIыхьхэр куэд хъуамэ, абы-хэм уещэкIуэну хуит узыщIтхылъхэр нэхъыбэу ят. Къурш ажэхэр мащIэмэ, ахэр къаущэкIуну ят хуитыны-гъэ тхылъхэр (лицензэхэр) куэдкъым. Къыщрамыгъэу-кIыххи щыIэщ. Къурш ажэхэр, мэз бжэнхэр, щыхьхэр мащIэ хъуамэ, абыхэм мазэ, илъэс бжыгъэкIэ щрамы-гъэщакIуэ щыIэщ. Щхьэ бжыгъэр ирикъужыху…

— ЩакIуэхэр мэзым щыщIыхьэ пIалъэм мэзхъумэ­хэм, щIыуэпс инспекторхэм я нэIэр нэхъ щIагъэхуа-бжьэу къыщIэкIынщ. Мэзхэр зэрыщIэфплъыкI вер­толетхэр, машинэ зэгъэпэщахэр фиIэ?

— Хьэуэ, вертолет диIэкъым. Ауэ дэни щыпхырыкIыф машинэхэмкIэ (вездеходхэмкIэ), нэгъуэщIтранспорт Iэ-малхэмкIэ пылъхьэншэу дызэгъэпэщащ

— Илъэс кIуахэм хъыбар щыIащ нэгъуэщI хэгъуэгу-хэм къикIа щакIуэхэм хабзэм ихъумэ псэущхьэхэр ди деж къаущэкIуу, уеблэмэ, «Тхылъ плъыжьым» ихуа-хэми ящымысхьу…

— Япэм апхуэдэ мыхъумыщIагъэхэр щыIагъэнкIи мэхъу, ауэ иужьрей зэманым лъэныкъуэкIэ къикIа щакIуэ «га­стролерхэр» ди деж къынэсауэ, хабзэм ихъумэ псэущ­хьэхэр къаукIауэ сщIэжкъым. ЩIэпхъаджагъи дыпэщIэ­хуэкъым. Пэжщ, щыIэщ зэрыщакIуэ лицензэр къызы-щыгъупщэу мэзым кIуэ. Ар щIэпхъаджагъэкъым, ар гъуэщагъэ къудейщ.

— Къэрэшей – Черкесым щыкуэд щакIуэ органи­зацэхэр?

— ЩыIэщ щакIуэхэм я жылагъуэ организацэхэр, Черкесск къалэ гупхэр, республикэ зэгухьэныгъэхэр, щыIэщ хыхьэхэкI(предприниматель) гъэпсыкIэм иту зи мэз Iуэхухэр зезыгъакIуэхэр. ЩакIуэ организацэу (охо­топользователи) ди республикэм 6 щыIэщ.

— Абыхэм къызэщIаубыдэ цIыхухэр хабзэкIэ щэ-кIуэну хуитщ…

— Ар дыдэщ. Япэм ахэр щакIуэт пIалъэкIыхь лицензэ

кIэ. Ауэ псэущхьэ дунейм теухуауэ 2009 гъэм къару зыгъуэта хабзэм ипкъ иту, абыхэм иджы щакIуэ хъыз­мэтхэм зэгурыIуэныгъэ дащIри, тыншу икIи пэрыуэ-гъуэншэу мэщакIуэ.

— Мэзхэм щIэс псэущхьэхэм я бжыгъэм дауэрэ захъуэжрэ?

— ЩыIэщ зи бжыгъэ кIэрыхухэри, багъуэхэри. Жыс-Iэнщи, ар елъытакъым ди лэжьыгъэм е браконьерхэм я хъуагъэщагъэхэм. ХьэкIэкъуэкIэр зы пIэм искъым. Щы-Iэщ ахэр щыIэпхъуэ «миграцэ». Псэущхьэхэри мэкуэш, дунейм и гъэпсыкIэм, уэгъум, уэлбанэм епхауэ. Ахэр ма-кIуэ нэхъ щIыпIэ тыншхэм, яшхын нэхъ здэкуэдым.

— Ди деж абы и лъэныкъуэкIэ дауэ щыт?

— Ди деж иджы хьэкIэхъуэкIэр нэхъыбэ мэхъу, здэ-псэун, яшхын ягъуэт.

— Дунейм текIуэдыкIыжыным нэса псэущхьэ ди дежкIэ щыIэкъэ?

— ДызэщакIуэ хьэкIэкхъуэкIэ лIэужьыгъуэхэм я гугъу тщIымэ, Тхьэм и шыкуркIэ, кIуэдыжыным нэса щыIэ-къым.

— Мэзхэм щIэс псэущхьэхэм факIэлъыплъыныр, щакIуэхэр фи нэIэм щIэвгъэтыныр дауэ къывэхъу-лIэрэ? ЦIыху бжыгъэкIэ фызэхурикъурэ хьэмэрэ по­лицэ къулыкъущIэхэри зыдэвгъыIэпыкъурэ?

— КъэралкIуэцIIуэхухэмкIэ Министерствэмрэ дэрэ Iуэху зэдыдощIэ, щIэплъыкIыныгъэ рейдхэр зэдыдогъэ-кIуэкI.

— Ди гупсысэр зэуэ хуожэ дэ ди гъунэгъу, ди саби-игъуэр здэдгъэкIуа мэзхэм. «Тхылъ плъыжьым» ихуа псэущхьэхэр Жьакуэ, Елбыргъэн мэзхэм щIэс?

— ЩIэсщ. «Бгъэн мэз джэду» жыхуаIэр (дикий ка­мышовый кот), норкэ дзыдзэ лъэпкъыр. ЖысIэнщи, Жьа-куэ, Елбыргъэн мэзхэм хьэкIэкхъуэкIэр щыкуэдщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, зы лъэныкъуэкIэ абазэхэр, адреймкIэ адыгэхэр къыздалъхуа щIыпIэхэм нэхъ яхуосакъ, щIыуэ-псыр зэрахъумэным пылъщ.

— Елбыргъэн мэзым зэманыфIкIэ щылэжьащ Къэ-бардэ Хьэсин…

— Ар здэщыIар щакIуэхэмрэ щэкIуэнымрэ емыпха мэз хъызмэтращ (лесничество). ЩакIуэхэм ядэлажьэ Iэ-щIагъэлIнэхъыжьу (старший охотовед) абдежым илъэс куэдкIэ къулыкъу щищIащ Хьэбэз щыщ Кхъуэхъу Сулъ-тIан. Иджы Инжыдж – КIыкIун щыщ Уэз Азэмэт абы ипIэкIэ къэрал инспектору мэлажьэ. СулътIан Iуэхум те-гъэчынауэ, ткIийуэ пылъащ, хабзэншагъэ къигъэхъуа­къым. Иджы Азэмэти апхуэдэ къабзэу и IэнатIэм жэуа­плыгъэкIэ бгъэдэтщ. Абы къыхэкIыу жыпIэ хъунущ Ел-быргъэ мэзми, Жьакуэ мэзми хьэкIэкхъуэкIэр щIэзу щIэсу.

— Упсэу, Хьэмзэт, нетIэ уэри жыпIащ, щIыуэпсым, дыкъэзыухъуреихь дунейм пщIэ хуэзымыщIым, и щхьэми пщIэ хуищIыжкъым жэуэ. Ди мэзхэр хьэ-кIэкхъуэкIэмкIэ беймэ, уафэр къащхъуэмэ, щIылъэр щхъуантIэмэ, дэри ди насыпщ.

 

Епсэлъар

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

По состоянию на 11:00 27 апреля в Карачаево-Черкесии подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 11:00 27 апреля в Карачаево-Черкесии подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в Карачаево-Черкесии 300 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них пятеро человек выздоровели, двое — скончались.

103 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

 

По состоянию на 9:00 22 апреля в Карачаево-Черкесии подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 9:00 22 апреля в Карачаево-Черкесии подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в Карачаево-Черкесии было подтверждено 133 случаев заражения коронавирусом, один из них выздоровел.

38 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

Муфтий Карачаево-Черкесии призвал верующих в Рамадан молиться дома

Муфтий Карачаево-Черкесии призвал верующих в Рамадан молиться дома

Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев призвал мусульман соблюдать режим самоизоляции во время священного месяца Рамадан. Муфтий отметил, что в условиях пандемии временно отменяются коллективные молитвы в мечетях. Он призвал верующих совершать намаз дома вместе со своей семьей. Исмаил-хаджи Бердиев выразил надежду, что общими усилиями мы остановим распространение коронавирусной инфекции и в конце священного месяца сможем вместе собраться на праздничную молитву.

Муфтий Карачаево-Черкесии в своём обращении отметил, что пост в месяц Рамадан — обязательное предписание для мусульман. Очень важно в этот месяц уделять больше внимание духовному началу: молиться, читать Коран, заниматься благотворительностью, вносить пожертвования, делать добрые дела, помогать людям, которые рядом и которым сейчас особенно тяжело.

Исмаил-хаджи Бердиев сказал добрые слова в адрес волонтеров, которые сейчас в условиях режима самоизоляции приходят на помощь пожилым и больным людям, пожелал им сил и здоровья. Также он поблагодарил за работу врачей, отметив, какая большая ответственность сегодня лежит на их плечах.